double arrow

ТЕМА 5. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ


5.1.Поняття,склад, призначення , організація, оцінка та особливості обліку необоротних активів : основних засобів, інших необоротних активів , нематеріальних активів.

5.2.Документальне оформлення та облік надходження необоротних активів.

5.3.Аналітичний облік основних засобів. Порядок побутови інвентарних та номенклатурних номерів.

ТЕМА 6. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ

6.1. Поняття, призначення , організація , оцінка та особливості обліку нематеріальних активів.

6.2 .Документальне оформлення та облік надходження нематеріальних активів.

6.3.Документальне оформлення та облік вибуття ( реалізація, ліквідація) нематеріальних активів.Порядок списання ліквідованих об’єктів нематеріальних активів.

ТЕМА 7. ОБЛІК ЗАПАСІВ

7.1.Склад, призначення , оцінка , матеріальних запасів ( цінностей ) та організація обліку убюджетних установах.

7.2.Порядок документального оформлення надходження та видачі матеріалів , продуктів харчування , їх облік

7.3.Синтетичний та аналітичний облік матеріальних запасів у бухгалтерії. Облік запасів на складах та його зв'язок із обліком у бухгалтерії.

ТЕМА 8. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

8.1.Облік витрат на науково – дослідні роботи за договорами.

8.2.Облік витрат і продукції виробничих майстерень.

8.3.Облік витрат і продукції підсобних сільських господарств.

8.4.Облік витрат ікалькулювання послуг бюджетних установ.

ТЕМА 9. ОБЛІК РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ

9.1.Склад та зміст річного звіту про виконання кошторису

9.2.Порядок складання, подання річних звітів про виконання кошторису бюджетних установ.

9.3. Порядок здійснення остаточних оборотів щодо списання доходів і видатків бюджетних установ.

ТЕМА 10. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

10.1.Організація інвентаризаційної роботи в бюджетній установі.

10.2.Особливості проведення інвентаризації окремих видів активів і зобов’язань .

10.3.Облік та звітністьз контрольно – ревізійної роботи.

10.4.Мониторинг результатів інвентаризації та прийняття управлінських рішень .Порядок прийняття до матеріальної відповідальності за нанесені державі збитки.

ВСТУП

Важливим складником господарського обліку в Україні є бухгалтерський облік в бюджетних установах. Фінансування останніх здійснюється за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, що виділяються на розвиток економіки, соціальний захист населення, утримання органів державної влади й управління, оборону країни тощо. Бюджетним установам відведена особлива роль у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку держави.

Бухгалтерський облік бюджетних установ забезпечує своєчасне, повне й достовірне відображення всіх операцій із виконання кошторисів і визначення його виконання за загальним і спеціальним фондами. Тому знання особливостей організації та методики ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах, уміння повною й достатньою мірою впливати на зміцнення фінансово-економічного стану установи й уникати порушень і втрат фінансових ресурсів на виконання кошторису доходів і видатків зумовлює необхідність підготовки фахівців з обліку в бюджетних установах.

Метою викладання дисципліни "Облік у бюджетних установах" є забезпечення високого рівня теоретичних знань і практичних навичок майбутнього фахівця для вирішення завдань бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Відповідно до поставленої цілі виділено наступні завдання зосередження уваги на основних завданнях бухгалтерського обліку та його значення для управління діяльністю бюджетних установ:

– вивчення теоретичних засад обліку бюджетних установ;

– ознайомлення з завданнями обліку за різними його напрямками;

– розкриття механізму ведення обліку коштами і розрахунків, облік доходів

і видатків загального і спеціального фондів;

– розкриття сутності організації та ведення обліку в бюджетних установах;

– визначення проблемних питань обліку бюджетних установ і шляхів їхнього вирішення.

Вивчаючи дисципліну "Облік у бюджетних установах", студенти опановують наступні компетенції:

– засвоюють форми організації та ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах;

– визначають розпорядників коштами бюджету;

– обліковують доходи та видатки спеціального й загального фонду з урахуванням економічної класифікації;

– опановують кошториси бюджетної установи;

– визнають особливості обліку фінансово-розрахункових операцій, розрахунків із заробітної плати, страхування та стипендій;

– розраховують зношення основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, яке має свою специфіку визначення й обліку в бюджетних установах;

– обліковують продукти харчування;

– засвоюють особливості обліку власного капіталу, його змін з точки зору складників;

– обліковують результати виконання кошторису;

– ознайомлюються з порядком проведення інвентаризації.


Сейчас читают про: