double arrow

Економіко-організаціпні основи біржової торгівлі


№ тесту № правильної відповіді Пояснення до тестів
Операційна зала спланована так, щоб максимально полегшити учасникам торгівлі техніку укладання угод. На біржах США спеціалізовані секції називають пітами ("ямами"). На європейських біржах місце ведення операцій іноді організовується у формі кільця (рингу), навколо якого розташовуються учасники торгівлі.
Кожен член біржі згідно з чинним законодавством має сплатити вартість біржового місця. Крім того, він має відповідати вимогам, що встановлені в статуті біржі, оскільки статут є основним документом, що регламентує види діяльності даної біржі. В ході біржових торгів між учасниками товарної біржі укладаються угоди, тому потрібен дозвіл на зайняття підприємницькою діяльністю.
У статуті товарної біржі визначається: порядок прийняття у члени біржі та припинення членства; права та обов'язки членів біржі перед біржею та біржі перед третіми особами та її членами; порядок і умови застосування санкцій; майнова відповідальність членів біржі; порядок припинення членства на біржі та ін. (Стаття 6 Закону України "Про товарну біржу")

Розділ 2

БІРЖОВІ УГОДИ ТА ОПЕРАЦІЇ НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ

Тема 5. ВИДИ БІРЖОВИХ УГОД НА ТОВАРНІЙ БІРЖІ

5.1. Поняття біржової угоди та сутність її складових.

5.2. Класифікація біржових угод з реальним товаром. Механізм їх укладання.

5.3. Сутність ф'ючерсних угод.

5.4. Характеристика опціоннихугод.

Ключові терміни і поняття: угода; біржова угода; угода з реальніш товаром; угода "спот"; форвардна угода; ф'ючерснаугода; офсетна угода; опціонна угода; опціон; опціон "кол"; опціон "пут".

5.1. ПОНЯТТЯ БІРЖОВОЇ УГОДИ ТА СУТНІСТЬ її СКЛАДОВИХ

Проведення торгів на товарній біржі - це, по суті, укладання угод між продавцями та покупцями, чиї інтереси представляють відповідні брокери.

У Законі України "Про товарну біржу" відсутнє тлумачення поняття "біржова угода". Тому перед тим, як розглянути конкретні види біржових угод розглянемо характеристику самої біржової угоди.

Угода - це двосторонній договір про виконання чого-небудь.

Операція - це, як правило, окрема дія вряді інших подібних, спрямована на здійснення угоди та її реалізацію.

Біржові угоди є особливою групою торговельних угод - двосторонніх торговельних договорів, укладених на біржах. Угодавважається біржовою,якщо вона відповідає таким вимогам [43]: - укладена на товар, допущений до котирування на даній біржі;

Економіко-організаційні основи біржової торгівлі

- укладена у торговельному піті (ямі), спеціально відведеному місці у торговельній залі біржі;

- укладена між членами біржі, або сертифікованими біржовими брокерами;

- укладена в межах часу, відведеного для біржової сесії.

Біржові операції — це сукупність дій учасників біржової торгівлі й персоналу біржі щодо здійснення і реалізації біржових угод.

Згідно з Законом України "Про товарну біржу" (ст. 15) угода вважається біржовою у разі відповідності таким умовам:

а) якщо вона являє собою купівлю-продаж, поставку й обмін товарів, допущених до обігу на даній біржі;

б) якщо її учасниками є члени біржі;

в) якщо вона подана до реєстрації цін і зареєстрована на біржі не пізніше наступного за здійсненням угоди дня.

Будь-яка угода має принципову схему, що охоплює її життєвий цикл (рис. 15).

Організація укладання угод

т

Укладання угоди

т

Звірка параметрів угоди

т

Виконання угоди

Рис. 15. Принципова схема життєвого циклу біржової угоди

Угоди, які зареєстровано на біржі, не підлягають нотаріальному засвідченню. Зміст біржової угоди, за винятком назви товару, кількості, ціни, місця й терміну виконання, не повинен розголошуватись. Ця інформація може бути представлена тільки на вимогу органів слідства і суду. Угода вважається укладеною з моменту її реєстрації на біржі. Здійснювати біржові операції на Україні дозволено тільки членам біржі або брокерам (у деяких державах такі операції можуть здійснювати і відвідувачі біржі, що купили пропуск на торги).

ПО

Розділ 2. Біржові угоди та операції на товарній біржі

Отже, біржова угода- це взаємна згода про передачу прав і обов'язків стосовно біржового товару, яка досягається учасниками торгів у ході біржового торгу та реєструється на біржі у встановленому порядку. Юридично це оформлюється у вигляді біржового договору, який називається контрактом, що укладений учасниками біржової торгівлі у процесі біржових торгів.

Кожна біржова угода має юридичну, економічну, організаційну та етичну основу.

З правової точки зору біржова угода - це така дія, яка стосується встановлення, зміни і припинення прав і обов'язків кожного з її контрагентів.

З економічної точки зору в біржовій угоді відображається сама мета укладання угоди (наприклад, для юридичних і фізичних осіб задоволення певних потреб чи реалізація виготовленої продукції або товарів; для біржових ділків - одержання прибутку, спекуляція на цінах тощо).

З організаційної точки зору кожна біржова угода обов'язково потребує своїх суб'єктів, конкретного об'єкта, а також порядку виконання дій, що пов'язані з укладанням і виконанням угоди, які набувають документального оформлення.

Етична сторона угоди відображає суспільне ставлення, міру довір'я до угод з біржовим товаром і бажання індивідуального інвестора вкладати свої заощадження в нього. З цієї точки зору необхідна наявність і дотримання певних норм, правил поведінки під час укладання угод. Усі ці аспекти угоди знаходять своє відображення в її змісті, тобто так чи інакше торкаються того кола питань, які вирішуються при взаємному погодженні сторін, що укладають угоду.

Обов'язковими параметрами під час укладання біржової угоди є такі:

- об'єкт угоди, тобто ті біржові товари, які купуються або продаються;

- обсяг угоди - це та кількість біржових товарів, яка запропонована для продажу або потрібна для купівлі;

- ціна, за якою буде укладена угода;

- термін виконання угоди, тобто коли продавець повинен представити, а покупець прийняти біржові товари;

- термін розрахунку за угодою, тобто коли покупець повинен сплатити куплені біржові товари.

Економіко-організаціпні основи біржової торгівлі

Крім вищезазначених основних, біржову угоду визначають ще такі якості:

- порядок укладання угоди відповідає чинним у країні законодавчим та нормативним актам стосовно біржової торгівлі, а також правилам торгівлі, затвердженим на конкретній біржі;

- сама товарна біржа не може від свого імені та за свій рахунок виступати учасником біржової угоди;

- угода стосується купівлі-продажу біржового товару як з негайною поставкою, так і до певного часу в майбутньому;

- угода укладається на товарній біржі, а виконується за її межами;

- біржа виступає гарантом по всіх угодах, які на ній укладені та зареєстровані;

- біржа вправі застосовувати санкції до учасників біржової торгівлі, які здійснюють небіржові угоди.

5.2. КЛАСИФІКАЦІЯ БІРЖОВИХ УГОД З РЕАЛЬНИМ ТОВАРОМ. МЕХАНІЗМ ЇХ УКЛАДАННЯ

Усі біржові угоди, які укладаються на товарних біржах, класифікуються за різними ознаками. Головним критерієм є об'єкт торгів, яким може бути як реальний товар, так і контракт чи право (обов'язок) здійснити угоду. За цією ознакою на товарних біржах можуть укладатися такі основні види біржових угод:

- угоди на реально існуючий товар, наявний на біржі, у виробника або іншого продавця;

- ф'ючерсні (строкові, на термін) угоди на товар, який може бути вироблений і поставлений в майбутньому, в передбачений контрактом термін за ціною періоду поставки;

- опціонні (від. англ. - орііоп, лат. орїіо - вибір) угоди - угоди з правом вибору однієї зі сторін альтернативних умов контракту, з премією.

Угоди з реальним товаром передбачають купівлю або продаж конкретної партії виробленого товару або такого, який підлягає виробництву в конкретному найближчому періоді. Головна відмітна особливість угод на реальний товар полягає в тому, що продавець, який продає товар на біржі, зобов'язаний мати цей товар у наявності й фактично поставити його в обумовлений контрактом термін. Такі

Розділ 2. Біржові угоди та операції на товарній біржі

угоди не підлягають ліквідації й завершуються обов'язковим постачанням товару від продавця до покупця, тобто здаванням-прийманням реального товару (або передачі права розпорядження ним).

Угоди з реальним товаром можна класифікувати за різними ознаками, як це показано на рис. 16. Слід додати, що особливі умови здійснення біржових угод є характерні лише для українських окремих бірж. У міжнародній біржовій практиці така диференціація не здійснюється.

За строками поставки

З негайною поставкою ("спот" або "кеш")

З поставкою в майбутньому періоді ("форвард")

За умовами ознайомлення з товаром

Без попереднього І За зразками, стандартами,

ознайомлення з товаром * технічними умовами

На підставі огляду всієї партії товару або окремих його зразків

За формуванням контрактних цін

За ціною, що склалася на біржовому ринку під час проведення торгів

За ціною, що фіксується пізніше

За особливими умовами здійснення

Бартерні біржові угоди Угоди з заставою

Угоди з умовою Рис. 16. Класифікація біржових угод з реальним товаром

Залежно від термінів поставки реального товару угоди поділяються на два види:

а) угоди з негайною поставкою товарів - "спот" (зрох) або "кеш"(сазп) - передбачають виконання у найкоротші терміни.

Економіко-організаціпні основи біржової торгівлі

Угодами на реальний товар з негайною поставкою називаються угоди, котрі здійснюються на товар, що під час торгів перебуває на території біржі у належних їй складах, елеваторах, сховищах, холодильниках чи очікується до прибуття на біржу у день торгів до закінчення біржової сесії, а також на товар, що на момент укладання угоди перебуває у дорозі; на відвантажений товар, що перебуває на складі продавця.

Механізм здійснення таких угод полягає у тому, що продавець поставляє цей товар на склад біржі (чи у зазначене нею місце) у термін, обумовлений біржовою угодою. При цьому біржа видає продавцю складське свідоцтво (варант). Проти нього покупець виставляє свій розрахунковий документ. У такому випадку укладена на біржі угода остаточно завершується. Терміни поставок за такими контрактами встановлюються біржею індивідуально, однак, на світових ринках існують уже прийняті конкретні строки виконання, наприклад, для товарних бірж США - 3 робочі дні після біржових торгів, Великобританії - 7, Японії - до 15.

Слід зазначити, що в Україні біржова торгівля продукцією і товарами представлена, в основному, спотовим ринком реальних товарів. На умові спотових угод укладається майже 90% загальної їх кількості.

Спотова ціна постійно змінюється, але для виробників та споживачів товарів, банків та їх клієнтів, експортерів та імпортерів важливо знати майбутні ціни для укладання контрактів купівлі-про-дажу, надавання кредитів, проведення зовнішньоекономічної діяльності. Це робить необхідним існування форвардних угод;

б) форвардні угоди - це угоди, за якими продавець поставляє конкретний актив покупцеві на обумовлену дату у майбутньому. їх механізм дає змогу укладати угоди за відсутності товару, який буде вироблено у майбутньому, і реальна поставка якого здійснюватиметься не на біржовому, а на реальному ринку.

Тривалість терміну поставки товару стандартизується для окремих товарів або їх груп, тобто передбачається правилами торгівлі на даній біржі з використанням на ній типових контрактів (термін поставки до 6 місяців).

Характерною особливістю форвардних угод є те, що контракти по них можуть перепродаватися до надходження товару. На зарубіжних фірмах контракти на кожну окрему партію з наступним прибуттям, як правило, багато разів перепродаються до моменту кінцевої поставки товару. У цьому вони подібні до ф'ючерсних угод. Але

________Розділ 2. Біржові угоди та операції на товарній біржі________

кінцева ліквідація форвардних угод відбувається шляхом поставки реального товару.

На товарних біржах України до 95% усіх угод здійснюється з реальним товаром, і близько 5% ф'ючерсних угод, в той час як на міжнародних товарних біржах провідну роль відіграють ф'ючерсні угоди (до 80% біржового обороту), а частка угод з реальним товаром дорівнює - 2-3% біржового обороту.

Залежно від умов ознайомлення з товаром угоди з ним можуть бути укладені:

а) без попереднього ознайомлення з товаром. У цьому випадку предметом операції є товар, добре відомий покупцеві, що не має різновидів зовнішнього оформлення або якісних характеристик;

б) на основі попереднього огляду всієї партії товару або окремих його зразків. На більшості товарних бірж України обладнані спеціальні кімнати або стенди зразків товарів, представлених до торгів. При пропозиції до торгів товарів, які внаслідок своїх фізико-хімічних властивостей або великих габаритів не можуть бути представлені на біржі, продавець вказує, де знаходяться ці товари і як покупець може ознайомитися з ними;

в) за стандартами, технічними умовами або іншими середніми параметрами якості товару. Цей вид попереднього ознайомлення з товаром практикується, як правило, під час здійснення форвардних угод, тобто по товару, який ще не зроблений або не доставлений в регіон, у якому знаходиться біржа.

Порядок ознайомлення з товаром регулюється Правилами роботи відповідних бірж.

Залежно від особливостей формування контрактних цін розрізнюють угоди з реальним товаром, що укладаються;

а) за ціною, що склалася на біржовому ринку в момент проведення торгів. Оскільки в наших умовах основними видами угод з реальним товаром є операції типу "спот" (або "кеш"), то ціна, як правило, фіксується в біржовому контракті за результатами торгів, на яких ця угода була укладена. Тому клієнт часто доручає брокеру продати або купити товар за ціною не нижче від мінімальної або не вище від максимальної;

б) з наступною фіксацією ціни (у момент поставки; за довідковою ціною, що котирується в місяць поставки; по інших періодах). Така угода має назву онкольної угоди (від англ. оп саіі - на вимогу) і являє собою купівлю реального товару, при якій ціна не фіксується

Економіко-організаційні основи біржової торгівлі

доти, поки цього не зажадає покупець. Подальше фіксування ціни характерно лише для біржових операцій типу "форвард".

Залежно від особливих умов здійснення угод в українській біржовій практиці такі їх види:

а) бартерні біржові угоди, тобто товарообмінні. Зараз такі операції в Україні вже заборонені.

Проте на початку 90-х років на вітчизняних товарних біржах цей вид угод був переважаючим (за деякими оцінками до 60% угод). Роль еквівалента виконували деякі найбільш важливі та дефіцитні товари.

Наприклад, за рекламною інформацією бірж у 1991-1995 рр. такими "еквівалентами" були навіть зерно, мед, яйця, морква, картопля. Для цього біржа проводила аукціони зустрічного продажу товарно-матеріальних цінностей по цих сільгосппродуктах. Матеріальні цінності, якщо вони вигравались у процесі аукціону, продавались за прейскурантними цінами, а сільгосппродукція купувалась за біржовими цінами. За стартовими умовами бартерного аукціону, наприклад, 1т цементу відповідала 150 кг зерна, 6 кг меду, 600 шт. яєць, 200 кг картоплі або 50 кг моркви; 1 т бензину - відповідно 1 т, 40 кг, 4 тис. шт., 1,5 і 3 т тощо;

б) угоди з умовою. У світовій біржовій практиці ці операції не застосовуються. Особливі умови угод характерні тільки для нашої біржової практики і викликані нестабільністю ринку в умовах спаду виробництва й інфляції, нечіткою договірною дисципліною постачання і розрахунків, а в окремих випадках несумлінністю партнерів по угоді.

Під угодою з умовою розуміється угода з реальним товаром, при якій продаж одного товару здійснюється за умови одночасної купівлі іншого товару. Ці угоди вигідні для клієнтів брокерів. На відміну від бартерних, угоди з умовою укладаються брокерами в процесі звичайних брокерських публічних торгів, а розрахунки за ними мають грошову форму. Спочатку брокер продає свій товар, а потім на виручену суму купує замовлений клієнтом товар. Тобто еквівалентом обміну при таких угодах є гроші, а не "натуральний еквівалент". Брокери вважають цей вид угоди не завжди вигідними для себе, оскільки, якщо брокер не придбає для клієнта "зустрічний товар", він втрачає право на винагороду;

в) угоди із заставою. Цей різновид угод з реальним товаром (форвардних угод) передбачає, що під час їх укладання один контрагент виплачує іншому певну суму грошової застави як гарантію виконання своїх зобов'язань за біржовим контрактом. Залежно від

Розділ 2. Біржові угоди та операції на товарній біржі

ризику невиконання зобов'язань виділяють угоду із заставою на купівлю (у якій платником застави є покупець - в цьому випадку забезпечується страхова гарантія платоспроможності й своєчасність розрахунків покупця) і угоду із заставою на продаж (у якій платником застави є продавець - в цьому випадку забезпечується страхова гарантія постачання реального товару в передбачений термін).

Практично такі угоди не можна вважати справжніми угодами із заставою. У зарубіжній практиці угоди із заставою укладаються на біржах реального товару і ф'ючерсних біржах. При цьому мета, форма й порядок внесення застави мають суттєві відмінності від угод на реальний товар і від строкових угод. Сума застави при таких угодах, що виплачується одним контрагентом іншому, може становити від 8 до 100% вартості запропонованого до угоди товару. Застава може вноситися грошима або товаром, призначеним до передачі за контрактом, який постачається на один із складів біржі. Вочевидь, що внесок товаром може здійснювати тільки продавець. Мета внеску -забезпечення надійності поставки товару за контрактом (у разі виконання угоди внесок продавця йому повертається).

На вітчизняних біржах при угодах за наявний товар подібною гарантією, - але зі сторони не продавця, а покупця, - часто є розрахунки з умовою попередньої оплати товару покупцем (якщо це передбачено контрактом).

Застава контрагента (клієнта брокера) за угодою, внесена як гарантія поставки або купівлі товару, не може ототожнюватися із заставою, яку вносять клієнти брокерам на підставі договорів з ними. Ця застава призначена не тільки для гарантії поставки товару кінцевому контрагенту або його оплати, а й для гарантії оплати брокеру винагороди за його посередницьку послугу й повернення можливої втрати, якої він може зазнати внаслідок невиконання клієнтом укладеної угоди. Як гарантія самої поставки або оплати товару клієнтами відповідно до біржового контракту у вітчизняній практиці широко використовуються документи, що підтверджують наявність товару в продавця (складська розписка - варант) і платоспроможність покупця (гарантійний лист та ін.).

У зарубіжній біржовій торгівлі існують угоди з кредитом - це угоди, коли дилер одержує в банку кредит для здійснення біржових угод, купує за його рахунок на біржі потрібний йому товар з наступною його реалізацією також через біржові торги (кредит може надаватись брокеру й самою біржею, що передбачено в її статуті). Такі угоди, як правило,

Економіко-організаціпні основи біржової торгівлі

можуть укладати біржові дилери, які торгують на біржі за свій рахунок, проте їх інститут на наших біржах ще не сформувався.

Механізм укладання угод на товарній біржі представлено на рис. 17.

Поставка товару


Сейчас читают про: