double arrow

Розкрадання грошових коштів шляхом привласнення депонованих сум


Депонентом вважається особа, яка з тих чи інших при­чин своєчасно не одержала заробітну плату, додаткову заробітну плату, премію тощо. Ознакою можливих розкра­дань грошових коштів, які скоюються цим способом, може бути такий показник використання трудових ресурсів, як відносно велика плинність кадрів на тому чи іншому підприємстві.

Механізм розкрадання готівки шляхом привласнення депонованих сум полягає в тому, що касир у змові з бухга­лтером підробляють підпис депонента в розрахунково-платіжній відомості, або в депонентській відомості, або у видатковому касовому ордері. За заробітною платою, яка не одержана своєчасно, працівник пізніше звертається в бухгалтерію, тому на практиці привласнення депонентської заробітної плати порівняно з привласненням інших видів грошової винагороди зустрічається рідко.

Для виявлення та документування даного способу роз­крадання грошових коштів необхідно проаналізувати такі документи:

· розрахунково-платіжна відомість (або платіжна відомість);

· депонентська відомість;

· видатковий касовий ордер;

· особовий рахунок та картка депонента;
· журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів;

· касова книга та касовий звіт;

· накази про прийняття на роботу та звільнення з роботи;

· розрахунково-платіжні відомості, інші службові документи за попередній період, в яких містяться підписи депонентів.

У ході перевірки та аналізу документів порівнюються підписи працівників підприємства (у тому числі и звільнених), що зазначені в розрахунково-платіжній відомості, де­понентській відомості чи у видатковому касовому ордері (в залежності від того, за яким з цих документів отримані готівкові гроші), з підписами у документах відділу кадрів. Визначається, чи правильно зроблено перенос депонентських сум з розрахунково-платіжної відомості в депонентську відомість, журнал обліку депонентських сум та депонент­ську картку. При наявності підстав за ініціативою органу внутрішніх справ призначається ревізія. Після порушення кримінальної справи може бути призначена почеркознавча експертиза.

Розкрадання грошових коштів, призначених для за­робітної плати, шляхом підроблення розрахунково-пла­тіжної відомості

Серед видаткових касових документів, за яки ми видається готівка, найбільшу питому вагу мають розрахунково-платіжні та платіжні відомості. Саме за рахунок підроблень в цих документах приховуються розкрадання грошей з ка­си. Вчинення розкрадання цим способом передбачає безпосередню змову бухгалтера з касиром. Механізм розкрадан­ня полягає в механічному завищенні в останній колонці розрахунково-платіжної відомості «До видачі на руки» загальної суми грошей.Ці підроблення можуть бути викриті шляхом підрахунку підсумків у розрахунково-платіжних відомостях як по горизонталі (рядках), так і по вертикалі (колонці). Кінцеві підсумки порівнюють із сумою, зазначеною у видатковому касовому ордері та в первинних документах по нарахуванню заробітної плати.

Документування підроблень, викритих шляхом арифметичної перевірки розрахунково-платіжної відомості, здійснюється на підставі таких документів:

· розрахунково-платіжна або платіжна відомість;

· видатковий касовий ордер;

· журнал обліку прибуткових та видаткових ордерів;

· касова книга та касовий звіт;

· наряди на оплату праці або табелі обліку робочого часу.

Вибірково можна перевірити, чи не записані в розрахунково-платіжні відомості підставні особи. Для цього зіставляються прізвища осіб, які внесені у відомість, з даними обліку особового складу підприємства. Порівнюються підписи у відомості за будь-який місяць і підписи на заявах про прийняття на роботу або у відомостях за попередні чотири - п'ять місяців. У разі виявлення певної суми готівки, яка одержана не тією особою, кому була призначена, шля­хом вчинення підроблення розрахунково-платіжної відомо­сті, призначається ревізія за ініціативою органів внутрішніх справ.Сейчас читают про: