double arrow

Методичні рекомендації. Розкриття даної теми варто розпочати з визначення поняття кримінального покарання та його короткої характеристики як інституту кримінального права

 

Розкриття даної теми варто розпочати з визначення поняття кримінального покарання та його короткої характеристики як інституту кримінального права. Слід також навести види покарань, передбачених КК України. Мають бути названі різновиди законодавчих систем призначення покарання при сукупності злочинів та наведена їх характеристика. Бажано визначити позитивні та негативні сторони кожної із відомих світовій практиці систем призначення покарань за сукупністю злочинів. Наступним етапом розкриття першого питання теми має стати аналіз вітчизняної системи визначення покарання. Необхідно навести зміст принципів поглинання та складання покарань, а також спробувати провести їх аналіз в аспекті відповідності даної системи призначення покарання за сукупністю злочинів загально-правовим принципам призначення покарання. Обов’язковою вимогою є наведення конкретних прикладів призначення покарання за сукупністю злочинів із посиланням на відповідні статті КК України.

У другому питанні слід вказати випадки призначення покарання за сукупністю вироків. Необхідно вивчити норми КК України, які регулюють це питання, та розкрити правила визначення розміру покарання за сукупністю вироків. Доцільно провести порівняльну характеристику вітчизняного та іноземного законодавства, яке регулює вищевказані відносини.

Третє питання передбачає глибоке вивчення нормативного матеріалу та наведення у роботі правил складання покарань і зарахування строку ув’язнення. Ця проблема має надзвичайне практичне значення, а отже її повне розкриття неможливе без наведення прикладів з посиланням на відповідний нормативний матеріал та судову практику. Бажано також розкрити теоретичні погляди науковців на проблематику складання покарань.
 

Література до теми:

 

1. Беккария Ч. О преступлениях и наказаниях / Сост. и ред. Ю.М. Юмашев. – М: Стелс: МППА «РИМПА», 1995. – 304 с.

2. Богатирьов І. Поняття кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (теоретично-прикладний аспект) // Юридична Україна. - 2004. - № 3. - C.72-77.

3. Бриллиантов А. Новые законодательные подходы к уголовному наказанию
// Законность. - 2004. - № 3. - C. 10-14.

4. Горя Н.К. Назначение наказания по делам о насильственных преступлениях / Отв. ред. Е.Г. Мартынчик. – Кишинев: Штиница, 1991. – 156 с.

5. Жданов Ю.Н., Лаговская Е.С. Европейское уголовное право: Перспективы развития. - М.: Международные отношения, 2001. - 232 c.6. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах: 1973-2000 роки. - 2-е вид., випр. і доп.- Х.: Одіссей, 2001. - 464 c.

7. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: Комментарий.- 3-е изд., изм. и доп. - М.: НОРМА-Инфра-М, 2001. - 896 c.

8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: С постатейными материалами и судебной практикой. - М.: Менеджер, 2001. - 1184 c.

9. Козлов А.П. Уголовно-правовые санкции: проблемы построения, классификации и измерения. – Красноярск: Кн. Издательство, 1989. – 171 с.

10. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій / За ред. М.Й. Коржанського. – К.: Атіка, 2001. – 432 с.

11. Кримінальне право України: Загальна частина. М. І. Бажанов, Ю.В. Баулін, В.І. Борисов та ін. / За ред. М.І. Бажанов, В.В. Сташиса, В.Я, Тація. – Київ-Харків: Юрінком Інтер-Право, 2001. – 416 с.

12. Панов В.П. Международное уголовное право: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 1997.- 320 c.

13. Смирнова Н.Н. Уголовное право (Общая и Особенная часть): Учебник. - СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 1998. - 675 c.

14. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая: В 2 т. Т 1. - Тула: Автограф, 2001. - 800 c.

15. Хоменко М.Г., Гаврилова Л.В., Солоткий С.А. Практика призначення судами кримінального покарання // Вісник Верховного суду України. - 2002. - № 5. - C.53-60.

16. Шинальський О. Мета покарання // Вісник прокуратури. - 2003. - № 8. - C.44-50.

 


 

Додаток 1

Зразок титульної сторінки курсової роботи

Національний банк України Українська академія банківської справи Кафедра кримінального права     КУРСОВА РОБОТА   за темою__________________________________ ___________________________________________ шифр групи__________________________________ спеціальність “Правознавство”     Виконав(ла) студент(ка): ______________________ (Прізвище, ім’я та по-батькові)   Резензент: ______________________ (посада, прізвище, ініціали)   Суми
Зразок оформлення сторінки   ¯20мм     30мм ® 10мм   ­20см

Додаток 2


Додаток 3


Сейчас читают про: