double arrow

До практичної роботи № 10


1. При 22оС осмотичний тиск 1% - ного розчину тростинного цукру дорівнює 0,73 * 105 н/м2. Яким буде осмотичний тиск, якщо розчин розбавити в два рази, а температуру підвищити до 25оС?

2. При 18оС осмотичний тиск розчину гліцерину дорівнює 3,039 * 105 н/м2 . Яким буде осмотичний тиск, якщо розчин розбавити у три рази, а температуру підвищити до 37оС?

3. Розрахувати осмотичний тиск розчину сахарози при 0оС, якщо при 20оС осмотичний тиск цього же розчину дорівнює 1,066 * 105 н/м2.

4. Осмотичний тиск розчину неелектроліту при 17оС дорівнює 4,82 * 105 н/м2. Визначити осмотичний тиск цього розчину при 57оС.

5. Розрахувати осмотичний тиск морської води при 27оС, якщо її склад (г/л): NaCl – 27,2, MgCl2-3,4, MgSO4 – 2,3, CaSO4 – 1,3, KCl – 0,6. Уявний ступінь дисоціації вказаних солей дорівнює одиниці.

5. Водні розчини фенолу С6Н5ОН і сечовини СО(NH2)2 містять в 1л. рівні маси розчинених речовин. Температура розчину однакова. В якого з цих розчинів осмотичний тиск більше? У скільки разів?

6. Розрахувати молекулярну вагу сечовини, якщо водний розчин, що містить у 0,368 г сечовини у 200 см3 води при 20оС, має осмотичний тиск 74630 н/м2?

7. Розрахувати осмотичний тиск при 25оС водного розчину, миючого 225 г цукру у 5 л розчину?
8. Розрахувати осмотичний тиск 2,5 % - ного розчину тростинного цукру (С12 Н22 О11) при 27оС. Густину розчину прийняти рівній 1.

9. Осмотичний тиск розчину, що містить у 500 см2 1,55г аніліну при 21оС, дорівнює 0,8104 * 105 н/м2. Розрахувати молекулярну вагу аніліну.

10. Осмотичний тиск розчину, що містить 7,5г цукру у 625 см3 розчина, дорівнює 0,8307 * 105 н/м2 при 12оС. Розрахувати молекулярну вагу цукру.

11. Не розраховуючи осмотичний тиск, відповісти який розчин має найбільший осмотичний тиск: який має в 1л 3г нафталіну С10Н8 або 3 г антрацену С14Н10.

12. Скільки молей неелектроліту повинен містити 1 л розчину, щоб осмотичний тиск при 0оС дорівнював 2,53 * 105 н/м2?

13. Розрахувати молекулярну вагу розчиненої речовини, якщо розчин містить 12 г розчиненої речовини у літрі, при 17оС має осмотичний тиск, який дорівнює 40,82 * 105 н/м2?

14. Розчин, що має 9 г розчиненої речовини (неелектроліту) в 250 см3 розчину, має осмотичний тиск 4,56 * 105 н/м2 при 0оС. Розрахувати молекулярну вагу розчиненої речовини.

15. Скільки грамів етилового спирту (С2Н5ОН) треба розчинити у 200 см3 води, щоб осмотичний тиск цього розчина при 17оС дорівнював 2,026 * 105 н/м5 ?

16. Розрахувати осмотичний тиск 0,5 – ного розчину хлориду магнію при 18оС. Густина розчину дорівнює 1, а ступінь дисоціації – 75%.

17. Розрахувати осмотичний тиск 0,01 л розчину К2О4 при 18оС. Ступінь дисоціації солі у розчині 87%.

18. Осмотичний тиск 1 молі бромистого калію розчиненого у 8 л води дорівнює 5,63 * 105 н/м2 при 25оС. Розрахувати уявну ступінь дисоціації броміду калію у розчині.19. Осмотичний тиск 0,05 м розчину електроліту дорівнює 2,725 * 105 н/м2 при 0оС. Уявна ступінь дисоціації електроліту у розчині 70%. На скільки іонів дисоціює молекула електроліту?

20. Розчин, який має 0,4359 моль тростинного цукру в 1 літрі при 18оС ізотонічне з розчином хлориду натрію, який має 14,616 г солі у 1 л розчину. Визначити уявну ступінь дисоціації хлориду натрію у розчині.

21. Скільки грамів спирту С2Н5ОН повинен містити літр розчину, щоб його осмотичний тиск був таким же, як молярного розчину азотної кислоти, уявна ступінь дисоціації якої у цьому розчині 80%.

22. Яка концентрація (вага %) фізіологічного розчину повареної солі вживаного для підшкірного вливання, якщо цей розчин ізотонічне з осмотичним тиском крові рівним 8,104 * 105 н/м2, при нормальній температурі тіла людини 37оС? Уявна ступінь дисоціації повареної солі прийняти рівній 1.

23. Розчини нітрату барію і сульфату алюмінію складають однакове число молей в 1 л води. Який з цих розчинів буде мати найбільший осмотичний тиск, якщо уявна ступінь дисоціації тієї та іншої солі однакові?

24. Скільки грамів гліцерину С3Н2 (ОН)3 повинен складати 1 л розчину, щоб його осмотичний тиск був таким же, як і розчина, що містить в 1 л при тієї ж температурі 4,5 г формальдегіду (СН2О)?

25. Розрахувати концентрацію водного розчину речовини, якщо розчин при 27оС ізотонічне з 0,5 М розчину хлориду кальцію? Уявна ступінь дисоціації СаСl2 в 0,5 М розчині 65,4%.

26.

Рекомендована література:

1. Гамеева О.С. Физическая и коллоидная химия. М.:Висш.школа,1969.408 § 57-§58.

Література:

1. Гамеева О.С. Физическая и коллоидная химия. – М.: Высшая школа, 1969,327с.

2. Слободянник М.С. та інші. Загальна та неорганічна хімія. Практикум. – Київ “Либідь”, 2004, 260с.

3. Гамеева О.С. Сборник задач и упражнений по физической и коллоидной химии. – М.: Высшая школа, 1980, 254с.

4. Борнацкий И.И. Основы физической химии. – М.: Металлургия, 1979, 190с.

5. Шварцмен Л.А., Жуховицкий А.А. Начало физической химии для металлургов. – М.: Металлургия, 1991, 234с.

 

 

 

 

РЕЦЕНЗІЯ

 

на методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Фізична хімія та аналітичний контроль» для студентів ЗМК ЗДІА спеціальності 5.05040103

«Виробництво сталі і феросплавів» спеціалізації: 5.05040103.01 «Виробництво сталі у конверторах і мартенівських печах», 5.05040103.02 «Електрометалургія сталі і феросплавів», укладач Ю.О.Кущ

 

Методичні вказівки охоплюють всі розділи дисципліни «Фізична хімія та аналітичний контроль» і містять практичні роботи:

1. Розрахунки за основними газовими законами

2. Розрахунок теплоємкості, внутрішньої енергії, роботи

3. Розрахунок теплового ефекту хімічної реакції

4. Розрахунок термодинамічного потенціалу

5. Розрахунок ентропії

6. Розрахунок швидкості хімічної реакції, а також вивчення впливу температури на швидкість хімічної реакції

7.Розрахунок константи хімічної рівноваги, а також вивчення впливу температури, тиску, концентрації на хімічну рівновагу

8. Розрахунок фазової рівноваги

9. Розрахунок кількості речовини для приготування розчинів заданої нормальної, молярної, процентної концентрації

10. Розрахунок осмотичного тиску розчинів

В кожній із практичних робіт надається мета роботи, порядок виконання роботи, наведено теоретичне обгрунтівання данної теми, розглянуто приклади. Опис практичних робіт закінчується переліком контрольних запитань, варіантами індивідуальних завдань та рекомендованною літературою.

Укладені методичні вказівки містять всю необхідну інформацію для виконання розрахунків, оформлення роботи та підготовки до захисту практичних робіт. Під час виконання практичних робіт студенти мають можливість самостійно виконувати розрахунки.

Методичні вказівки написані в доступній для легкого сприйняття формі, мають достатню кількість прикладів вирішення задач, що дозволяє студентам самостійно виконувати практичні роботи. В той же час вони дозволяють сформувати необхідні знання та вміння з основних розділів дисципліни «Фізична хімія та аналітичний контроль».

 

 

Рецензент Л.Л. Кошутіна.

викладач вищої кваліфікаційної

категорії, викладач - методист

 

Сейчас читают про: