double arrow

Ознайомлення з організацією обліку необоротних активів.


До необоротних активів відносяться матеріальні та нематеріальні ресурси, які належать сільській раді та забезпечують її функціонування, строк корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року.

До складу необоротних активів сільської ради належать основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи.

У бухгалтерському обліку бюджетних установ законодавством передбачено декілька видів вартостей, за якими відображаються необоротні активи.

Балансова вартість - вартість, за якою необоротні активи відображаються в балансі після вирахування суми нарахованого зносу.

Первісна вартість - вартість необоротних активів, до якої включаються всі фактичні витрати, пов'язані з їх придбанням, створенням і виготовленням, крім: витрат з найму транспорту для перевезення необоротних активів (вони відносяться на видатки за відповідними кодами економічної класифікації (КЕКВ); сум ПДВ. які сплачені при отриманні (придбанні) необоротних активів (вони відносяться на фактичні видатки за кодом економічної класифікації (КЕКС), що призначений для придбання цих активів, або відносяться до податкового кредиту, якщо це передбачено чинним законодавством).

Відновлювальна вартість - це первісна вартість, змінена після проведення переоцінки.

До основних засобів сільської ради відносяться необоротні активи, якщо вони мають матеріальну форму; чи їх вартість становить більше 500 гри. за одиницю (комплект).

Незалежно від вартості, до складу основних засобів бюджетних установ зараховуються також: сільськогосподарські машини та знаряддя; будівельні механізовані інструменти; робочі та продуктивні тварини; усі види засобів пересування, призначені для переміщення людей та вантажів; документація з типового проектування.

Планом рахунків для обліку власних та отриманих на умовах фінансового лізингу основних засобів передбачено рахунок 10 "Основні засоби". Передбачені Планом рахунків субрахунки до рахунку 10 "Основні засоби" та їх характеристика наведені нижче:

101 „Земельні ділянки»(обліковується вартість землі наданої в користування, оренду )

102 «Капітальні витрати на поліпшення земель”(обліковуються витрати на культурно-технічні заходи для поверхневого покращення земель с/г використання, а також планування земельних ділянок, очищення полів від каміння, розчищення чагарників та ін).

103 „Будинки та споруди” (басейни, поліклініки, бібліотеки, музеїв, та ін)

104 „Машини та обладнання” (робочі машини та обладнання, медичне обладнання, обчислювальна техніка, вимірювальні прилади та ін)

105 „Транспортні засоби” (усі засоби пересування, призначенні для переміщення людей і вантажів (літаки, електровози, паровози, судна та ін)

106 „Інструменти прилади та інвентар” інструменти (електродрилі, гайковерти) виробничий інвентар та приладдя (робочі столи, верстати та ін) господарський інвентар (вішалки, конторське обладнання, шафи, столи, крісла, дивани, та ін)

107 „Робочі і продуктивні тварини” (коні, воли, кобили, службові собаки, свиноматки, кози барани та ін).

108 „Багаторічні насадження” відносяться плодово-ягідні насадження всіх видів дерева, кущі, озеленювальні та декоративні насадження на вулицях, площах, у парках та ін.

109 „Інші основні засоби” Обліковуються інші основні засоби з виділенням в окремі групи: сценічно-постановчі засоби вартістю понад 10 грн за од (перуки, головні убори, нац.костюми, меблі, та ін театральні декорації) документація з типового проектування незалежно від вартості; навчальні кінофільми, магнітні диски, стрічки, касети та інші активи що належать до фільмофонду установи.

Надходження, переміщення і вибуття необоротних активів у сільській раді оформлюється типовими формами первинної документації.

Форма 03-1 (бюджет) "Акт приймання-передачі основних засобів". Використовується для оформлення приймання-передачі необоротних активів та складається на кожен окремий об'єкт активів, що надходить до установи шляхом придбання або безоплатної передачі від інших установ. Акт складається комісією, створеною наказом керівника установи для прийняття об'єктів необоротних активів, у двох примірниках (один - для установи, що передає другий - для установи, що приймає) і затверджується керівництвом установи. Після оформлення акт разом із технічною документацією передається до бухгалтерії.

Форма ОЗ-2 (бюджет) "Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів". Застосовується для оформлення приймання-здачі необоротних активів після капітального ремонту, реконструкції або модернізації. В акті зазначається кошторисна вартість ремонту, реконструкції, модернізації відповідно до затвердженого розрахунку витрат, необхідних для їх здійснення, і фактична вартість завершених робіт. Дані про зміни в характеристиці об'єкта, пов'язані з його ремонтом, реконструкцією або модернізацією, заносяться до відповідного розділу акту та технічного паспорту об'єкта. Акт складається у двох примірниках і підписується представником установи, уповноваженим на приймання основних засобів після ремонту, а також представником підприємства, яке виконувало їх ремонт, реконструкцію або модернізацію. Перший примірник акту здається до бухгалтерії, де робляться відповідні записи в інвентарних картках обліку основних засобів, другий - передається підприємству, що виконувало ремонт, реконструкцію або модернізацію.

Форма 03-3 (бюджет) "Акт про списання основних засобів". Застосовується для оформлення вибуття окремих інвентарних об'єктів необоротних активів у випадку їх повної або часткової ліквідації. Витрати на ліквідацію об'єктів, а також вартість матеріальних цінностей, що надійшли від розбирання будівель і споруд, демонтажу обладнання та інших необоротних активів, відображається у розділі "Розрахунок результатів списання об'єкта". Акт складається у двох примірниках постійно діючою комісією, призначеною керівником установи, і затверджується у встановленому порядку. Перший примірник акту передається до бухгалтерії, другий - залишається у матеріально відповідальної особи і є підставою для здачі на склад металобрухту, запчастин і матеріалів, що .отримані в результаті ліквідації об'єкту необоротних активів.

Форма ОЗ-4 (бюджет) "Акт про списання основних засобів". Застосовується при списанні транспортних засобів у результаті їх зносу, морального старіння і знищення внаслідок аварії, стихійного лиха. Акт про списання складається членами постійно діючої комісії у двох примірниках, один з яких передається до бухгалтерії, другий - залишається у матеріально відповідальної особи

Форма ОЗ-6 (бюджет) "Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах". Використовується для попредметного обліку будинків, споруд, передавальних пристроїв, робочих силових машин і обладнання, автоматизованих ліній, інструментів, виробничого (включаючи прилади) та господарського інвентарю, транспортних засобів, вимірювальних приладів і регулювальних пристроїв, лабораторного обладнання.

Форма 03-8 (бюджет) "Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах" (для тварин і багаторічних насаджень). Призначена для обліку робочої, продуктивної і племінної худоби, а також багаторічних насаджень і капітальних витрат на поліпшення земель (без споруд). У картках наводиться індивідуальна характеристика тварин із зазначенням віку, масті, тавра, клички, породи тощо, зазначених у зоотехнічній документації. Багаторічні насадження обліковуються за інвентарними об'єктами із зазначенням виду та кількості посаджених одиниць і розміру площі, що займається ними. Сума всіх витрат, що відносяться до прийнятих в експлуатацію площ, незалежно від закінчення всього комплексу робіт, включається до вартості об'єкта.

Форма ОЗ-9 (бюджет) "Інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах". Застосовується для групового обліку білизни, постільних речей, одягу, взуття, бібліотечних фондів, сценічно-постановочних засобів, малоцінних необоротних матеріальних активів, матеріалів довготривалого використання та таких, що мають спеціальне призначення. Інвентарні картки ведуться бухгалтерією в одному примірнику за матеріально відповідальними особами та за предметами одного найменування, якості матеріалу та ціни із зазначенням номенклатурного номера. Записи в картках здійснюються в кількісному та вартісному вираженнях. Інвентарні картки зберігаються в картотеці бухгалтерії за відповідними субрахунками та групами необоротних активів, а в межах груп - за місцезнаходженням об'єктів необоротних активів.

У випадку списання необоротних активів інвентарна картка додається до документів (актів, накладних), якими було оформлено їх реалізацію або ліквідацію, та передається разом зі списаними необоротними активами. Після списання активів інвентарні картки здаються до архіву, де вони зберігаються 3 роки.

Форма 03-10 "Опис інвентарних карток з обліку основних засобів". Застосовується для реєстрації відкритих інвентарних карток з обліку необоротних активів. Опис складається в бухгалтерії в одному примірнику з метою контролю за збереженням інвентарних карток. Записи ведуться в розрізі класифікаційних груп необоротних активів. Коли до останньої інвентарної картки заноситься відмітка про списання об'єкта необоротних активів - описи здаються до архіву. Орендовані необоротні активи обліковуються в орендодавців під інвентарними номерами, присвоєними ним орендодавцями.

Форма 03-11 (бюджет) "Інвентарний список основних засобів". Застосовується у місцях знаходження (експлуатації) об'єктів основних засобів для пооб'єктного обліку в розрізі матеріально відповідальних осіб. Дані пооб'єктного обліку основних засобів за місцем їх знаходження (експлуатації) повинні бути тотожні даним інвентарних карток, які ведуться в бухгалтерії.

Форма ОЗ-12 (бюджет) "Відомість нарахування зносу на основні засоби". Застосовується для нарахування суми зносу необоротних активів за повний календарний рік (незалежно від того, у якому місяці звітного року вони придбані (побудовані або зруйновані) згідно з нормами нарахування зносу, встановленими у відсотках до первісної вартості кожної з груп необоротних активів.

Надходження основних засобів у сільську раду може здійснюватися декількома шляхами, серед яких придбання та безоплатне надходження. Однією з особливостей придбання активів бюджетною установою є обов'язкове здійснення закупівлі шляхом проведення тендерних торгів, тобто здійснення конкурентного відбору учасників-постачальників з метою визначення переможця торгів (тендера) із дотриманням встановленого законодавством порядку. До участі у тендерних торгах можуть бути допущені як вітчизняні так й іноземні підприємства.

Після оформлення всіх необхідних документів за результатами тендерних торгів, укладення договору з особою-переможцем тендеру, бюджетна установа може здійснювати оплату за необхідні активи або ж оприбуткувати цінності відповідно до умов договору.

У бухгалтерському обліку сформована первісна вартість основних засобів відображається на рахунку 10 "Основні засоби", а всі видатки, понесені бюджетною установою, що не включаються до первісної вартості об'єкта, відносяться до складу видатків установи та відображаються за дебетом субрахунків 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи", 802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи" (при придбанні необоротних активів за рахунок фінансування із загального фонду), 811 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги", 812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень", 813 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду" (у випадку придбання необоротних активів за рахунок коштів спеціального фонду) і кредиту субрахунків 364 "Розрахунки з іншими дебіторами", 675 "Розрахунки з іншими кредиторами".

Зарахування об'єктів, що надійшли, до складу основних засобів відображаються записом:

Дт10 Кт364 при надходженні основних засобів на умовах попередньої оплати;

Дт 10 "Основні засоби" Кт 675 "Розрахунки з іншими кредиторами" - при надходженні основних засобів на умовах наступної оплати.

У бюджетних установах при надходженні основних засобів відображається створення (збільшення) фонду в необоротних активах, облік якого ведеться на субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами". На вартість основних засобів, що надійшли, одночасно робиться запис

Дт 801 "Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи", 802 "Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи" (якщо необоротні активи придбано за рахунок коштів загального фонду), 811 "Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги", 812 "Видатки за іншими джерелами власних надходжень", 813 "Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду" (якщо необоротні активи придбано за рахунок надходжень спеціального фонду) та

Кт 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами". Звертаємо увагу, що на субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами" відображається тільки первісна вартість основного засобу, що обліковується на рахунку 10 "Основні засоби" (без урахування витрат на транспортування тощо).

Облік необоротних активів (за винятком бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, матеріалів довготривалого використання для наукових цілей та таких, що мають обмежене використання) ведеться в повних гривнях, без копійок. Сума копійок, сплачених за придбання необоротних активів, відноситься відразу на видатки установи. Списання сум копійок з придбаних необоротних активів відображається кореспонденцією: Дт 801,802, 811,812,813 Кт 364 , 675

У процесі експлуатації основні засоби бюджетних установ поступово фізично і морально зношуються. Знос — це втрата об'єктом основних засобів фізичних якостей або техніко-економічних властивостей, а внаслідок цього — і вартості. у бюджетних установах Знос нараховують на будинки та споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання, робочу худобу, транспортні засоби, виробничий (включаючи пристрої) та господарський інвентар, багаторічні насадження, які досягли експлуатаційного віку.

Знос предметів (об'єктів) основних засобів нараховується один раз на рік (за повний календарний рік), незалежно від того, в якому місяці звітного року вони придбані чи побудовані. Процес нарахування зносу здійснюється таким чином. При відкритті інвентарних карток обліку основних засобів т. ф. № 03-6 (бюджет) та № 03-8 (бюджет) записується річна норма зносу в процентах до балансової вартості. Згідно з діючим порядком нарахування зносу основних засобів у бюджетних установах проводять за ставками в процентах до первісної вартості основних засобів на кінець року. При цьому використовують такі норми нарахування зносу за групами основних засобів: група 1—5%, група 2—25 і група 3—15%.

Групу 1 становлять основні засоби, що обліковуються на субрахунку 103 «Будинки та споруди»: це — будинки, їхні структурні компоненти, в тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця загального користування), а також на субрахунку 106 підгрупа 1 «Передавальні пристрої»: лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма пристроями.

Групу 2 становлять основні засоби, що обліковуються на субрахунках 104 «Машини і обладнання» (крім підгруп І і 2), 106 «Інструменти, прилади та інвентар» (крім підгрупи 1), 105 «Транспортні засоби» (тільки в частині автотранспорту та запасних частин до нього). Це можуть бути вимірювальні прилади, регулювальні прилади та пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання (крім робочих та силових машин і обладнання), інструменти, виробничий інвентар та приладдя, господарський інвентар.

Групу 3 становлять основні засоби, що обліковуються на субрахунках 104 (підгрупи 1 і 2), 105 (крім автомобільного транспорту і частин до нього), 107 «Робочі і продуктивні тварини» (підгрупа 1), 108 «Багаторічні насадження» (крім молодих, які не досягай експлуатаційного віку), 109 «Інші основні засоби» (підгрупа 2). Це в першу чергу силові та робочі машини і обладнання, усі транспортні засоби (крім автомобільного транспорту), робоча худоба, багаторічні насадження тощо.

В останній робочий день грудня бухгалтер переносить з інвентарних карток у т. ф. № 03-12 (бюджет) «Відомість нарахування зносу на основні засоби» первісну вартість об'єкта, річну норму нарахування зносу, суму нарахованого зносу з початку експлуатації об'єкта до звітного періоду. На підставі цих даних визначають суму зносу за рік і на кінець року. На загальну суму нарахованого зносу у меморіальному ордері т. ф. № 274 оформляють бухгалтерське проведення:

Дт субрах. 401 «Фонд у необоротних активах за їх видами»,

Кт субрах. 131 «Знос основних засобів»,

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів».

З меморіального ордера сума зносу переноситься у книгу Журнал-головна.

Сума нарахованого зносу з кожного об'єкта зокрема не може перевищувати 100% його первісної вартості. У той же час нарахування зносу в розмірі 100% первісної вартості об'єкта не є підставою для його списання з балансу.

Списання нарахованого зносу проводять при вибутті основних засобів бухгалтерським проведенням:

Дт субрах. 401 (на залишкову вартість об'єктів),

Дт субрах. 131, 132 (на суму зносу вибуваючих засобів),

Кт субрах. 103—119 (на первісну вартість об'єктів).

Треба мати на увазі, що загальна сума первісної вартості необоротних активів (дебетове сальдо рахунків 10, 11, 12) дорівнює сумі фонду в необоротних активах і зносу необоротних активів (кредитове сальдо рахунків 13 і 40).

Порядок проведення інвентаризації необоротних активів бюджетних установ регламентується «Інструкцією з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу», затвердженою наказом ГУ ДКУ від 30 жовтня 1998 р. № 90.

Інвентаризація проводиться з метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку шляхом їх зіставлення з фактичною наявністю майна. Інвентаризація є обов'язковим доповненням документування господарських операцій. Тільки спільне використання цих двох елементів методу бухгалтерського обліку забезпечує повне і об'єктивне відображення наявності господарських засобів у балансі. У той же час інвентаризація є одним з методів контролю і важливим засобом боротьби за збереження та раціональне використання майна.

Інвентаризації підлягає все майно установи незалежно від його місцезнаходження. Під час інвентаризації в обов'язковому порядку проводиться констатація наявності об'єктів за їх місцезнаходженням та за матеріально відповідальними особами.


Сейчас читают про: