double arrow

Тема: Зарубіжна та вітчизняна системи виховання. Мультикультурне середовище й діалог культур як форма теоретичної свідомості демократичного суспільства.


Питання для обговорення:

1. Модульне контрольне опитування.

2. Поняття “культурний шок”. Інтеграція, асиміляція.

3. Психологічна акультурація. Техніка підвищення міжкультурної сензитивності.

4. Шляхи подолання кризових явищ у культурі, освіті.

5. Позиції зарубіжної педагогіки щодо шляхів вирішення окремих проблем виховання.

Самостійна поза аудиторна робота:

1. Підготовка повідомлення, матеріалів з питань винесених на обговорення на семінарському занятті.

Написати (не менше 5) прикладів особливостей українського виховання (традицій, культур) та вихованням дітей однієї з країн світу (на вибір студента) – 3 б.

3. Підготувати міні-проект № 1.

 

Рекомендована література:

1. Бердяев Н. Самопознание, М., 1990.

2. Пірен М. Основи етнопсихології. — К., 1998. — 436 с.

3. Розин В.М. Введение в культурологию – М.: Международная педагогическая академия, 1994.- 104с.

4. Сухарев В. А., Сухарев М. В. Психология народов и наций. — Д.: Сталкер, 1997. — 400 с.

5. Фромм Э. Психоанализ и этика – М.: Республика, 1993.- 415с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 6.

Тема: Система освіти США і Канади.

Питання для обговорення:

1.Децентралізоване навчання в Канаді. Приватні вищі навчальні заклади. Шкільна освіта. Коледжі. Гранти та стипендії школи Канади.

2. Українська освіта у Канаді.

3. Заклади вищої освіти США.Принцип спеціалізації освіти в США. Академічний рік й екзамени. Кваліфікації.

4. Визнання закордонних кваліфікацій. Післядипломне навчання.
Самостійна поза аудиторна робота:

1. Підготовка повідомлення, матеріалів з питань винесених на обговорення на семінарському занятті.

2. Ваші рекомендації щодо запозичення канадського та американського досвіду з метою оптимізації освіти в Україні.

Рекомендована література:

  1. Денисова Т. М. Сучасний погляд в культурному просторі // Слово і час. - 2000. - №5. - С. 30 - 32.
  2. Дьолог О.С. Українознавчі культурні та освітні центри у діаспорі США і Канади // Збірник наукових праць НДІУ. – К., 2004. – Т.ІІІ.
  3. Євтух В. Б., Ковальчук О. О. Українці в Канаді. – К.: «Будівельник», 1993.
  4. Женюк О. Україна – США: паралелі освіти // http://www.visnyk.iatp.org.ua/
  5. Стівенсон Дуглас К. Життя та організації в США.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 7.

Тема: Система освіти країн Близького, Середнього та Далекого Сходу.

Питання для обговорення:

1. Система освіта Ірану і Туреччини (структура системи освіти, типи навчальних закладів, модернізація навчально-виховного процесу).2. Система освіти у Саудівській Аравії, країнах Магрибу.

3. Особливості освіти в Північній Кореї, Японії та Ізраїлі.

Самостійна поза аудиторна робота:

1. Підготовка повідомлення, матеріалів з питань винесених на обговорення на семінарському занятті.

2. Окреслення освітніх особливостей, які характерні для країн Сходу.

Презентація міні-проекту № 2.

Рекомендована література:

1. Дорошенко Е.А. Система просвещения в Иране.М.: Наука, 1959. 82 с.

2. Рашковский Е.Б. Науковедение и Восток. М.: Наука, 1980. 188 с.

3. Рашковский Е.Б. Научноезнание, институты науки и интелигенция в странах Востока. М.: Наука, 1990 . 200 с.

4. Тллашев Х.Х. Общепедагогические и дидактические идеиучених-енциклопедистов Ближнего и СреднегоВостока епохи Средневековья. Ташкент: ФАН, 1989. -140 с.

5. Хоменко И.Е. Азиатское студенчество: социально-политический портрет. М.: Наука, 1977. 183 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 8.


Сейчас читают про: