double arrow

Ознайомлення з фінансово-господарською діяльністю підприємства та організацією роботи облікового апарату.


Метою технологічної практики є ознайомлення і вивчення особливостей господарської діяльності сільської ради, організації бухгалтерського обліку, обліку необоротних активів, виробничих запасів та МШП, визначення витрат та подання звітності. Підчас проходження практики в сільській раді я ознайомилась з особливостями бухгалтерського обліку, що зумовлені характером діяльності підприємства і функціями, які воно виконує (на далі бюджетна установа).

Система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську раду; сільського голову; виконавчі органи сільської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад села; органи самоорганізації населення.

. Керівником даної сільської ради є Сільський голова. Сільський голова обирається відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Сільський голова очолює виконавчий комітет відповідної сільської ради, головує на її засіданнях. Територіальні громади сусідніх сіл об'єдналися в одну територіальну громаду, створили єдиний органи місцевого самоврядування та обрали єдиного сільського голову

Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній власності села, а також об'єкти власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Статут територіальної громади був зареєстрований в органах Міністерства юстиції України.

Сільська рада має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України

З метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей здійснення місцевого самоврядування сільська рада на основі Конституції України та в межах Закону може прийняти статут територіальної громади села. Бюджетні установи не мають статутного капіталу, а всі їх активи є державною власністю.

Контрольні функції обліку:

—виконання постанов, розпоряджень і вказівок державних органів і вищих організацій;

—дотримання встановлених нормативних витрат;

—дотримання строків платежів;

—правильність і своєчасність приймання і відпуск ТМЦ;

—правильність витрачання фонду оплати праці , дотримання установлених штатів, посадових окладів, кошторисів витрат;

—збереження майна, ТМЦ, грошових коштів;

—правильність ведення обліку розрахунків

Специфічні завдання бюджетного обліку:

—контроль виконання кошторису видатків;

—роздільний облік касових і фактичних видатків;

—організація обліку в розрізі статей бюджетної класифікації;

—сувору відповідність обліку і звітності вимогам нормативних документів;

—галузева специфіка обліку в установах культури, науки, освіти, охорони здоров`я, управління, оборони і т.д.

Бухгалтерський облік здійснюється відокремленим структурним підрозділом - бухгалтерією, до складу якої входить : головний бухгалтер та бухгалтер.

Існує чіткий розподіл обов'язків серед працівників, працюючи згідно своїх посадових інструкцій В своїй роботі використовується електронно-обчислювальна техніка. Форма обліку використовується меморіально-ордерна форми в основному ручна , окремі ділянки обліку автоматизовано. Способи ведення бухгалтерського обліку обрані підприємством при формуванні облікової політики.


Сейчас читают про: