double arrow

Подання, захист і оцінювання магістерських робіт


Готові магістерські роботи за місяць до призначеної дати захисту подаються черговому лаборантові кафедри для реєстрації у відповідному журналі. Не пізніше наступного дня лаборант повинен передати магістерські роботи безпосередньо науковому керівникові. Науковий керівник ознайомлюється з матеріалами магістерської роботи й складає на неї стислий письмовий відгук. На титульній сторінці роботи науковий керівник та виконавець ставлять власні підписи, й робота подається завідувачу кафедри.

Виходячи з наявності поданих до захисту магістерських робіт, завідувач кафедри готує відповідне розпорядження щодо їх допуску до захисту.

Якщо магістерська робота не відповідає існуючим вимогам, або має деякі незначні помилки, науковий керівник повертає роботу слухачеві з відповідними зауваженнями. Він повинен у терміновому порядку зробити всі необхідні зміни, виправлення, доповнення та вдруге подати роботу науковому керівникові для перевірки.

Захист магістерської роботи – це найбільш відповідальний момент навчального процесу. Процедура захисту проходить у формі творчої дискусії та в атмосфері доброзичливості.Захист магістерської роботи передбачає доповідь слухача, в якій висвітлюється актуальність проблеми, завдання та захищаються основні положення дослідження з використанням ілюстративного матеріалу.

Державній екзаменаційній комісії перед початком захисту магістерських робіт деканатом подаються такі документи:

Ú зведена відомість про виконання слухачами навчального плану й про отримані ними оцінки;

Ú відгук наукового керівника магістерської роботи;

Ú рецензія на магістерську роботу спеціалістів відповідної кваліфікації.

Державній екзаменаційній комісії можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують цінність використаної роботи – опубліковані статті, тези доповідей, довідки щодо впровадження або апробацію.

Відгук керівника на магістерську роботу висвітлює: рівень використання слухачем теоретичних знань для розв’язання завдань дослідження; аналіз методики дослідження; оцінку якості вирішення завдань дослідження; аналіз та оцінку запропонованих дослідником заходів; інформацію про недоліки магістерської роботи; загальні висновки та оцінку роботи (додаток 9).

Кожна магістерська робота направляється на зовнішнє рецензування.

До рецензування залучаються провідні фахівці науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів, професійна діяльність яких пов’язана з проблемами, що висвітлюються в магістерській роботі. У рецензії формулюються: висновок про допуск магістерської роботи до захисту та пропозиції щодо її оцінки (додаток 10).
До захисту не приймаються роботи слухачів, які не виконали навчальної програми, й на момент подання до захисту магістерської роботи мають академічну заборгованість.

Перед захистом слухач зобов’язаний ознайомитися з відгуком і рецензіями, проаналізувати їх та підготувати відповіді на отримані зауваження.

Процедура захисту магістерської роботи складається з:

Ú короткої доповіді автора (до 15 хв.), у якій стисло викладаються актуальність проблеми, мета, предмет, об’єкт і зміст проведеного дослідження, положення, які виносяться на захист, конкретні висновки магістерської роботи та пропозиції практичного (впроваджувального характеру);

Ú відповідей на зауваження керівника та рецензента;

Ú відповідей на запитання членів ДЕК;

Ú заключного слова магістранта;

Ú підбиття підсумків захисту магістерської роботи (дається оцінка за п’ятибальною шкалою: „відмінно”, „добре”, „задовільно”). У разі отримання оцінки „незадовільно” магістрант має право пройти повторний захист наступного року після відповідного поновлення в наступному навчальному році.

Доповідь має бути ретельно підготовлена. У доповіді слід уникати загальних положень, детального фізико-географічного чи суспільно-географічного опису регіону дослідження. Після короткого вступу, у якому слід обґрунтувати вибір теми, її актуальність, мету, наголосити на поставлених завданнях роботи й ступені самостійності в її розробці, слід переходити до суті роботи та висновків. Доповідь під час захисту магістерської роботи рекомендується давати у формі презентації, правила підготовки якої докладно розглянуті в розділі 6.Відповіді на запитання мають бути короткими й чіткими, не треба повторювати те, що вже прозвучало в доповіді.

Заключне слово магістранта в процесі захисту має велике значення. У ньому магістрант повинен відповісти на зауваження членів комісії й присутніх, відзначити, які зауваження він бере до уваги й урахує в подальшій роботі, а також може пояснити ті положення роботи, які викликали інтерес у комісії, але через обмеженість часу самої доповіді були висвітлені ним недостатньо. У заключному слові треба бути лаконічним, не повторюватися, відповідати конкретно на висловлені зауваження, бути коректним і неухильно дотримуватися наукового стилю спілкування.

На підставі рецензії, відгуку керівника та результатів захисту магістерської роботи державна екзаменаційна комісія приймає мотивоване рішення щодо кожного слухача відносно присвоєння йому кваліфікації магістра за спеціальністю „Географія”.

Рішення державної екзаменаційної комісії щодо оцінки знань, виявлених під час підготовки та захисту магістерської роботи, а також присвоєння слухачеві кваліфікації магістра й видачі йому державного документа приймається на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. За умов однакової кількості голосів голос голови є вирішальним. Результати захисту магістерських робіт оголошуються в цей же день після оформлення протоколів державної комісії.

Магістерські роботи, що містять особливо цінні рішення, пропозиції, можуть бути рекомендовані ДЕК до опублікування.

Виконані на матеріальному та електронному носіях і захищені магістерські роботи зберігаються на кафедрі або в бібліотеці університету відповідно до чинних внутрішніх вимог.

6. Підготовка презентації магістерської роботи

Загальні положення. Основна мета розробки презентації – це створення кращих умов виступу магістрантів під час захисту магістерської роботи та підвищення сприйняття результатів захисту членами державної екзаменаційної комісії та присутніми.

Під час створення презентації магістрант повинен вирішити два важливих завдання:

1. Створити короткий анотований конспект свого виступу.

2. Створити допоміжні анімаційні ефекти для кращого сприйняття викладеного матеріалу.

Презентацію до магістерської роботи рекомендується виконувати за допомогою програмного забезпечення MS POWERPOINT 97 (або 2000).

Розробка презентації, якщо виконавець не має власного комп’ютера, виконується в комп’ютерному класі навчального закладу.

Перш ніж сідати за комп’ютер, необхідно:

• вивчити основні рекомендації з розробки презентацій;

• ознайомитися з методиками щодо оформлення рисунків, таблиць та інших візуальних об’єктів;

• вибрати ключові й найважливіші моменти доповіді;

• вибрати стиль презентації й продумати варіанти розміщення різних візуальних об’єктів.

Основні етапи створення презентації:

1. Запустіть PowerPoint і у вікні, що з’явиться, виберіть один із трьох варіантів створення презентації.

2. Виберіть стиль оформлення презентації.

3. Наповніть кожний слайд необхідною інформацією.

4. Налаштуйте анімаційні ефекти кожного візуального об’єкта й процедури зміни слайдів.

5. Збережіть створену презентацію.

Структура презентації. Презентація складається з окремих слайдів. Кожний слайд складається з кількох візуальних об’єктів, які можна поділити на такі групи:

• текст;

• табличний матеріал;

• діаграми;

• рисунки й фотографії;

• схеми й креслення.

Перша вимога до слайда:він не обов’язково повинен бути самопояснюючим. Часто він виявляється ефективним саме тоді, коли не може бути зрозумілим, поки магістрант його не прокоментує. Таким чином, слайд повинен бути підтримкою магістранту, а не замінником його.

Основні етапи презентації повинні корелювати зі змістом доповіді магістранта й у кожному окремому випадку можуть мати свої особливості.

Рекомендований обсяг матеріалів презентації. Кількість окремих слайдів презентації залежить від особливостей доповіді магістранта та його практичних навичок роботи з програмою MS POWERPOINT і в кожному окремому випадку може відрізнятися. Під час розробки презентації бажано дотримуватися наступних рекомендацій:

· загальний термін доповіді не повинен перевищувати 15 хвилин;

· кожні 20 – 30 сек. на екрані презентації має щось змінюватися (наприклад: з’явитися наступна частина тексту, змінитися місцезнаходження якогось об’єкта, з’явитися новий слайд і т. ін.);

· максимальна кількість слайдів не повинна перевищувати 20 – 25;

· на першому слайді мають бути відображені тема магістерської роботи, прізвище доповідача та наукового керівника, рік захисту;

· на другому слайді викладається обґрунтування вибору теми магістерської роботи й необхідності її виконання;

· на наступному слайді визначається головна мета магістерської роботи (можливо – основні завдання дослідження та шляхи їх вирішення);

· на наступних слайдах відображаються основні етапи та найважливіші результати магістерської роботи;

· на останніх одному-двох слайдах відображаються загальні висновки, основні результати та рекомендації щодо впровадження результатів магістерської роботи.

Рекомендації до створення презентації. Створення презентації – це справа особлива, що залежить від рис характеру доповідача та аудиторії, перед якою планується робити доповідь. Бажано під час її створення дотримуватися таких порад:

• використовуйте (якщо можливо) стандартні шаблони презентації, бо вони вже опрацьовані дизайнерами;

• пам’ятайте, що погляд завжди спускається з правого верхнього кута в лівий нижній кут;

• у правому верхньому куті розміщуйте більш важливі, а в лівому нижньому – менш важливі об’єкти;

• враховуйте умови розділення слайда документа на різні зони;

• врівноважуйте об’єкти відносно „золотої лінії”;

• у перший момент сприйняття увага привертається до кутів слайда;

• бажано обрати необхідний стиль розмітки й рідше користуватися розміткою „Пустий слайд”;

• вільна, „невикористана” площа наочної поверхні – до 30%; використана – не більше 70%;

• обережно змінюйте фон і кольорові співвідношення тексту й фону;

• пам’ятайте, що команда Застосуйте шаблон оформлення діє на всі слайди вашої презентації й не може бути застосована тільки до цього слайда;

• використовуйте короткі текстові описи. Якомога більше використовуйте схеми, таблиці, діаграми, рисунки;

• пам’ятайте: щоб об’єкт з’явився, а потім зник, створіть два однакові слайди, але на другому відключіть ефекти анімації;

• не застосовуйте яскравих і строкатих допоміжних об’єктів;

• не застосовуйте багато ефектів анімації;

• обережно використовуйте ефект анімації „виповзання” – він надто повільний;

• обережно використовуйте ефект „поява тексту по літерах” – він також значно уповільнить вашу презентацію;

• обережно використовуйте анімаційні ефекти для „останніх” об’єктів, інакше вони почнуть перетинати попередні й мерехтіти в очах;

• не варто без особливої необхідності застосовувати ефекти до заголовків слайда;

• дотримуйтеся єдиного стилю розміщення об’єктів;

• виберіть певні (однакові) типи ефектів для однакових за суттю об’єктів;

• пам’ятайте: на читання кожних 6 символів потрібна мінімум 1 секунда;

• пам’ятайте: сумарний час „проявлення” слайда не повинен перевищувати 3 – 5 секунд, крім випадку, коли вам дійсно необхідно затримати появу об’єкта.

Рекомендації до відображення тексту:

• лаконічний текст сприймається краще, ніж текст, засмічений додатковими елементами;

• у горизонтальній колонці бажано використовувати не більше 40 –50 знаків, бо в тексті з довшими рядками важче шукати початок наступного рядка;

• шрифт, що найкраще читається, – 16 – 20 розміру, через два інтервали, не використовуйте шрифтів, менших за 10 пунктів;

• корисно зберігати спадкоємність шрифтів і не використовувати більше трьох накреслень;

• виділення (напівжирний,курсив, ущільнений шрифт) треба використовувати обережно. Надлишок виділених фрагментів може виглядати нав’язливо;

• короткі абзаци більш ефектні, ніж довгий, не розбитий на абзаци текст;

• текст із обрамленням привертає пильнішу увагу, ніж без нього.

Рекомендації до відображення таблиць:

• частіше застосовуйте лінії завтовшки в 0,5 або 1 пункт;

• не застосовуйте ліній завтовшки більше 3 – 4 пунктів;

• не використовуйте більше 3-х стилів ліній у вашій таблиці;

• необхідно уникати оформлення таблиці подвійними лініями;

• застосовуйте центровані абзаци в заголовках таблиці;

• не використовуйте більше двох варіантів заливки осередку таблиці;

• необхідно уникати заливки осередків таблиці сірим кольором (інтенсивність понад 30). Забезпечте зазор між текстом таблиці та її границею не менше 3 пунктів, а краще 6 або 9 пунктів;

• формуйте таблицю так, щоб був виділений лише один рядок (колонка) з найважливішим результатом.

Рекомендації до відображення діаграм:

• не зловживайте ефектами об’єму, інакше ви втратите наочність вашої діаграми;

• використовуйте різноманітні варіанти штриховки;

• виділяйте червоним кольором найважливіший графік;

• використовуйте максимально контрастні кольори для різних графіків (а краще – різноманітні штрихи);

• не використовуйте великої кількості графіків на одній діаграмі.

При застосуванні та виборі кольорів пам’ятайте, що за мірою комфортності-дискомфортності колірні поєднання розташовуються в наступному порядку (за убуванням):

Зона комфортності: синій на білому; чорний на жовтому; зелений на білому; чорний на білому; жовтий на чорному; білий на чорному; зелений на червоному; червоний на жовтому.

Нейтральне сприймання: білий на синьому; червоний на білому; синій на жовтому; оранжевий на чорному; жовтий на синьому; оранжевий на білому; білий на зеленому.

Зона дискомфортності (не рекомендується використовувати): червоний на зеленому; коричневий на білому; білий на коричневому; коричневий на жовтому; жовтий на коричневому; білий на червоному; жовтий на червоному.

Презентація має бути виконана за один тиждень до захисту магістерської роботи. Презентації подаються на дискеті 3,5. Дискета повинна мати наклейку з прізвищем та підписом магістранта. На дискеті розташовується один файл. Назва файла презентації – прізвище магістранта.

Автори сподіваються, що викладені в цих „Методичних вказівках” правила та рекомендації сприятимуть плідній і конструктивній роботі магістрантів та успішному захисту магістерських робіт.


Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: