double arrow

ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ИНВЕСТИЦШНОГО ПРОЕКТУ


Показники ефективності інвестиційногопроекту:

1.Чистий приведений дохід (ЧПД):

ЧПД = ,

де t- роки реалізації інвестиційного проекту (вид 0 до Т)

Pt - потоки платежів кожного року

d - норма дисконтування (d=10%)

2. Внутрішня норма прибутковості (ВНП):

,

де d * — внутрішня норма прибутковості.

Якщо ЧПД— величина позитивна, необхідно знайти інше значення коефіцієнта дисконтування відповідно, більше по величині, ніж обране спочатку (щоб зменшити значення лівої частини рівняння).

Шляхом послідовного підбору необхідно вийти на значення коефіцієнта дисконтування, при якому ЧПД=0 чи наближався б до 0.

3. Строк окупності (СО):

,

де h— строк окупності інвестиційного проекту.

 

Після перетворень формула строку окупності має вигляд:

CO = ,

де КVt— первинні інвестиції;

- середньорічна сума грошового потоку по проекту.

 

4.Рентабельність (R)

R= /

 

Запишемо дану формулу в зручному для нас вигляді:

 

R=100% +

 

 

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов. Под ред. СИ. Шумилина.- М.: АО "Финстатин-форм",1995. - 240.

 

2 Деггяренко В.Н. Оценка эффективности инвестиционных проектов. - М.:"Экспертное бюро-М", 1997. 144 с.

 

3 Идрисов А.Б., Карташев СВ., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций. - М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1997. - 272 с.

 

4 Горохов М.Ю., Малеев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. - М.: Информационно-издательский дом "Филинъ", 1998. - 208 с.

 

5 Золотогоров В.Г. Инвестиционное проектирование: Учеб. пособие. - Мн.: НП "Экоперспектива", 1998 - 463 с.

 

6 Москвін С.О., Бевз СМ., Дідик В.Г. та інші. Проектний аналіз. - Київ: ТОВ"Видавництво Лібра", 1998. - 386 с.

 

7 Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: учебник для вузов. - М.:Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. -423 с.

 

8 В.П. Савчук, С.И. Прилипко, Е.Г.Величко. Анализ и разработка инвестиционных проектов. - Учебное пособие. - Киев: Абсолют - В, Эльга,1999.-304 с.

 

9 Верба В.А., Загородіх О.А. Проектний анализ; Підручник.- К.: КНЕУ,2000.-322с.

 

10 Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности: методология и практика/ Под. ред. проф. Л.Т. Гиляровской.-М.: Финансы и статистика, 2001.- 400с.
 

11 .Стешин А.И. Оценка коммерческой состоятельности инвестиционного проекта. - М.: Издательско-консультационная компания "Статус-Кво 97",2001.-208с.

 

12.Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посіб.- К.: МАУП, 2002.-200с:іл.-Бібліогр.: с. 193-196.

 

13 Бузова И. А., Маховикова Г. А., Терехова В. В. Коммерческая оценка инвестиций / под ред. Есипова В. Е. - СПб.: Питер, 2003. - 432 с.

 

 


Додаток І

Варіанти індивідуальних завдань:

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: