double arrow
Шкала оцінювання: національна та ECTS.

Оцінка в балах Оцінка ECTS Визначення За національною шкалою
Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку Залік
90 – 100 А Відмінно Відмінно Зараховано
81-89 В Дуже добре Добре
71-80 С Добре
61-70 D Задовільно Задовільно
51-60 Е Достатньо

Критерії оцінювання та оцінка навчальної діяльності на заняттях

Активна участь протягом семінарського заняття, глибоке розуміння матеріалу студентом; демонстрація вміння органічно поєднати знання, здобуті внаслідок самостійного опрацювання зі знаннями, отриманими на лекційних заняттях; виявлення творчого підходу щодо висловлення набутих знань: 4 бали.

Студент виявляє хороші здібності щодо засвоєння та володіння матеріалом з предмету; у своїх міркуваннях, в основному, обмежується до розгляду окремого питання семінарського заняття, демонструючи спробу встановити органічний зв’язок для цілісного розуміння матеріалу: 3 бали.

Студент демонструє активну участь на деякихетапахсемінарського заняття. У своїх міркуваннях студент в основному обмежується до розгляду лише окремого аспекту; опирається лише на повторення думок викладача й не переосмислюєїх для себе самого: 2 бали.

 

Висловленнявласнихвражень, апелюваннялише до власногодосвіду, участь у деяких видах пізнавальноїдіяльності, груповоїроботи на занятті: 1 бал.

Доповнення студентами питань, які розглядаються під час лекційних занять, ділення досвідом, власне наукове бачення проблеми – 2 бали.
 

Загальні уявлення про проблему, яка розглядається під час лекційного заняття, пасивне слухання з поодинокими коментарями – 1 бал.

Критерії оцінювання результатів самостійної роботи студентів.

1. Окреслення проблеми.

2. Продуктивне вирішення поставлених завдань, що ґрунтуються на наукових знаннях студентів.

3. Виклад матеріалу з даної проблематики з використанням міждисциплінарних зв’язків.

4. Виокремлення висновків та подання власних рекомендацій відповідно до окреслених завдань.

Протягом семестру студент може набрати максимально 100, мінімум 51 бал для виставлення заліку.

Тематика практично-семінарських занять

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 1.

Тема: Основні тенденції розвитку світової освіти на рубежі XX і XXI ст.

Питання для обговорення:

1. Тенденції розвитку освіти. Перспективи розвитку інтеграційних процесів освіти.2. Стратегії та напрями шкільної освіти.

3. Функції та компоненти змісту сучасної освіти.

4. Професійні знання, індивідуально-особистісні якості випускника сучасної школи.

Самостійна поза аудиторна робота:

1. Підготовка повідомлення, матеріалів з питань винесених на обговорення на семінарському занятті.

Підготувати ситуації зі шкільних уроків, занять у ВНЗ, де використовуються сучасні технології, інноваційні методи та засоби навчання – 2 б.

Рекомендована література:

1. Джуринский А. Развитие образования в современном мире. – М., 1999.

2. Савченко О.Я. Технічні підходи до визначення якості шкільної освіти // //Проблеми якості освіти: теоретичні та практичні аспекти. – Матеріали методологічного семінару АПН України. 15 листопада 2006р., Київ. – К.:СПД Богданова А.М., 2007. – 336с.

3. Сучасний світовий освітній простір. Читанка. Збірник матеріалів до вивчення спецкурсу. За ред. Герцюка Д. – Львів, 2006.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 2.


Сейчас читают про: