double arrow

МЕТОДИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ


Робота студента над курсовою роботою починається із визначення та затвердження теми. При її виборі слід враховувати, що належний рівень і якість виконаної роботи забезпечуються насамперед знанням теоретичної сутності досліджуваного економічного явища. Під час роботи студент повинен проявити відповідні знання не лише з питань статистики, а й з інших економічних дисциплін (політична економія, економічна теорія, історія економіки та економічної думки, економетрики тощо).

Після затвердження теми розробляється план роботи та систематизуються використані джерела (підручники, навчальні посібники, монографії, наукові статті та інші).

З’ясування завдання і основного змісту курсової роботи зумовлюється назвою теми, колом показників, які будуть вивчатись та питаннями, що підлягають вирішенню.

Проектуванню системи показників передує побудова статистичної моделі досліджуваного явища з урахуванням стану взаємозв’язків і взаємозалежностей. Досліджуються найбільш суттєві для обраної теми показники. Одночасно розробляються макети статистичних таблиць з набором показників. Кожна таблиця повинна нести інформацію, як правило, з одного питання і містити взаємозалежні показники.

Розробка програми вибірки статистичних даних полягає у встановленні переліку ознак, кількісні значення яких повинні бути отримані з відповідних джерел інформації (додатки Б, В) в кількості не менше 31 одиниці та використані для розрахунку показників, запроектованих у макетах статистичних таблиць.

Для здійснення групування важливо правильно обрати групувальну ознаку або їх сукупність. Необхідно з’ясувати, який основний процес визначає напрямок розвитку досліджуваного показника. При цьому повинні враховуватись не тільки загальні умови і результати господарської діяльності, а й розроблене завдання.

В арифметичних діях з показниками слід дотримуватися загальноприйнятої точності розрахунків. Всі показники таблиць повинні бути записані з однаковою для кожної ознаки точністю. Отримані значення підлягають логічному та арифметичному контролю.

У тексті курсової роботи необхідно раціонально подавати числові дані, таблиці та рисунки, на які спирається аналітична чи методична частина роботи. Не слід перевантажувати текст курсової роботи зайвим інформаційним матеріалом. З цього приводу рекомендується дотримуватись наступних вимог:

а) великі за обсягом таблиці виносяться в додатки ;

б) ілюстративний матеріал за можливістю розміщується рівномірно по тексту;

в) ілюстрації повинні бути прокоментовані;

г) формули подаються у загальному математичному виразі зі змістовним навантаженням символів, а також у розгорнутому вигляді з підстановкою даних, одержана відповідь коментується. При повторному використанні наведеної формули вказується відповідь без подання розрахунків і т. ін.
У процесі аналізу даних необхідно чітко визначити економічний зміст кожного показника, співставити однойменні показники у просторі (по групах) і в часі (у динаміці), розглянути взаємозв’язки показників у середині груп і між ними. При порівняльному аналізі необхідно приділити увагу ступеню різниці в показниках груп, а також встановити фактори, що визначають цю різницю. Порівняння здійснюють як по абсолютних показниках, так і по відносних.

Висновки по окремих частинах і до курсової роботи в цілому повинні витікати з аналізу конкретного матеріалу та проектних розрахунків, мати економічний (чи методичний ) зміст.

У кінці подається заключна частина курсової роботи, у якій стисло наводяться основні висновки.


Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: