double arrow

Навчання грамоти


Учитель: Порощук Валентина Павлівна

Н.р.

Навчання грамоти

Основним методом навчання грамоти, який усталився у вітчизняній школі, є аналітико-синтетичний. Він передбачає реалізацію принципу «від звука до бук­ви». Це означає, що учні повинні спочатку навчатись виконувати різні аналіти­ко синтетичні дії зі звуками мовлення, що є базовим умінням для формування навичок читання і письма.

Одночасно з аналітико-синтетичним методом можуть частково використовуватися й інші методи, зокрема метод цілих слів. Доцільність його принагідного застосування пояснюється необхідністю навчати школярів (після того, як вони засвоїли читання складами) сприймати графічні образи багатьох добре знайомих слів цілісно, швидко впізнавати їх на основі попереднього досвіду. Таке уміння є обов’язковою умовою цілковито сформованої навички читання.

У навчанні письма необхідно формувати координацію дій рухового і зорового аналізаторів, графічні навички письма (правильне, чітке зображення букв, їх поєднань, плавне письмо складів, слів, невеликих речень у темпі, відповідному ін­дивідуальним можливостям учнів); дбати про засвоєння гігієнічних правил, яких спід дотримуватися під час письма.

Враховуючи вікові особливості розвитку шестирічних учнів (слабкість дрібних м'язів руки, недостатня регуляція рухів під час письма, значна стомлюваність при тривалому напруженні, недостатня сформованість зорового сприймання графічного образу букви), програма не рекомендує форсувати навчання письма. Зокрема, опанування письма великих літер складної конфігурації може відбуватись не од­ночасно з навчанням відповідних рядкових (малих) букв, а з певним інтервалом. Однак за умови належної підготовленості учнів до опанування графіки письма учитель може планувати вивчення малої і великої літер синхронно. Особливо такі можливості з'являються у II семестрі.

Програма не передбачає обов'язкового навчання першокласників безвідрив­ного письма — за винятком тих випадків, де безвідривні поєднання букв є при­родними (ми, пе) і не потребують повторного проведення по одній і тій самій лінії чи руху руки у зворотному напрямку по цій самій лінії (ол, по, оо). Поєднання з овальними та півовальними елементами відбувається за допомогою коротких прямих чи дугоподібних ліній.

За наявності в класі дітей, у яких переважають дії лівою рукою (визнаних лівшами після відповідної консультації з лікарем), учитель має корегувати мето­дику навчання таких учнів, не наполягаючи на переучуванні їх на письмо правою рукою.

У процесі навчання грамоти важливо враховувати вміння, набуті дітьми в до­шкільному віці. Учитель має забезпечити посильне навчальне навантаження тим учням, які певною мірою вміють читати й писати, та надати індивідуальну допо­могу менш підготовленим.
Важливим завданням читання в 1 класі є пробудження у школярів інтересу до дитячої книжки, формування початкових умінь самостійно з нею працювати.

У добукварний і букварний періоди навчання, коли учні ще недостатньо опа­нували грамоту, вони з допомогою вчителя вчаться сприймати текст на слух (аудіювання). Поступово педагог залучає школярів до самостійного прочитування знайомих складів, слів на обкладинці книжки, в кінці букварного та в післябук-варний період — до самостійного читання.

Першокласники засвоюють також найпростіші структурні елементи дитячої книжки, основні правила гігієни читання і розглядання книжки, накопичують досвід спілкування з однолітками та дорослими на основі прослуханого (прочита­ного). Навчальним матеріалом на таких заняттях слугують дитячі книжки, які добираються з урахуванням вікових особливостей учнів, їхніх читацьких інте­ресів, уподобань, видо-жанрового, тематичного, авторського розмаїття, санітарно-гігієнічних вимог до видань для 6-річних першокласників. Це доступні дитячі книжки у типовому оформленні — основні написи (прізвище автора, назва книж­ки) розташовані на звичних місцях, виконані шрифтом, що легко прочитується, зміст ілюстрації на обкладинці відповідає назві книжки.

Бажано, щоб до кожного заняття добиралася нова книжка, і до кінця навчання в 1 класі учні здобули уявлення про те, що книжковий світ багатий і розмаїтий, у ньому кожна дитина може задовольнити свої пізнавальні інтереси, з книжкою можна цікаво проводити дозвілля.У процесі навчання відбувається поступове ускладнення навчального мнтеріалу за такими показниками: кількість уміщених у книжці творів (від одного до трьох і більше), тип видання (книжка-твір, книжка-збірка; авторська, тематична, збірка народних казок тощо), обсяг текстів, що опрацьовуються на одному занятті (від 1 до 2 сторінок).

У 1 класі на роботу з дитячою книжкою рекомендується підводити до 20 хвилин уроку навчання грамоти (один раз на 2 тижні). Якщо учні класу мають достатній рівень розвитку навички читання, учитель може проводити роботу з дитячою книжкою протягом усього уроку.

Для забезпечення синхронності у навчанні читання й письма (букварнпй пе­ріод доцільно здійснити розподіл годин протягом навчального року року не за семе­страми, як у 2-4 класах, а за тижнями: на одному тижні планувати 4 години на читання і 3 години па письмо, а па наступному тижні 3години на читання і 4 години на письмо. У результаті час, відведений на читання і письмо, буде роз­поділено порівну.

Процес навчання грамоти в 1 класі поділяється на три періоди: добукварний, букварний і післябукварний. Залежно від попередньої підготовки школярів, учи­тель може самостійно визначати тривалість букварного періоду.

У добукварний період необхідно:

· розвивати усне мовлення першокласників (уміння слухати й розуміти усні ви­словлювання, говорити);

· формувати елементарні аналітико-синтетичні вміння у роботі над текстом, ре­ченням, словом, звуками мовлення;

· готувати учнів до письма.

Протягом букварного періоду першокласники оволодівають початковими умін­нями читати за букварем, писати в зошитах із друкованою основою і в зошитах із сіткою для 1 класу. Крім цього, продовжується робота з розвитку усного мовлення.

ІІіслябукварний період призначений для вдосконалення уміння читати, писа­ти, робити елементарні аналітико-синтетичні операції з одиницями різних мов­них рівнів, для розвитку усного мовлення, виконання завдань і вправ із читання та письма за підручником (навчальним посібником), який готує учнів до вивчен­ня у 2 класі окремих курсів - української мови і літературного читання.

Процес навчання грамоти забезпечує Буквар – перша навчальна книга, за допомогою якої дитина вчиться читати, відкриває для себе шлях до освіти.

Тому основним завданням учителя у цей період є зробити уроки навчання грамоти цікавими, виховати бажання вчитися, здобувати нові знання та вміння, сприяти становленню пізнавального інтересу.

НАВЧАННЯ ГРАМОТИ

(за букварем М.Д. Захарійчук, В. О. Науменко)

238 годин на рік

(7 годин на тиждень)

№ з/п   Тема уроку   Дата   Сторінки підручника  
    І семестр (115 год)          
    ДОБУКВАРНИЙ ПЕРІОД          
  Г. Чубач «Рідна мова». Бесіда за темою «Я — школяр». Практичне ознайомлення зі словами — назвами предметів і їх умовним позначенням. Практичне ознайомлення з ре­ченнями і способом їх умовного позначення. Опрацювання тексту «До школи» за В. Шклярем     3-5  
  Посадка учнів під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Рух пальців під час зображення графічних фі­гур. Штрихування фігур        
  Бесіда за темою «Я — школярка». Практичне ознайом­лення учнів з поділом слів на склади. Ознайомлення з по­няттям наголосу. Речення, різні за метою висловлювання (розповідні, окличні). Розділові знаки в кінці таких речень. Опрацювання вірша М. Сингаївського «Першокласниця»     6-7  
  Закріплення правил посадки під час письма, правил корис­тування письмовим приладдям. Штрихування і розфарбо­вування фігур        
  Бесіда за темою «Моя родина». Спілкування в родині. Мо­делювання складених речень. Інтонування речень з різни­ми розділовими знаками на кінці. Речення зі звертаннями. Мовні і немовні звуки     8-9  
  Орієнтування на сторінці зошита та в графічній сітці. Ряд­кові лінії — верхня і нижня. Робочий рядок        
  Розрізнення назв предметів за питаннями хто це? що це? Опрацювання тексту за А. Канельским «Як Івасик братика колисав»       10-11  
  Орієнтування на сторінці зошита та в графічній сітці. Над­рядкова та підрядкова лінії. Тренувальні вправи        
  Продовження роботи над темою «Моя родина». Розріз­нення назв предметів за питаннями хто це? що це? Мовні звуки. Розширення уявлення про складову будову слова. Поняття про наголошений склад. Складання слів і речень за поданими схемами     12-13  
  Зображення ліній і фігур, штрихування, розфарбовування        
  Розрізнення назв предметів за питаннями хто? що? Опра­цювання оповідання «Вечеря» за І. Андрусяком. Відповіді на запитання вірша Л. Мовчун «Я не кину слів на вітер...»     14-15  
  Орієнтування на сторінці зошита та в графічній сітці. Зо­браження ліній, схожих на елементи букв        
  Бесіда за темою «Мої друзі». Слова, що відповідають на питання хто? що? Звуки мовлення: голосні, приголосні тверді і м'які. Складання речень за схемами. Складання казки за малюнком. Інтонування окличних речень. Робота з дитячою книгою     16-17  
  Зображення ліній, схожих на елементи букв          
  Опрацювання казки «Не дивися на мене так, їжачку...» за С. Козловим. Розігрування розмови Ведмедика з Їжачком. Закріплення знань про голосні та приголосні звуки     18-19  
  Зображення ліній, схожих на елементи букв          
  Бесіда за темою «Мої друзі». Ознайомлення зі словами — ознаками предметів. Послідовний ряд звуків слова. Виді­лення окремих звуків слова. Опрацювання тексту «Сюр­приз» за Р. Куликовою     20-21  
  Зображення ліній, схожих на елементи букв          
  Бесіда за темою «Моя школа». Ознайомлення зі словами — назвами дій предметів. Моделювання слів і речень. Опрацювання оповідання «Навіщо ходять до школи»     22-25  
  Зображення ліній, схожих на елементи букв          
  Продовження роботи над темою «Школа». Адаптація до соціальної ролі учня. Опрацювання оповідання «Ласунка йде до школи» за М. Масловою. Виділення окремих звуків у слові, послідовний ряд звуків у слові       26-29  
  Зображення ліній, схожих на елементи букв          
  Бесіда за темою «Мої книжки». Опрацювання тексту «Каз­кар» за 0. Дрозом. Добір слів і речень до поданих схем       30-33  
  Зображення ліній, схожих на елементи букв          
  Роль уміння читати в житті школярів і дорослих людей. Опрацювання оповідання «Про Телесика» за В. Сенцовським. Робота з дитячою книжкою     34-35  
  Зображення ліній, схожих на елементи букв          
  Бесіда за темою «Моя країна — Україна». Назва рідної держави, її столиця. Державні символи. Опрацювання ві­рша Н. Зарічної «Рідний край»     36-37  
  Зображення ліній, схожих на елементи букв          
    БУКВАРНИЙ ПЕРІОД          
  Звук [а], позначення його буквами Аа. Вірш В. Каменчук «Вересень»     38-39  
З0   Письмо рядкової букви а          
  Звук [а]. Букви Аа. Слова, що означають назви і ознаки предметів. Вірш М. Дружиніної «Ми просили акробатів»     40-41  
  Письмо великої букви А          
  Звук [у], позначення його буквами Уу. Читання тексту за Н. Забілою     42-43  
  Письмо рядкової букви у          
  Звук [у]. Букви Уу. Слова, які відповідають на питання хто? що? Складання висловлювання за схемами речень. Опрацювання тексту за В. Сенцовським       44-45  
  Письмо великої букви У          
  Звук [о], позначення його буквами Оо. Речення зі звертан­ням. Інтонування речень, різних за метою висловлювання. Р. Скиба «Звичка є у совеняти»       46-47  
  Письмо рядкової букви о          
  Звук [о]. Букви Оо. Значення слів. Опрацювання тексту «Крутий голкіпер» за Н. Нікамо     48-49  
  Письмо великої букви О          
  Звук [й], позначення його буквами Ии. Опрацювання тек­сту за Б. Сахно. Практичне ознайомлення з багатозначністю слів. Робота з дитячою книжкою     50-51  
  Письмо рядкової букви й          
  Звук [й]. Букви Ии. Читання оповідання «Білий коник» за 3. Мензатюк     52-53  
  Письмо великої букви Й          
  Звук [м], позначення його буквами Мм. Читання складів і слів з нею. А. Камінчук «Морозиво». Словесно-логічні вправи     54-55  
  Письмо рядкової букви м, складів з нею          
  Звук [м]. Букви Мм. Опрацювання оповідання «Казка про кошеня» за Г. Малик     56-57  
  Письмо великої букви М          
  Звук [і], позначення його буквами її. Читання складів і слів з буквою і     58-59  
  Письмо рядкової букви і          
  Звук [і]. Букви Іі. Опрацювання тексту за С. Кузьменко     60-61  
  Письмо великої букви І          
  Звуки [н], [н'], позначення їх буквами Нн. Читання прямих і обернених складів з буквою н. Продовження практично­го ознайомлення з багатозначністю слів. Читання вірша Л. Дяченко «Осінь»     62-63  
  Письмо рядкової букви н          
  Звуки [н], [н']. Букви Нн. Складання речень за схемами. Велика буква в іменах людей. Читання тексту за Н. Тарасенко. Робота з дитячою книжкою     64-65  
  Письмо великої букви Н, складів і слів з нею          
  Звук [в], позначення його буквами Вв. Читання складів і сліз з ними. Читання тексту за В. Сухомлинським     66-67  
  Письмо рядкової букви в          
  Звук [в]. Букви Вв. Доповнення речень словами. Читання вірша М. Стельмаха. Практичне ознайомлення з порівнян­ням     68-69  
  Письмо великої букви В, складів і слів з нею          
  Звуки [л], [л'], позначення їх буквами Лл. Читання складів слів з ними. Читання тексту за А. Давидовим     70-71  
  Письмо рядкової букви л          
  Звуки [л], [л']. Букви Лл. Логічні вправи. Розповідь за ма­люнком. Опрацювання оповідання «Ланцюжок добра» за Л. Ульяницькою     72-73  
  Письмо великої букви Л, складів і слів з нею          
  Звуки [с], [с'], позначення їх буквами Сс. Читання складів і слів з ними. Вправи на доповнення речень словами. Чи­тання тексту «Зустріч з лисом» за А. Давидовим     74-75  
  Письмо рядкової букви с. Списування з друкованого тексту        
  Звуки [с], [с']. Букви Сс. Звуковий аналіз слів. Опрацюван­ня тексту «Слоненятко, яке любило танцювати» за Ю. Ярмишем. Робота з дитячою книгою     76-77  
  Письмо великої букви С, слів з нею          
  Звук [к], позначення його буквами Кк. Читання складів, слів з ними. Логічні вправи. Читання тексту за Н. Забілою     78-79  
  Письмо рядкової букви к          
  Звук [к]. Букви Кк. Складання речень за схемами. Клички тварин. Читання тексту за В. Сенцовським     80-81  
  Письмо великої букви К, складів і слів з нею          
  Звук [п], позначення його буквами Пп. Читання складів, слів з ними. Складання речень за допомогою запитань. Опрацювання тексту за 0. Єфімовим     82-83  
  Письмо рядкової букви п          
  Звук [п]. Букви Пп. Логічні вправи. Опрацювання тексту «На пасіці взимку» за Н. Тарасенко     84-85  
  Письмо великої букви П, слів з нею          
  Звуки [р], [р'], позначення їх буквами Рр. Читання складів і слів з ними     86-87  
  Письмо рядкової букви р. Списування з друкованого тексту          
  Звуки [р], [р']. Букви Рр. Логічні вправи. Складання речень за малюнками. Читання тексту за П. Костюченком     88-89  
  Письмо великої букви Р, складів і слів з нею          
  Звуки [т], [т1], позначення їх буквами Тт. Читання складів, сліз з ними. Звуко-буквений аналіз слів. Читання оповіда­ння «Ластівка» за О. Копиленком. Робота з дитячою книжкою     90-91  
  Письмо рядкової букви т          
  Звуки [т], [т']. Букви Тт. Міста України. Театри. Читання й опрацювання текстів про театр     92-93    
  Письмо великої букви Т, складів і слів з нею          
  Звук [е], позначення його буквами Ее. Читання текстів за С. Козловим і 0. Тихомировим. Робота над ними     94-95  
  Письмо рядкової букви е. Списування з друкованого тексту        
  Звук [е]. Букви Еє. Читання тексту «Метро». Логічні впра­ви. Вивчення вірша М. Познанської «Метро»       96-97    
  Письмо великої букви Е          
  Звуки [д], [д'], позначення їх буквами Дд. Читання складів і слів з ними. Співвідношення звуків [д] — [т], [д'] — [т']. Читання тексту за М. Солтис     98-99    
  Письмо рядкової букви д. Письмо під диктовку          
  Звуки [д], [д']. Букви Дд. Складання розповіді за малюн­ком. Читання тексту «Молода сливка» за А. М'ястківським     100-101  
  Письмо великої букви Д, складів і слів з нею          
  Звуки [з], [з1], позначення їх буквами Зз. Читання складів і слів з ними. Опрацювання тексту А. Мілна «Пісенька Він-ні-Пуха» у перекладі І. Малковича. Роль наголосу в словах.     102-103  
  Письмо рядкової букви з, складів і слів з нею          
  Звуки [з], [з']. Букви Зз. Читання тексту В. Каменчук «Зай­чикові вуха». Відповіді на запитання. Відгадування загадки     104-105  
  Письмо великої букви 3. Списування з друкованого тексту          
  Буква ь (м'який знак). Позначення ним на письмі м'якості приголосних звуків. Бесіда на тему «Допомога вдома». Чи­тання вірша 0. Журливої «Маленька господиня»     106-107  
    Письмо букви ь. Письмо слів з м'яким знаком          
  Звук [б], позначення його буквами Бб. Читання тексту за Д. Матіяш     108-109  
  Письмо рядкової букви б          
  Звук [б]. Букви Бб. Логічні вправи. Читання вірша О. Пчілки «Ну-те, хто з вас там бистріший?», оповідання «Снігова баба і зайчик» за П. Королем. Розказування казки за ма­люнком     110-111  
  Письмо великої букви Б. Письмо під диктовку          
  Звук [г], позначення його буквами Гг. Читання слів і скла­дів з ними. Читання тексту за Л. Вороніною       112-113  
  Письмо рядкової букви г, складів, слів з нею. Списування слів і речень з друкованого тексту          
  Звук [г]. Букви Гг. Читання слів і речень з буквою г. Ви­вчення вірша А. Камінчука «Гарбузи». Читання оповідання «Винахідливі гноми» за Л. Вороніною       114-115  
  Письмо великої букви Г. Повторення написання вивчених букв          
  Звук [ґ], позначення його буквами Гг. Читання слів з посту­повим ускладненням звуко-складової структури. Відгаду­вання загадки. Читання вірша Л. Вознюк «Вишивала мама синіми нитками...»       116-117  
  Написання рядкової букви ґ, слів і речень із нею          
  Звук [ґ]. Букви Ґґ. Чітка вимова звука у порівнянні зі зву­ками [г] — [к]. Логічні вправи. Читання тексту за В. Запорожець. Робота з дитячою книжкою     118-119  
  Письмо великої букви Г. Запис слів під диктовку          
  Звук [ч], позначення його буквами Чч. Робота над орфоепічно правильною вимовою звука [ч] перед усіма голосни­ми, крім [і]. Читання тексту за А. М'ястківським       120-121  
  Письмо рядкової букви ч, складів і слів з нею          
  Звук [ч]. Букви Чч. Написання назв населених пунктів і морів з великої букви. Читання вірша К. Перелісної «Че­брець», оповідання «Моя сестричка» за М. Павленко       122-123  
  Написання великої букви Ч          
  Звук [й], позначення його буквами Йй. Читання скла­дів і слів з ними. Читання оповідання «Дрізд і дятел» за Е. Шимом       124-125  
  II семестр (123 год)    
  Письмо рядкової букви й, слів з нею          
  Звук [й]. Букви Йй. Практичне ознайомлення зі словами, протилежними за змістом. Опрацювання тексту за 0. Погребняк       126-127  
  Письмо великої букви Й. Написання імен, прізвищ, населе­них пунктів, які починаються з великої букви Й          
  Звук [х], позначення його буквами Хх. Читання складів і сліз з ними. Опрацювання тексту М. Заєць «Світлофор»       128-129  
  Письмо рядкової букви х, складів і слів з нею          
  Звук [х]. Букви Хх. Міста України. Логічні вправи. Читання тексту за В. Чухлібом       130-131  
  Письмо великої букви X. Списування з друкованого тексту          
  Звук [ж], позначення його буквами Жж. Читання слів і складів з ними. Читання тексту за А. Мілном. Робота з дитячою книгою       132-133  
  Письмо рядкової букви ж, складів і слів з нею. Письмо слів під диктовку          
  Ззук [ж]. Букви Жж. Логічні вправи. Опрацювання тексту М. Пригари «Тайна»       134-135  
  Письмо великої букви Ж, складів і слів з нею          
  Звук [ш], позначення його буквами Шш. Читання складів і слів з ними. Логічні завдання. Читання тексту В. Сосюри «Орися кошика взяла»     136-137  
  Письмо рядкової букви ш, складів і слів з нею          
  Звук [ш]. Букви Шш. Читання вірша Т. Коломієць «Коло­сок», тексту за В. Орловим. Відповіді на запитання     138-139  
  Письмо великої букви Ш, складів і слів з нею          
  Букви її. Позначення буквами Ї,ї звукосполучення [йі]. Опрацювання вірша 0. Січкаря «Їжача хата», оповідання «Їжачок і світлячок» за В. Сухомлинським       140-141  
  Письмо рядкової букви ї, слів з нею          
  Букви Її. Бесіда на тему «Україна — рідна, мила сторо­на». Читання вірша Г. Чубач «А живу я в Україні»        
  Письмо великої букви Ї          
  Букви її. Звуко-буквений аналіз слів з буквою ї. Читання слів і речень з буквою ї. Опрацювання тексту О. Василенко «Я — українка»        
  Письмо вивчених букв, слів і речень з ними          
  Букви Яя, позначення буквами Я,я звукосполучення [йа] і м'якості попереднього приголосного та звука [а]. Читан­ня слів з буквою я. Звуковий аналіз слів. Читання тексту Л. Куліша-Зіньківа     144-145  
  Письмо рядкової букви я, слів з нею          
  Букви Яя. Звуко-буквений аналіз слів. Читання тексту В. Крищенка «Сонячне яблуко». Вибіркове читання. Робота з дитячою книгою        
  Письмо великої букви Я, слів з нею          
  Повторення вивчених звуків і букв. Опрацювання тексту «Міккі Маус»        
  Письмо вивчених букв, слів і речень із ними          
  Букви Юю. Позначення буквами Юю звукосполучення [йу] і м'якості попереднього приголосного та звука [у]. Читання складів і слів з буквою ю. Звуковий аналіз слів. Читання тексту за Я. Гояном     148-149  
  Письмо рядкової букви ю, слів з нею          
  Букви Юю. Логічні вправи        
  Письмо великої букви Ю. Списування з друкованого і ру­кописного тексту          
  Закріплення вивчених букв. Опрацювання тексту «Усі кни­жечки хороші» за В. Сухомлинським. Моделювання схем слів        
  Написання вивчених букв, слів і речень з ними          
  Букви Єє. Позначення буквами звукосполучення [йе] і м'якості попереднього приголосного та звука [е]. Читання складів і слів з буквами Єє. Опрацювання тексту А. Костецького «Зірка не спить»       152-153  
  Письмо рядкової букви е, слів з нею          
  Букви Єє. Звуковий аналіз слів з буквою є. Вивчення вірша А. Камінчука «Єноти»        
  Письмо великої букви Є, слів з нею. Письмо під диктовку          
  Закріплення вивчених букв. Читання слів і речень з ними. Читання уривку з казки Л. Муур. Складання початку казки.        
  Написання вивчених букв. Списування з рукописного і дру­кованого тексту          
  Звуки [ц], [ц'], позначення їх буквами Цц. Читання складів і слів з ними. Звуко-буквений аналіз слів. Читання тексту за Н. Бічуя       156-157  
  Письмо рядкової букви ц, складів і слів з нею          
  Звуки [ц], [ц']. Букви Цц. Читання оповідання Г. Маніви «Слухняні капці». Відповіді на запитання. Розповідь за ма­люнком       158-159  
  Письмо великої букви Ц. Списування з друкованого тексту        
  Звуки [шч], позначення їх буквами Щщ. Читання складів і слів з ними. Читання тексту за Г. Тютюнником     160-161  
  Письмо рядкової букви щ, складів і слів з нею        
  Звуки [шч]. Букви Щщ. Опрацювання тексту за Т. Гарку­шею. Відповіді на запитання. Моделювання схем слів     162-163  
  Письмо великої букви Щ, слів з нею          
  Звук [ф], позначення його буквами Фф. Читання слів з буквою ф. Опрацювання тексту за Е. Майнардус     164-165  
  Письмо рядкової букви ф, складів і слів з нею          
  Звук [ф]. Букви Фф. Логічні вправи. Читання оповідання «Фотограф» за Д. Матіяш     166-167  
  Письмо великої букви Ф, слів з нею. Списування з друко­ваного тексту        
  Звук [дж], позначення його буквосполученням дж. Читан­ня слів з буквосполученням дж. Опрацювання вірша Г. Чубач «Я люблю у лузі квіти...» Відгадування загадки. Робота з дитячою книгою     168-169  
  Письмо слів з буквосполученням дж          
  Звуки [дз], [дз'], позначення їх буквосполученням дз. Читання віршів П. Мовчан «Польовичок» і К. Перелісної «Дзвіночки». Відгадування загадки     170-171  
  Письмо буквосполучення дз, слів з ним            
  Апостроф. Читання слів з апострофом. Звуковий ана­ліз слів з апострофом. Вивчення вірша О. Полянської «Комп'ютерна мишка»     172 -173  
  Письмо слів з апострофом          
  Повторення вивчених букв. Моделювання схем слів і ре­чень. Складання казки за малюнками. Робота з дитячою книгою        
  Написання вивчених букв. Списування з рукописного і дру­кованого тексту        
  ПІСЛЯБУКВАРНИЙ ПЕРІОД    
  Ознайомлення з підручником «Читанка». Прислухайтеся до звуків — читайте правильно. С. Козлов «Звуки і голоси» (казка). Робота з дитячою книжкою.       3-5
  Ознайомлення з підручником «Українська мова». Абетка. Звуки і букви. Голосні звуки. Розвиток зв'язного мовлення.       3-5
  Читайте правильно — чітко вимовляйте звуки. Г. Малик «Казка про те, чому пагупа не навчився розмовляти».       6-8
  Приголосні звуки.     6-7  
  Читайте, запам'ятовуйте. М. Богуславський «Бабуся вихідна». Г. Бойко «Сама бачила».       9-11
  Приголосні звуки: м'які й тверді.     8-9  
  Розумійте значення слова, правильно його читайте. О. Ільченко «Про хлопчика Тоні, кашу і мудрого крука».(казка).     12-14  
  Дзвінкі й глухі приголосні звуки.     10-11  
  Вимовляйте чітко звуки— читайте правильно. Г. Малик «У лісі».     14-15  
  Буква й і буквосполучення йо. Виконання мовних завдань.     12-13  
Учіться визначати у тексті пригоду. Т. Пустовар «Цуцик і ґудзик». С. Шаповалов «Зозуляста курка».   16-18
Буква г. Виконання мовних завдань.   14-15
Чітко вимовляйте звуки. Висловлюйте цікаві думки. 3. Мензатюк «Гарбузище». Г. Просяник «Веселинки від Наталинки».   18-23
Букви г і ґ. Виконання мовних завдань.   18-19
Слухайте, читайте, уявляйте. Д. Красицький «Малий маляр». Робота з дитячою книжкою.   23-26
Буква я. Розвиток зв'язного мовлення.   18-21
Читайте уважно. С. Цушко «Комп'ютернята».   27-29
Буква ю. Звуко-буквений аналіз слів.   22-23
Навчайтеся бути уважними до слова. С. Козлов «Дозвольте з вами посутінкувати...».   29-32
Буква є. Звуко-буквений аналіз слів. Диктант.   24-25
Учіться записувати свої думки та почуття. І. Роздобудько «Місяць у слоїку».   32-34
Буква ї. Звуко-буквений аналіз слів.   26-27
Чітко вимовляйте звуки. Читайте правильно. М. Герасименко «Мобільний телефон».   34-36
Знак м'якшення (ь). Буквосполучення ьо. Звуко-буквений аналіз слів із знаком м'якшення.   28-29
Барвисті слова у творі М. Слабошпщький «Лелеча весна».   36-37
Перенос слів із буквою ь і буквосполученням ьо.   30-31
Гарний, радісний настрій твору. Визначайте настрій у твори Є. Шморгун «Ла-та-та!». Г. К. Андерсен «Ромашка» (казка).   38-40
Буква щ. Словниковий диктант.   32-33
Звуки весни у твори В. Чухліб «Джмелиний оркестр». Як треба читати. Л. Вороніна «Бурулька» (казка). Робота з дитячою книжкою.   40-42
Буквосполучення дж, звук [дж]. Звуко-буквений аналіз слів. Розвиток зв'язного мовлення.   34-37
Міркуйте, чому так. Б. Грінченко «Ластівка». Читайте правильно. С. Махотін «Кошеня Гусєв».   43-46
Буквосполучення дз, звук [д~з]   38-39
Хто у творі подобається і чим. Н. Сняданко «Матвійкові іграшки».   46-48
Апостроф. Письмо під диктування.   40-41
Слухайте, думайте. 3. Мензатюк «Ярмарок».   48-51
Склад. Поділ слова на склади.   42-43
Читаючи, керуйте своїм голосом. Т. Маршалова «Лісова кравчиня».   52-53
Велика буква в іменах і прізвищах людей   44-45
Учіться розповідати про себе. М. Павленко «Я — Оля Маляренко...».   53-54
Велика буква в назвах міст, сіл, річок.   46-47
Що розповідається в тексті про...? Леся Українка «Вишеньки». Робота з дитячою книжкою.   55-57
Слова — назви предметів. Закріплення знань про слова — назви предметів. Розвиток зв'язного мовлення.   48-51
Який: добрий чи злий? А. Григорук «Волелюбний вітер».   57-59
Слова — назви предметів. Закріплення знань про слова — назви предметів.   52-53
І голосом, і рухами. 3. Мензатюк «Як до жабок говорити». Уважно слухайте текст, міркуйте, що буде далі В. Запорожець «Кульбабка».   60-64
Слова — назви ознак предметів. Закріплення знань про слова — назви ознак предметів.   54-57
Уважно слухайте, читайте, шукайте в тексті відповіді. І. Франко «Кролик і Ведмідь» (казка).   65-67
Слова — назви дій предметів. Закріплення знань про слова — назви дій предметів.   58-61
Слова в тексті яскраві. В. Чухліб «Як Сонце сходить»   69-71
Слова, протилежні за значенням   62-63
Смішні пригоди. «Пригода з Дем’яном» (з польського гумору)   71-73
Слова, близькі за значенням.   64-65
На сонці тепло, біля матері добре. А. Костецький «Все не так». Найважливіша думка. Л. Лапіна «Як півник співати навчився». Робота з дитячою книжкою.   74-78
Слова, однакові за звучанням, проте різні за значенням. Розвиток зв'язного мовлення.   66-69
Учіться висловлювати своє ставлення до описанного М.Яснов «Жива природа»   78-81
Речення   70-71
Не лінуйтеся, говоріть зрозуміло. За Галиною Павлишиною «Економія слів»   80-82
Закріплення знань про речення. Списування і складання речень    
Можна намалювати словом . За Ларисою Денисенко «Історія про те, як Ліза вигадала Цюцю П. та пішла її розшукувати». Навчайтеся розуміти переживання. В. Марсюк «Диктант». Перевірка навички читання.   83-86
Текст. Зміст, заголовок тексту. Відповідність заголовка змістові тексту.   72-73
Визначайте настрій вірша. О. Палійчук «Алло!». С. Гусак «Канікули». Г. Чубам «У селі в бабусі». Л. Гоян «Канікули». Робота з дитячою книжкою.   89-91
Узагальнення і систематизація знань учнів. Контрольне списування.  
Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.    
Узагальнення і систематизація знань учнів. Тести. Підсумок за рік.   75-77
Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7