double arrow

Викладацький склад П(Ц)К

1

Річний звіт роботи

П(Ц)К санітарно-гігієнічних

Та лабораторно-діагностичних дисциплін

За 2016-2017 навчальний рік

 

Розглянуто та схвалено на засіданні П(Ц)К

Санітарно-гігієнічних і лабораторно-діагностичних дисциплін

 

Протокол № 11 від 20.06.17 р.

Голова П(Ц)К _________О.А. Терентьєва

 

 

м. Херсон.2017

Якісний склад педагогічних кадрів

Назва П(Ц)К Кількість членів ПЦК Штатні викладачі Відповідність займаній посаді сумісники Кандидати наук    
Вища категорія І категорія ІІ категорія Спеціаліст з вищою освітою Спеціаліст з серед спец освітою
Викладач-методист Старший викладач Вища
  Санітарно-гігієнічних та лабораторно-діагностичних дисциплін 12 4 - 1 2 1 4 - - 7 -

 

 

Викладацький склад П(Ц)К

 

Всього З них
Викладачів Викладач-спеціаліст Викладач ІІ категорії Викладач І категорії Викладач вищої категорії Старший викладач Викладач-методист Викладач з вченим ступенем
Зилікова Т.Н. Логвиновська С.Я. Польша О.В. Степанченко Т.В.   Шульга Л.Г.   2. Железняк Н.І. Мазуренко М.П Суханов В.В. - - Бойко О.І. Бобощенко Л.І Ладнюк А.І. Терентьєва О.А. -

Проблема, над якою працювали викладачі предметної (циклової) комісії санітарно-гігієнічних та лабораторно-діагностичних дисциплін у 2016-2017 н. р.
Робота П(Ц)К санітарно-гігієнічних та лабораторно-діагностичних дисциплін була спрямована на управління процесом формування особистості молодого фахівця з метою забезпечення висококваліфікованої лікувально-профілактичної роботи серед громадян України за рахунок:

- удосконалення педагогічної майстерності викладачів на основі використання інноваційних технологій;

- впровадження передового педагогічного досвіду та досвіду видатних діячів медицини з метою підготовки висококваліфікованих молодших медичних спеціалістів;

- впровадження інноваційних технологій в навчальний процес та удосконалення методики лекційно-семінарської системи навчання;

- використання міждисциплінарної інтеграції при вивченні дисциплін циклу практичної та професійної підготовки;

- покращення та активізація науково-дослідницької роботи студентів;

- удосконалення методики та навчально-методичного забезпечення самостійної позааудиторної роботи студентів;

Основні заходи по реалізації проблеми:

- проводилась робота по створенню та поповненню матеріалів методичного забезпечення викладання дисциплін, що контролюються П(Ц)К, за новими навчальними планами та програмами;

- навчальні лабораторії поповнені необхідними реактивами для якісного проведення практичних занять;- викладачі П(Ц)К працювали над впровадженням в навчальний процес інтерактивних та інноваційних методів навчання;

- активно використовувалась міждисциплінарна інтеграція під час проведення теоретичних і практичних занять;

- викладачі П(Ц)К та студенти вивчали наукову спадщину та життєвий шлях видатних лікарів та медиків Херсонщини;

- поповнено методичне забезпечення теоретичних та практичних занять, тематичного контролю, самостійної позааудиторної роботи студентів;

- проводилась робота по пошуку нових форм і методів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при проведенні теоретичних і практичних занять з дисциплін, що контролюються П(Ц)К;

- надавалась методична допомога викладачам-сумісникам у підготовці матеріалів методичного забезпечення викладання дисциплін та ведення звітно-облікової документації та підготовці до атестації викладачів;

- велика увага приділялась покращенню та активізації науково-дослідницької роботи студентів;

- розроблено матеріали методичного забезпечення семестрових заліків та екзаменів, комплексного кваліфікаційного екзамену та іспиту Крок М згідно нових навчальних планів та програм;

- проводилось постійне поповнення методичного забезпечення тематичного контролю знань, створення банку тестів спеціальності "Лабораторна діагностика" для підготовки до ліцензійного іспиту Кок М, навчальних посібників з дисциплін, що контролюються П(Ц)К.- студенти гр. ФЛ-31спеціальності "Лабораторна діагностика" були підготовлені до ліцензійного іспиту Крок М.

У 2016-2017 н. р. було проведено 11 засідань.

На засіданнях розглядалися наступні питання.

1. Про підсумки роботи П(Ц)К санітарно-гігієнічних та лабораторно-діагностичних дисциплін за 2015-2016 рік та завдання викладачів по покращенню якості підготовки спеціалістів.

2. Про підсумки проведення комплексного кваліфікаційного екзамену та іспиту Крок М спеціальності "Лабораторна діагностика" та заходи по покращанню якості підготовки спеціалістів.

3. По результати атестації П(Ц)К санітарно-гігієнічних та лабораторно-діагностичних дисциплін за 2015- 2016 н. р. та завдання по покращенню роботи викладачів.

4. Про організацію та методичне забезпечення самостійної позааудиторної роботи студентів під час навчальних занять і переддипломної практики та використання інноваційних технологій у цьому процесі.

5. Про поповнення банку тестів спеціальності "Лабораторна діагностика" та використання тестового контролю як ефективного засобу контролю знань студентів при проведенні семестрових іспитів та диференційованих заліків.

6. Про забезпечення навчально-методичною документацію дисциплін, що контролюються П(Ц)К, для спеціальності "Лікувальна справа"

7. Про створення збірників друкованих методичних матеріалів згідно нових навчальних програм з дисциплін, що контролюються П(Ц)К, та підготовку статей до друку у періодичних виданнях.

8. Про підготовку та участь викладачів П(Ц)К у педагогічних читаннях ″ Славетні медики Херсонщини ″

9. Підсумки роботи циклової методичної комісії санітарно-гігієнічних та лабораторно-діагностичних дисциплін в І семестрі 2016-2017 н. р.

10. Про виконання індивідуальних планів роботи викладачів: Бойко О.І., Терентьєвої О.А., Ладнюка А.І., Бобощенко Л.І. Аналіз виконання графіка проведення відкритих занять, написання методичних доповідей, рекомендацій, графіку взаємовідвідування викладачами циклу.

11. Про підготовку та проведення відкритого теоретичного заняття з біологічної хімії з біохімічними методами дослідження " Патологія обміну ліпідів. Гіперліпопротеїнемії. Атеросклероз" для студентів спеціальності "Лабораторна діагностика".

12. Про забезпечення методичними матеріалами та стан підготовки студентів спеціальності "Лабораторна діагностика" до іспиту Крок М.

13. Про стан науково-дослідницької роботи студентів у гуртках П(Ц)К, підготовку НДРС до участі у науково-дослідницькій конференції студентів коледжу.

14. Про підготовку та проведення предметного тижня спеціальності "Лабораторна діагностика" та конкурсу "Кращий за фахом" серед студентів спеціальності ″Лабораторна діагностика″.

15. Про якість здійснення контролю головою П(Ц)К за роботою Ц(М)К та веденням навчально-облікової документації викладачами та усунення недоліків у роботі. Надання методичної допомоги викладачам.

16. Про створення навчально-методичного забезпечення контролю знань студентів і проведення тестування та замірів практичних навичок у студентів гр. ФЛ-31 на передодні виходу на переддипломну практику та їх аналіз.

17. Про підготовку доповіді до науково-методичної конференції викладачів "Інтерактивні технології - в практику". Обговорення та рекомендація доповіді "Використання інтерактивних технологій у викладанні мікробіології".

18. Про стан підготовки студентів гр.Фл-31 спеціальності 5.12010201 "Лабораторна діагностика" до проведення ліцензійного іспиту Крок М.

19. Обговорення збірників друкованих методичних матеріалів згідно нових навчальних програм з дисциплін, що контролюються П(Ц)К.

20. Про підготовку студентів групи ФЛ-31 до іспиту Крок М та комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціальності ″Лабораторна діагностика″. Готовність методичних матеріалів, забезпечення кабінетів і лабораторій необхідними реактивами та обладнанням.

21. Аналіз перевірки своєчасності і якості ведення звітно-облікової документації, заповнення журналів академічних груп викладачами П(Ц)К та сумісниками.

22. Про підготовку викладачів до атестації П(Ц)К за результатами роботи у 2016-2017 н. р.

23. Про підсумки 2016-2017 навчального року . Обговорення плану роботи П(Ц)К на наступний рік.1
Сейчас читают про: