double arrow

Розподіл балів, що присвоюється студентам (для заліку)


Львівський національний університет імені Івана Франка

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

Укладач: доц. Федина В.С.

Навчально-методичні матеріали до проведення

Практично-семінарських занять

Із курсу «СУЧАСНИЙ СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР»

Для студентів І курсу факультету культури і мистецтв

Львів – 2012

ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ:

Понеділок (знаменник), І пара (8.30 – 9.50), а. 1.

ЛЕКТОР:к.п.н., доцент Федина Володимира Степанівна

e-mail Wolodymyra@yahoo.com

ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ:

Понеділок (чисельник), І пара (8.30 – 9.50), а.1.

КЕРІВНИК СЕМІНАРУ:

кандидат педагогічних наук, доцент Федина Володимира Степанівна

 

 

Кафедра загальної та соціальної педагогіки

вул. Туган-Барановського 7 (приміщення Педагогічного коледжу)

т. 239-47-65

Інтернет сторінка: http: lnu.edu.ua/ Pedagogika

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

“Сучасний світовий освітній простір”

Мета навчальної дисципліни:

ü ознайомити студентів з теоретико-методологічними основами курсу;

ü підготувати фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” до педагогічної діяльності у середніх загальноосвітніх школах.

 

Завдання курсу полягає у:

v формуванні в студентів розуміння тенденцій розвитку світової освіти в контексті сучасного світового освітнього простору;

v оволодінні майбутніми фахівцями відповідними знаннями, уміннями й навичками критично мислити, аналізувати, здійснювати умовивід;
v ознайомленні студентів з системами освіти різних країн світу.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

Ø логіку і методи порівняльного дослідження;

Ø особливості освіти у світовому освітньому просторі;

Ø причини, передумови і принципи Болонського процесу;

Ø стратегічні напрями розвитку освіти в Україні;

Ø системи освіти різних країн світу;

Ø особливості інклюзивної освіти.

вміти:

Ø аналізувати й критично оцінювати процеси розвитку освіти в сучасному світовому освітньому просторі;

Ø порівнювати системи освіти різних країн світу;

Ø організовувати співпрацю з обдарованими дітьми і дітьми з особливими потребами;

Ø порівнювати шкали оцінювання навчальних досягнень студентів.

Структура навчальної дисципліни

Теми Лекц. Семін. СРС  
Змістовий модуль 1. Загальні тенденції розвитку освіти в сучасному світовому освітньому просторі  
Тема 1. Основні тенденції розвитку світової освіти на рубежі XX і XXI ст.  
Тема 2. Проблеми вищої освіти у світовому освітньому просторі. Болонський процес: основні ідеї, принципи, завдання.  
Тема 3. Дистанційне навчання як спосіб пришвидшення інтеграції України до світового науково-освітнього простору.  
Тема 4. Зарубіжний досвід розвитку інклюзивної освіти. Основні аспекти організації навчання дітей з особливими потребами та обдарованими дітьми.  
Тема 5. Зарубіжна та вітчизняна системи виховання. Мультикультурне середовище й діалог культур як форма теоретичної свідомості демократичного суспільства.  
Змістовий модуль 2.Системи освіти різних країн світу  
Тема 6.Система освіти США і Канади.  
Тема 7. Система освіти країн Близького, Середнього та Далекого Сходу.  
Тема 8. Система освіти країн Європи.  
Тема 9. Реформування освіти в Україні у контексті тенденцій світової глобалізації  
Всього годин  
             

Розподіл балів, що присвоюється студентам (для заліку)Навчальна діяльність Кількість балів
Модуль Поточна навчальна діяльність  
Змістовий модуль 1. (Лекції і семінари 1- 5)  
Лекція + Семінарське заняття № 1
Лекція + Семінарське заняття № 2
Лекція + Семінарське заняття № 3
Лекція + Семінарське заняття № 4
Лекція + Семінарське заняття № 5 + ТК № 1
Змістовий модуль 2. (Лекції і семінари 6- 9)  
Лекція + Семінарське заняття № 6
Лекція + Семінарське заняття № 7
Лекція + Семінарське заняття № 8
Лекція + Семінарське заняття № 9 + ТК № 2
Всього за змістові модулі
Модуль Самостійна робота  
Творчий міні-проект № 1
Творчий міні-проект № 2
Поточна навчальна робота
Всього за самостійну роботу
Всього за поточну навчальну діяльність

Теми до творчого міні-проекту № 1 (на вибір студента):

1. Основні напрямки розвитку світової освіти на рубежі 20 – 21 ст.

2. Інтеграційні процеси в освіті на зламі століть.

3. Освітні реформи 90-х років 20 ст. у розвинутих країнах Заходу: уроки і результати.

4. Пошуки нової моделі шкільної освіти за кордоном.

5. Сучасний європейський університет і пріоритети його розвитку.

6. Інноваційні процеси у вищій школі провідних країн світу.

7. Впровадження Болонського процесу у країнах Європи (на прикладі країн, за вибором студента).

8. Дистанційна освіта: світові досягнення.

 

Теми до творчого міні-проекту № 2 (на вибір студента):

1. Система вищої освіти країн Європи, Близького, Середнього та Далекого Сходу (на вибір студента).

2. Система роботи з обдарованою молоддю за кордоном: досвід, проблеми, перспективи.

3. Зарубіжний досвід інклюзивної освіти. Становлення в Україні система роботи із дітьми з особливим потребами.

4. Проблема оцінювання навчальних досягнень учнів в середній школі зарубіжжя.

5. Актуалізація проблем виховання молоді у зарубіжних країнах на сучасному етапі.

6. Мультикультурне середовище й діалог культур у сучасному освітньому просторі.

7. Інші теми (пропозиції слід погодити з лектором курсу).


Сейчас читают про: