double arrow

Заняття №1 - семінар


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять і самостійної роботи

з дисципліни „Організація біржової діяльності”

(для студентів 4 курсу спеціальностей

6.050201 «Менеджмент організацій» та 6.050206 „Менеджмент ЗЕД”)

Кривий Ріг - 2008

Укладачі : к.т.н., доц., Шпонько В.І., МіА

ас., Жук В.В., МіА

Відповідальний за випуск: Варава Л.М. – проф., д-р екон. наук, завідувач кафедри менеджменту і адміністрування.

Рецензент: к.т.н., доц. Н.І. Горлов

Анотація

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту та ринкових відносин. Протокол №____ від ____________. Схвалено на вченій раді факультету інформаційних технологій та менеджменту. Протокол №___ від _____________.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Практичні заняття проводяться з метою закріплення теоретичних знань і набуття практичних навичок і вмінь, а також з метою самостійного вивчення курсу та розв’язання задач, щодо:

- розробки стратегії поведінки гравця на біржі;

- визначення результату від здійснення деяких видів біржових операцій.

На практичних заняттях студенти виконують запропоновані їм завдання під керівництвом викладача після самостійного вивчення теми, користуючись літературними джерелами і конспектом лекцій.

Розподіл часу практичних занять відповідно до кожної теми наведений у табл. 1.

Таблиця 1- Теми практичних занять

№ заняття Тема заняття
Історія розвитку біржової торгівлі та її сучасні тенденції
Структура українських бірж. Основні функції організації органів управління біржею
Процес котирування курсів та цін на біржі. Котирувальні комісії
Фондові біржі, як основа ринкової економіки
Правова характеристика цінних паперів
Операції на фондовій біржі. Сутність біржової спекуляції
Товарні біржі, їх структура. Порядок розміщення замовлення
Валютні біржі. Валютні цінності
Ф’ючерсний контракт
Хеджування
Опціонні угоди
Операції спреду на ф’ючерсних ринках
Біржові операції з цінними паперами
Брокерська фірма та її місце на біржі
Ділова гра “Брокерська діяльність”

2. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи

Студентів

Заняття №1 - семінар

Тема: Історія розвитку біржової торгівлі та її сучасні тенденції

Мета заняття:

- визначити роль і місце біржі у ринковій економіці;

- прослідкувати еволюційний розвиток біржової діяльності та виявити сучасні тенденції біржової торгівлі;

- обговорити особливості біржового ринку України та можливі напрямки його розвитку;

Теоретичні знання студенти виявляють шляхом виступу і дискусії на семінарі.

Питання для обговорення:

1. Історія виникнення бірж. Біржі в Росії.

2. Головні відмінності біржі від оптового ринку.

3. Охарактеризуйте етапи розвитку біржової торгівля за кордоном.

4. Дайте характеристику біржових ринків різних країн.

5. Особливості товарних бірж, що функціонували у період НЕПу.

6. Умови і чинники відродження бірж в Україні у 1990-1991 рр.

7. Брокери і «зайці», їх основна діяльність.

8. Перерахувати цінності, що обертаються на біржовому ринку.

9. Методика визначення індексу Дона-Джонса.

Завдання для самостійної роботи

У письмовому вигляді підготувати короткий огляд історії розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні. Для цього потрібно ознайомитися з діяльністю Одеської, Миколаївської та Київської бірж, які відіграли найважливішу роль у розвитку біржової торгівлі.

Література: 4,5,8,10,15,16,18,19,21.


Сейчас читают про: