double arrow
Гідравлічний розрахунок внутрішньоквартальної. (дворової) водвідвідної мережі

(дворової) водвідвідної мережі

Гідравлічний розрахунок водовідвідного колектора проводять у такій по-слідовності:

1. Намічають розрахункову трасу прокладки колектора, починаючи з най-більш віддаленої точки забору стоків.

2. За методикою розрахунків водопроводу визначають значення на кожній ділянці, л/с. Витрати стоків qs на кожній ділянці визначають за формулою

, л/с (3.1)

де =1,6 л/с - витрата стоків від одного унітазу, якщо £ 8 л/c; у інших ви-падках qs = .

3. По розрахунковій витраті підбирають як і для водопроводів “умовний” діаметр d, мм (мінімальний діаметр внутрішньоквартальної мережі d=150 мм), для цього діаметру уклон i=imin=0,008, наповнення 0,3≤h/d≤0,6 (див. додаток 6), враховуючи, щоб швидкості були “незамулюючими” (V≥0,7 м/с) та збільшува-лися впродовж траси.

ih/l ( 3.2)

де Δh - падіння уклону лотка труби, м; l- довжина труби на розрахунковій ді-лянці, м при постійній витраті стоків; h/d - наповнення труби (відношення глиби-ни потоку стоків до діаметру).

4. По трасі колектора визначають падіння уклону Δh=і·l на ділянках з по-стійними витратами стоків, відмітки поверхні землі, лотка труби, глибини закла-дання труби (до лотка). Всі розрахунки виконуються в табличній формі.

Приклад

Вихідні данні: Вихідні данні ті ж самі, що і для водопостачання. Відміт-ка лотка вуличного колектора у місці підключення колектора житлової групи – 94,50 м.

Вирішення:

1. Намічають трасу прокладки колектора 11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1, де циф-рами позначені всі намічені колодязі. Розрахунковими будуть ділянки з постій-ною витратою стоків, тобто 11-10-8-5-4-3-1.
2. По кожній ділянці визначають величини N, NP, d, qtot за методикою, яка

 

 
 

використовувалась при розрахунках водопровідної мережі. Витрату стоків qs виз-начають за формулою (3.1), враховуючи, що на ділянках 4-3 та 3-1 qs = qtot (qtot перевищує 8 л/с).

3. Розрахункові витрати води знаходяться в діапазоні 3,48…9,42 л/с, тобто можуть бути пропущені чавунним колектором d = 150 мм. Ухил приймають згід-но з додатком 6 таким чином, щоб із усіх можливих він був мінімальним. На-приклад: для q11-10= 3,58 л/с, приймають і=0,012, V=0,72 м/с, h/d=0,32; q4-3= 8,745 л/с - і=0,009, V=0,81 м/с, h/d= 0,58.

4. На ділянках визначають падіння ухилу Δh=i·l. Наприклад:

Δh11-10 = 0,012· 34=0,41 м;

Δh8-5 = 0,008· 117=0,94 м.

5. Відмітки поверхні землі беруть із плану траси. Мінімальне заглиблення колодязів hmin визначають за формулою: hmin =0,7+δтр+d, мде 0,7 – мінімальна відстань від поверхні землі до верху труби з умов експлуата-ції, м; δтр- товщина стінки труби, δтр=0,015 м; d –діаметр труби, d=0,15 м.

Тоді hmin= 0,7+0,015+0,15=0,865 м.

Глибину найвіддаленішого колодязя (ВВ-11) округлюють і приймають рів-ною 1 м. Тоді відмітка лотка першого колодязя буде 99,7-1=98,7 м. Відмітка лот-ка подальшого колодязя буде Z10-Δl11-10=98,7-0,41=98,29 м. Ця відмітка є відміт-кою лотка труби в кінці ділянки 11-10 і, водночас, відміткою лотка труби на по-чатку ділянки 10-8. Таким же чином підраховують відмітки лотка труби по всій довжині колектора.

6. Маючи відмітки землі та лотка, визначають глибини закладання труби. Наприклад, для колодязя ВВ-5 вона становить 98,80-96,91=1,89 м.

В місці підключення внутрішньоквартального колектора до міських во-довідних мереж влаштовується так званий “перепадний колодязь”, в якому стоки житлової групи з більш високої відмітки попадають у вуличний колектор, що має більшу глибину закладання (згідно з вихідними даними для проектування (див. табл.2 [ 17]) відмітка лотка вуличного водовідвідного колектора складає мінус 4.00 м відносно рівня землі). В прикладі – це колодязь ВВ-1. В ньому буде дві відмітки лотка і, як наслідок, дві глибини закладання труби.

Всі розрахунки зведені в таблицю 3.1.


Таблиця 3.1

Гідравлічний розрахунок дворової водовідвідної мережі

Розрахункова ділянка SN P NP a q0, л/с , л/с л/с , л/с Довжина l, м Діаметр d, мм Уклон, i Швидкість V, м/с Наповнення, h/d Падіння укл. il, м Відмітки Глибина закладання труби
поверхні землі лотка труби
  на по-чатку   в кінці   на по-чатку     в кінці   на по-чатку   в кінці
11-10 0,010833 1,733 1,32 0,3 1,98 1,6 3,58 0,012 0,72 0,32 0,41 99,7 99,60 98,7 98,29 1,00 1,31
10-8 3,466 2,01 0,3 3,015 1,6 4,615 0,010 0,72 0,39 0,54 99,6 99,45 98,29 97,75 1,31 1,70
8-5 9,099 3,86 0,3 5,787 1,6 7,387 0,008 0,74 0,54 0,84 99,45 98,80 97,75 96,91 1,70 1,89
5-4 11,266 4,50 0,3 6,745 1,6 8,345 0,008 0,79 0,59 0,04 98,80 98,80 96,91 96,87 1,89 1,93
4-3 15,166 5,58 0,3 8,37 - 8,37 0,008 0,79 0,59 0,25 98,80 98,65 96,87 96,62 1,93 2,03
3-1 16,899 6,06 0,3 9,09 - 9,09 0,009 0,82 0,60 0,41 98,65 98,35 96,62 96,21 94,35 2,03 2,14 4,00

 

Примітки. 1. В гр. 19 і 21 в кінці ділянки 1-3 вказані дві відмітки: в чисельнику – відмітки лотка та глибини закладання внутрішньоквартального колектору, в знаменнику – відповідно, вуличного.

2. Як видно з даних, що наведені у гр.20, 21, для всієї внутрішньоквартальної мережі глибина закла-дання труби перевищує глибину промерзання грунту у даному населеному пункті, яка становить 1 м.Сейчас читают про: