double arrow
Методичні рекомендації. При розкритті першого питання теми необхідно визначити мету включення даного інституту до КК України

 

При розкритті першого питання теми необхідно визначити мету включення даного інституту до КК України. Має бути досліджено зміст терміну „співучасть” та проаналізовано різні наукові підходи щодо тлумачення даного поняття. Необхідно виділити критерії розмежування причетності до злочину від співучасті у злочині. Окрему увагу слід приділити питанню ролі об’єктивних і суб’єктивних ознак співучасті при встановленні наявності чи відсутності даного факту у діях суб’єктів злочину. Має бути розкритий зміст всіх ознак співучасті, а також проведений аналіз кожної з них.

Друге питання передбачає визначення переліку видів співучасників з обов’язковою характеристикою їх особливостей. Повне розкриття даного питання не можливе без наведення ознак кожного з видів співучасників. Має бути визначено яку роль у вчинені злочинного діяння відіграє кожен з них. Окремо слід вказати на можливі види психічного ставлення співучасників до вчинюваного ними діяння.

Розкриття третього питання слід розпочати з наведення та короткого аналізу поняття кримінальної відповідальності. Слід коротко охарактеризувати різновиди форм співучасті. На основі теоретичних розробок та практичних правил реалізації кримінальної відповідальності співучасників злочину, необхідно здійснити ґрунтовний аналіз правил визначення виду та міри покарання, які мають бути застосовані до злочинців. Причому слід виділити як мінімум два критерії призначення покарання: вид форми співучасті та вид співучасника. Окрему увагу необхідно приділити правилам кваліфікації дій співучасників при наявності підвищеної чи, навпаки, зниженої відповідальності виконавця.
Спеціальні питання відповідальності за співучасть складаються з наступних елементів: співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом; провокація злочину; ексцес виконавця; безнаслідкова співучасть; добровільна відмова співучасників; невдале підбурювання або пособництво. Необхідно проаналізувати особливості перерахованих аспектів співучасті та вказати яким чином буде визначатися кримінальна відповідальність осіб, які є суб’єктами вищевказаних відносин.

 

Література до теми:

1. Бурчак Ф.Г. Соучастие: социальные, криминологические и правовые проблемы. – К.: Вища школа, 1998 – 208 с.

2. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: 1973-2000 роки. - 2-е вид., випр. і доп.- Х.: Одіссей, 2001. - 464 c.3. Кваша О. Об’єктивні ознаки діяльності організатора злочину // Право України. – 1999. – № 1. – С. 106-108.

4. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Комментарий.- 3-е изд., изм. и доп. - М.: НОРМА-Инфра-М, 2001. - 896 c.

5. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: С постатейными материалами и судебной практикой. - М.: Менеджер, 2001. - 1184 c.

6. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / За ред. М.Й. Коржанського. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.

7. Кримінальне право України: Загальна частина. М. І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. / За ред. М.І. Бажанов, В.В. Сташиса, В.Я, Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. – 416 с.

8. Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право современных зарубежных стран (Англии, США, Франции, Германии): Учебное пособие. - М.: Зерцало, 1997.- 192 c.

9. Матишевський П.С. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник: Навчальне видання. - К.: Юрінком Інтер, 2000.- 272 c.

10. Новицький Г.В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України: Науково-практичний посібник. - К.: Вища школа, 2001. - 96 c.

11. Смирнова Н.Н. Уголовное право (Общая и Особенная часть): Учебник. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1998. - 675 c.

12. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая: В 2 т. Т 1. - Тула: Автограф, 2001. - 800 c.

13. Уголовное право России: В 2-х т. Т. 1: Общая часть. - М.: НОРМА-Инфра-М,
1998. - 639 c.

 

ВАРІАНТ VI


Сейчас читают про: