Студопедия
МОТОСАФАРИ и МОТОТУРЫ АФРИКА !!!


Авиадвигателестроения Административное право Административное право Беларусии Алгебра Архитектура Безопасность жизнедеятельности Введение в профессию «психолог» Введение в экономику культуры Высшая математика Геология Геоморфология Гидрология и гидрометрии Гидросистемы и гидромашины История Украины Культурология Культурология Логика Маркетинг Машиностроение Медицинская психология Менеджмент Металлы и сварка Методы и средства измерений электрических величин Мировая экономика Начертательная геометрия Основы экономической теории Охрана труда Пожарная тактика Процессы и структуры мышления Профессиональная психология Психология Психология менеджмента Современные фундаментальные и прикладные исследования в приборостроении Социальная психология Социально-философская проблематика Социология Статистика Теоретические основы информатики Теория автоматического регулирования Теория вероятности Транспортное право Туроператор Уголовное право Уголовный процесс Управление современным производством Физика Физические явления Философия Холодильные установки Экология Экономика История экономики Основы экономики Экономика предприятия Экономическая история Экономическая теория Экономический анализ Развитие экономики ЕС Чрезвычайные ситуации ВКонтакте Одноклассники Мой Мир Фейсбук LiveJournal Instagram

III. СТРУКТУРА ТА ТЕХНІЧНЕ ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Курсову роботу студенти виконують самостійно, дотримуючись рекомендованої структури та вимог технічного оформлення.

Рекомендується така структура курсової роботи:

1. Титульна сторінка повинна бути друкована. Зразок оформлення дивись додаток 1, 2.

2. Зразок рецензії повинен бути друкований. Зразок наведений у додатку 3.

3. Зміст курсової роботи, де вказуються заголовки розділів (підрозділів) та сторінки, на яких вони розміщені.

4. Вступ, де розкриваються актуальність та практичне значення обраної теми, мета і основні завдання, предмет і об'єкт дослідження, структура курсової роботи, визначаються джерела інформації.

5. Основна частина, що складається з трьох – п'яти основних розділів, які, у свою чергу, можуть поділятися на два – три підрозділи і за змістом повинні відповідати спрямованості теми, підпорядковуватись основній меті та завданням, бути органічно взаємопов'язаними, мати приблизно однаковий обсяг.

6. Висновки із зазначенням результату проведеної роботи, викладом прогнозу діяльності чи розвитку об'єкта досліджень у перспективі тощо.

7. Додатки, до яких слід включати допоміжні матеріали (таблиці допоміжних цифрових даних, схеми допоміжного характеру тощо). Кожний додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому куті пишуть слово "Додаток". Додаток повинен мати тематичний заголовок. Якщо в курсовій роботі міститься кілька додатків, їх послідовно нумерують арабськими цифрами (наприклад: "Додаток 1"). Сторінки в додатках нумерують у межах одного додатка. Посилання на додатки в текстовій частині роботи є обов'язковим.

8. Список використаної літератури, який розміщують у кінці роботи в алфавітному порядку в такій послідовності:

- закони та інші нормативно-правові акти;

- літературні та наукові джерела, матеріали періодичних видань.

У літературних і наукових джерелах вказують прізвище, ініціали автора, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Для статей, що опубліковані в періодичній пресі, зазначають прізвище, ініціали автора, назву статті, назву журналу чи газети, рік видання, номер журналу чи дату виходу газети та номери сторінок, на яких розміщено відповідна стаття.

У кінці курсової роботи після списку використаної літератури ставиться підпис студента і дата виконання.

 

Вимоги до технічного оформлення курсової роботи:

Курсова робота має бути написана чітко, розбірливо, без помилок та виправлень, з одного боку білого паперу формату А4 (210 х 297). Загальний обсяг курсової роботи, включаючи список використаних літературних джерел та додатки, не повинен бути меншим ніж 30 сторінок друкованого тексту та 35 сторінок написаних від руки, та не більше 40 і 45 сторінок відповідно.
Текстова частина має бути одного кольору (чорного, синього, фіолетового) за винятком титульної сторінки, таблиць, графіків, для яких застосовується тільки чорний колір чорнила або туші.

Аркуш курсової роботи повинен мати поля: ліве – 30 мм, верхнє – 20 мм, праве –
10 мм, нижнє — 20 мм (див, дод. 2).

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, враховуючи ілюстрації та додатки. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра "1" не ставиться. Отже, загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці (зміст курсової роботи) з цифри "2". Порядковий номер сторінки проставляється у верхньому правому куті.

Текст курсової роботи може ілюструватись кресленнями, схемами, фотографіями, графіками, таблицями, які також виконуються на стандартних аркушах паперу формату А4. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту зрозумілості та конкретності. Усі ілюстрації (фотографії, схеми тощо) називають рисунками і нумерують послідовно. Ілюстративний матеріал розміщують у тексті одразу після посилання на нього.

На запозичену з інших джерел інформацію, а також на цитати, що наводяться в тексті, мають бути зроблені посилання. Їх наводять одразу після закінчення цитати в квадратних дужках, де вказують порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідні сторінки джерела (наприклад: [14, с. 31-48], або під текстом тієї ж сторінки у вигляді зноски, де вказують прізвище та ініціали автора, назву джерела, місце видання, видавництво, рік видання та сторінку.

 

Дата добавления: 2018-01-08; просмотров: 346; Опубликованный материал нарушает авторские права? | Защита персональных данных | ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ


Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Для студента самое главное не сдать экзамен, а вовремя вспомнить про него. 10311 - | 7626 - или читать все...

 

100.26.179.196 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.


Генерация страницы за: 0.002 сек.