double arrow

Тема: Проблеми вищої освіти у світовому освітньому просторі. Болонський процес: основні ідеї, принципи, завдання.

Питання для обговорення:

1. Болонська декларація. Історія розвитку Болонського процесу.

2. ECTS – Європейська кредитно-трансферна система.

3. Академічна мобільність. Роль та місце аспірантури, докторантури в загальній системі освіти.

4. Адаптація Болонського процесу в Україні.

Самостійна поза аудиторна робота:

1. Підготовка повідомлення, матеріалів з питань винесених на обговорення на семінарському занятті.

Обрати один ВНЗ України (на вибір студента) і охарактеризувати зміни, які спостерігають у ньому під впливом Болонського процесу. У таблиці здійснити порівняльний аналіз освітніх змін – 1 б.

Рекомендована література:

1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В. Г. Кременя / М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук, В. В. Грубінко, І. І. Бабін. – Тернопіль: Навчальна книга, 2004. – 384 с.

2. Укра­ї­на на шля­ху до су­с­пі­ль­с­т­ва знань: осві­та, на­у­ка, куль­ту­ра / За ред. к. ю. н. А.В. Пазюка. — Ки­їв: МГО “Прай­ве­сі Юк­рейн”, 2005. – 69 с.

3. Фініков Т. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна. - К., 2002, 176 с.

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 3.

Тема: Дистанційне навчання як спосіб пришвидшення інтеграції України до світового науково-освітнього простору.

Питання для обговорення:

1. Передумови розвитку і сутність дистанційного навчання.

2. Інтерактивна співпраця викладача і студента.

3. Переваги дистанційного навчання. Структура і функції системи дистанційного навчання.
4. Основні положення про дистанційне навчання.

Самостійна поза аудиторна робота:

1. Підготовка повідомлення, матеріалів з питань винесених на обговорення на семінарському занятті.

2. Окреслити переваги і недоліки дистанційного навчання. Здійснити порівняльний аналіз стаціонарного, заочного та дистанційного навчання.

Рекомендована література:

  1. Андреев А.А Компьютерные и телекоммуникационные технологии в сфере образования // Школьные технологии, 2001. №3.
  2. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Ильдар Маратович Ибрагимов; Под ред. А.Н. Ковшова. - М.: Издательский центр "Академия", 2005.
  3. Кузнецов Юрий Федорович, Голубева Виктория Петровна (ppkk@permonline.ru)
  4. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. 2 М.: НИИ школьных технологий, 2006.
  5. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие / Под ред. Е.С. Полат. - М.: Изд. Центр "Академия

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 4.Тема: Зарубіжний досвід розвитку інклюзивної освіти. Основні аспекти організації навчання дітей з особливими потребами та обдарованими дітьми.

Питання для обговорення:

1. Становлення інклюзивної освіти.

2. Визначення поняття “діти з особливими потребами” та обдаровані діти.

3. Інклюзивна освіта за кордоном.

4. Інклюзивна освіта в Україні.

Самостійна поза аудиторна робота:

1. Підготовка повідомлення, матеріалів з питань винесених на обговорення на семінарському занятті.

Проаналізувавши і врахувавши особливості обдарованих дітей та дітей з особливими потребами. Підготувати конспект навчального заняття, беручи до уваги всі аспекти такої діяльності - 3 б.

 

Рекомендована література:

  1. Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». Програма «Інклюзивна освіта». http://www.ussf.kiev.ua./index.php?go=Inklus
  2. Національна Асамблея Інвалідів України. Програма: «Через освіту до соціальної інтеграції». http://naiu.org.ua
  3. Софій Н.З., Найда Ю.М. Концептуальні аспекти інклюзивної освіти / Інклюзивна школа: особливості організації та управління: Навчально – методичний посібник / Колупаєва А.А., Найда Ю.М., Софій Н.З. та ін. За заг. ред. Даниленко Л.І., - К.:2007. – с. 128.

 

СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ № 5.


Сейчас читают про: