double arrow

Тема: Система освіти країн Європи.


Питання для обговорення:

1. Реформування, структура системи освіти; типи навчальних закладів Великої Британії.

2. Реформування, структура системи освіти; типи навчальних закладів Німеччини.

3. Реформування, структура системи освіти; типи навчальних закладів Франції.

Самостійна поза аудиторна робота:

1. Підготовка повідомлення, матеріалів з питань винесених на обговорення на семінарському занятті.

2. Пошук відмінностей в структурі системи освіти вищезазначених європейських країн.

3. Презентація міні-проекту № 2 (продовження).

 

Рекомендована література:

1. Коваль Т.В. Вища освіта сучасної Німеччини в умовах політичних і технологічних модернізацій // Вища освіта України. – 2007. - № 4. – С.95-97.

2. Ковальчук Л.О., Ковальчук О.Б. Система освіта зарубіжних країн: Навч. посіб. – Львів. – Видав.центр ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – 136с.

3. Кравець В.П. Зарубіжна школа і педагогіка 20 ст. : Навч.посіб. – Т.: Тернопіль, 1996.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 9

Тема: Реформування освіти в Україні у контексті тенденцій світової глобалізації.

 

 

Питання для обговорення:

Модульне контрольне опитування.

2. Вплив глобалізації на реформування національної системи. “Cвітові тенденції” розвитку освіти.

3. Специфіка розвитку вищої освіти в період глобалізації.

4. Існуючий стан справ в системі вищої освіти в Україні.

Університетські лабораторії.

 

Самостійна поза аудиторна робота:

1. Підготовка повідомлення, матеріалів з питань винесених на обговорення на семінарському занятті.
 

Рекомендована література:

1. Глобальные трансформации и стратегии развития // Белорус О.Г., Лукьяненко Д.Г. и др. // Под ред. Белоруса О.Г. – К.: Орияне, 2000. – 424 с.

2. Сухорський С. Освіта закордоння. – Львів: Основа, 1995. – 38 с.

3. Шинкару В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України // Вища школа. – 2007. - № 5. – С.3-16.

 

 

Питання, винесені на залік

 1. Поняття сучасного світового освітнього простору.
 2. Поняття інформаційного суспільства й освіти.
 3. Загальні засади прогнозування інноваційного розвитку шкільної освіти.
 4. Демократизація шкільної освіти.
 5. тенденції розвитку сучасної шкільної освіти.
 6. Модернізація навчально-виховного процесу. Перебудова базового змісту загальної освіти.
 7. Принципи формування систем вищої освіти європейських країн.
 8. Потреби запровадження Болонської декларації.
 9. Мета, суть Болонського процесу як головного засобу інтеграції і демократизації вищої освіти, підвищення її якості.
 10. Кредити, навчальне навантаження студента, результати навчання – як особливості ECTS.
 11. Інформаційний пакет, академічні угоди, шкала оцінювання як основні інструменти ECTS. Основні учасники ECTS.
 12. Полікультурне виховання й діалог культур як змістове наповнення сучасного світового освітнього простору.
 13. Зарубіжний досвід інклюзивної освіти.
 14. Аналіз організації процесу навчання обдарованих дітей та дітей з особливими потребами в Україні.
 15. Особливості дистанційної освіти.
 16. Реформування системи освіти, структура системи освіти, типи навчальних закладів в США.
 17. Структура системи освіти, типи навчальних закладів в Німеччині.
 18. Порівняльний аналіз системи освіти в країнах Близького та Середнього Сходу: Ірану і країн Магрибу; Туреччини і Саудівській Аравії.
 19. Особливості системи освіти в Ізраїлі, Північній Кореї та Японії.
 20. Вплив освітніх технологій, інформаційної освіти й інтеграції освіти на реформування освіти в Україні.

 ДОПОМІЖНА ЛІТЕРАТУРА

1. Болонський процес. Нормативно-правові документи/Укладачі: Тимошенко З., Оніщенко І., Греков А., Палеха Ю., 2004. – 102 с.

 1. Глобальные трансформации и стратегии развития // Белорус О.Г., Лукьяненко Д.Г. и др. // Под ред. Белоруса О.Г. – К.: Орияне, 2000. – 424 с.
 2. Корсак К. Світова вища школа. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів. – К., 1997.
 3. Національна Асамблея Інвалідів України. Програма: «Через освіту до соціальної інтеграції». http://naiu.org.ua
 4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. 2 М.: НИИ школьных технологий, 2006.

6. Стефаненко Т. Г. Этнопсихология. — М.: Институт психологии РАН, «Академический проект», 1999. — С. 279 – 300.

 1. Тллашев Х. Х. Общепедагогические и дидактические идеи учених-енциклопедистов Ближнего и Среднего Востока епохи Средневековья. Ташкент: ФАН, 1989. -140 с.

8. Товажнянський Л., Соков Є., Клеменко Б. Болонський процес: цикли, ступені, кредити. Харків, 2004. – 144 с.

9. Фрейнкман – Хрусталева Н. С., Новиков А. И. Эмиграция и эмигранты: История и психология. СПб.: Государственная академия культуры, 1995.

 1. Фромм Э. Психоанализ и этика – М.: Республика, 1993.- 415с.
 2. Хоменко И.Е. Азиатское студенчество: социально-политический портрет. М.: Наука, 1977. - 183 с.

Вітаємо із завершенням програми спецкурсу!

 

 


Сейчас читают про: