double arrow

Порядок виконання роботи. 1. Викладач проводить експрес опитування студентів за темою практичної роботи з метою виявлення готовності студента до виконання роботи.1. Викладач проводить експрес опитування студентів за темою практичної роботи з метою виявлення готовності студента до виконання роботи.

2. Видача індивідуальних завдань для практичної роботи.

3. Студенти самостійно працюють над розрахунками, складають звіти, роблять висновки з роботи.

4. Захист практичної роботи має бути в усній або письмовій формі.

 

Варіанти індивідуальних завдань

до практичної роботи № 3

 

1. Визначити різницю між Qp та Qv при 25оС для наступних операцій:

2SO2 + O2 = 2SO3 газ

2С граф + О2 = 2СО

NH4 CI кр = NH3 + HCL газ

 

2. Визначити різницю між Qp та Qv при 500оС для реакції

СО2 + С→ 2СО

2Н2 газ → С6Н6 жидк

 

3. Визначити різницю між Qp та Qv при 25оС в реакціях повного згорання з утворенням двоокису вуглеводу (у рідкому стані), бензолу С6Н6 та етилену С2Н4.

 

4. Тепловий ефект реакції:

1/2H2 + 3/2N2 = NH3

2 Fe + 3/2O2 = Fe2O3

При постійному тиску Qp = 46/26 кДж/моль при 18оС. Визначити Qv для цих реакцій при цій же температурі.

 

5. Тепловий ефект згорання нафталіну С10Н8 до двуокису вуглеводу та води (у рідкому стані) при постійному об’ємі та 18оС дорівнює 5162 кДж/моль. Визначити тепловий ефект згорання нафталіну при постійному тиску та цієї ж температурі.
 

6. Вирахувати тепловий ефект реакції

С2Н6 + Н2 = 2СН4 + Q

Якщо теплота згорання етану, метану та водню відповідно рівні (кДж/моль) 285, 394, 3282.4 (вода утворюється у рідкому стані).

 

7. Визначити тепловий ефект реакції розкладу

CaCO2 = CaO + CO2 + Q

Якщо теплота утворення окису кальцію, двоокису вуглеводу і вуглекислого кальцію з простих речовин відповідно рівня (кДж/моль) 636, 394 і 1208.6.

 

8. Визначити теплоту утворення нафталіну

I OC + 4H2 = C10 H8Q

При постійному тиску 18оС , якщо

С10Н8 + 12О2 =IОСО2 + 4Н2Ожидк + 5162 кДж/моль

С + О2 = СО2 + 394 кДж/моль

Н2 + I/2О2 = Н2Ожидк + 285кДж/моль

Теплота згорання нафталіну дана при постійному об’ємі та 18оС, теплота утворення СО2 та Н2О при постійному тиску та тій ж температурі.

 

9. Визначити тепловий ефект реакції

Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2 + Q

Якщо температура утворення FeO та Fe3O4 рівні 263,7 та 1117,7 кДж/моль, а теплота згорання окису вуглеводу 283,4 кДж/моль.

 

10. Визначити яка кількість тепла виділиться при взаємодії 30 кг фосфорного антидриду з водою:

Р2О5 + Н2О = 2НРО3 + Q

Якщо тепловий ефект реакції :

2Р + 5/2О2 = Р2О5 + 1508,4 кДж/моль

Н2 + 1/2O2 = H2O + 285 кДж/моль

2Р + Н2 + 3О2 = 2НРО3 + 1912,3 кДж/моль.

 

11. Визначити кількість тепла, яке виділяється при погашенні 500 кг вапна водою, якщоСа + 1/2О2 = СаО + 636,9 кДж/моль

Са + O2 2 = Са/ОН/2 + 988,0 кДж/моль

Н2 + 1/2O2 = H2O +285 кДж/моль

 

12. Розрахувати витрати тепла (умови нормальні ) при конверсії метану двоокисі вуглероду по рівнянню па 100м3 водню:

СН4 + СО2 = 2СО + 2Н2 ± Q

Якщо

С + 2Н2 = СН4 + 78 кДж/моль

С + О2 = СО2 + 394,0 кДж/моль

С + 1/2О2 = СО + 110,6 кДж/моль

 

13. Визначити різницю між Qp та Qv при 25оС для реакції згорання водню з утворенням воли у рідкому стані .

 

14. Тепловий ефект реакції С + I/2O2 = CO при постійному об’ємі дорівнює 108,9 кДж/моль при 20оС. Визначити тепловий ефект тієї ж реакції при постійному тиску .

 

15. Визначити теплоту згорання етилену:

С2Н4 + 3О2 = 2СО2 + 2Н2О(жидк) + Q

Виходячи з наступних даних:

2С + 2Н2 = С2Н4 – 62,01 кДж/моль

С + О2 = СО2 + 393,9 кДж/моль

Н2 + 1/2O2 = Н2О(жидк) + 284,9 кДж/моль

 

16. Розрахувати теплоту утворення етилового спирту при 18оС та нормальному тиску

2С + 3Н2 + I/2O2 = C2H5OH + Q

Теплота згорання вуглеводу в цих умовах 395,23 водню до води 285,95 а етилового спирту з утворенням двоокису вуглеводу та води 1368 кДж/моль (вода утворюється у рідкому стані).

 

18. Тепловий ефект згорання нафталіну С10Н8 до двоокису вуглеводу та води (в рідкому стані) при постійному об’ємі та 18оС дорівнює 5162 кДж/моль. Визначити тепловий ефект згорання нафталіну при постійному тиску і тієї ж температури .

 

19. Визначити різницю між Qp та Qv при 25оС для наступних реакцій

2СО2 + О2→2SO3 газ

граф + О2 = 2СО

NH4CIкр = NH3 + HCIгаз

 

20. Визначити яка кількість тепла потрібно для утворення 100г уксусноетилового ефіру

С2Н5ОН + СН3 СООН = СН3СООС2Н5 + Н2О + Q

Якщо теплота згорання етилового спирту 1374 кДж/моль, уксусной кислоти 871,6 кДж/моль, а уксусноетилового ефіру 2256 кДж/моль.

 

Рекомендована література:

1. Гамеева О.С. Физическая и колоидная химия.М. Высшая школа. 1969.408 с.§23-25

 


Практична робота №4

Тема роботи – Розрахунок термодинамічного потенціалу.

Мета роботи– навчитись розраховувати ізобарно-ізотермічний потенціал хімічної реакції та робити висновок про можливість протікання даної реакції за стандартних умов.

 Сейчас читают про: