double arrow

Завдання №7.


Зробіть аналіз компетенції Європейського суду з прав люди­ни.

На підставі яких норм здійснюється захист трудових прав громадян України у цьому Суді?

Нормативно-правові акти та додаткова література до теми 14:

Конституція України// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №3. – Ст..141;

Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 04.02.94 р.// Відомості Верховної Ради України. -1994. - № 23. - Ст. 161.;

Про міжнародні договори України: Закон України від 29.06.04р.// Відомості Верховної Ради Украї­ни. — 2004. — № 50. — Ст. 540;

Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України від 14.09.06 р.// Голос України. – 2006. – 30 листопада;

Загальна декларація прав людини: Прийнята і проголо­шена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. // Права людини: Міжнародні договори України, декларації, докумен­ти (Упоряд. Ю.К. Качуренко). - К.: Наукова думка, 1992;

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права: Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 р. // Права людини: Міжнародні договори України, де­кларації, документи (Упоряд. Ю.К. Качуренко). — К.: Наукова думка, 1992;

Європейська соціальна хартія (переглянута) (Рада Євро­пи, 1996 р.);

Акти європейського права із соціальних питань (За ред. В.М. Литвина). - К.: Парламентське вид-во, 2005. — 543 с.

Конвенції та рекомендації, ухвалені Міжнародною ор­ганізацією праці: У 2 т. (Т. І —1919—1964; т. II —1965—1999). — Женева, 1999;

Баштанник В. Регламентація захисту прав людини у системі права ЄС: організаційно-правовий аспект // Право України. — 2006. — № 9;

Бекяшев Д.К. Международное трудовое право: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2008.–336с.

Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская Социальная Хартия: право и практика: Пер. с англ. — М.: Изд-во Моск. ин-та независимого междунар. права, 1998;

Дей М. Організаційно-правові питання участі України у міжнародно-правовому регулюванні праці // Право України. - 2005. - № 3;

Жернаков В.В. Трудове право України на шляху до Євро­пи: теоретичні та практичні проблеми // Часопис Київського ун-ту права. — 2006. — № 2;

Європейський Суд з прав людини. Базові матеріали. За­стосування практики. - К.: Український центр правничих студій, 2003. — 582 с.

Иванов С.А. Применение конвенций МОТ в России в переходный период: Некоторые проблемы // Государство и право. — 1994. — № 8-9;

Иванов С.А. Трудовое право переходного периода. Про­блемы использования зарубежного опыта// Государство и пра­во. — 1995. — № 3;

Лаврінчук І. Європейська конвенція і трудове право Украї­ни// Праця і зарплата. - 2004. - № 18;

Туманов В.А. Европейский Суд по правам человека. Очерки организации и деятельности. – М.: Норма, 2001. – 304 с.

Феськов М.М. Трудове законодавство України і Європей­ська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації: Моно­графія. - К.: Знання, 2005. - 276 с.

Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – К.: Реферат, 2007. – 848 с.

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7