double arrow

Теоретичне обґрунтування. В хімічних процесах є потенціал, який являється рушійною силою хімічних процесів, його назва – ізобарно-ізотермічний потенціал δ


В хімічних процесах є потенціал, який являється рушійною силою хімічних процесів, його назва – ізобарно-ізотермічний потенціал δ. На честь американського вченого, що працював над розробкою цього питання потенціал називають енергією Гіббса.

Зниження цього потенціалу не залежить від шляху процеса, а дорівнює максимальний роботі реакції за відрахуванням роботи супроти зовнішнього тиску

-

це робота переходу від даного стану до рівноважного.

Головна вимога здійснення процесу, тобто можливість проходження хімічної реакції в прямому напрямку без затрати роботи є:

Отже Δδ – критерій хімічного процесу.

Величина Δδ пов’язана з ентальнією (ΔН) та ентропією ΔS співвідношенням

Δδ = Δ Н – ТΔS

Приклад.Визначити ізобарно-ізотермічний потенціал реакції

аА + вВ → сС – dD

Рішення.Δδ = [d(Δδутв)Д + с(Δδутв)С] – [a(Δδутв)А + в(Δδутв)В]

Якщо, Δδ < 0, то реакція проходить довільно у прямому напряму.

 

Порядок виконання роботи

1. Викладач проводить експрес опитування студентів за темою практичної роботи з метою виявлення готовності студента до виконання роботи.
2. Видача індивідуальних завдань для практичної роботи.

3. Студенти самостійно працюють над розрахунками, складають звіти, роблять висновки з роботи.

4. Захист практичної роботи має бути в усній або письмовій формі.

 

Контрольні запитання:

1. Як визначити енергію Гіббса?

2. Що означає ізобарно-ізотермічний потенціал?

3. Що є критерієм довільного проходження хімічної реакції?

4. Як визначити к.п.д. теплової машини?

5. За яких умов хімічна реакція неможлива?

 

 

Варіанти індивідуальних завданьСейчас читают про: