double arrow

Займенники, що в дужках, поставте у відповідному відмінку.


Спитав у (він), передав через (вони), глянув (вона) у вічі, прийшла до (вона), перед (він), люблю (вони), сміявся з (вони), бачилась із (вона), збудив (вона), згадав про (він), надіявся на (вони), допоможу (вона), в’ється над (воно), звязок з (вони), усміхнувся до (він), звільнили (вони), переказала через (вона).

 

Завдання № 19

Оберіть той варіант, що буде відповідати правилам милозвучності СУЛМ. Запишіть правильний варіант, усно обґрунтуйте свій вибір.

І.

1. В/у іменах можна використовувати майже в/усі символи коду ASCII, за винятком \, /,:, *, ?, “”, <>. 2. В/у полі цього вікна вводиться фрагмент пошуку. 3. В/у вікні “Найти” задають також режими і/й області пошуку.

ІІ.

1. Після виявлення потрібного фрагмента за командою Заменить вікна “Найти” активізується вікно “Заменить”, в/у яке й/і вводять нову редакцію фрагмента. 2. Процедура пошуку і/й заміни прискорюється за командою Заменить все, яка виправляє фрагмент по в/усьому робочому листку. 3. Робоча книга – це сукупність робочих листків, розміщених в/у одному файлі з певним ім’ям.

ІІІ.

1. В/узагалі скасування останньої операції та її відновлення виконуються за командами Отемнить і/й Повторить із меню Правка. 2. В/у процесі формування і/й редагування таблиць-документів часто доводиться змінювати порядок проходження рядків, стовпців і/й комірок. 3. В/уставлення комірок (діапазон комірок) в/у заповнену таблицю супроводжується зсувом цілого ряду її комірок.

Завдання № 20
Вставте необхідну букву (І/И/Е). Запишіть слова правильно. Усно перерахуйте правила, якими ви користувалися при виконанні цієї роботи.

І.

Ш...рокий, товщ...на, викор...стовувати, од...ниц...ю, ціл...сність, ф...ксувати, щ...льно, щ...тка, ч...тко, даюч..., граф...чних, керуюч...й, ж...влення, характер...зує, пер...ферійний, пр...нтер, арх...тектура, продукт...вність, деш...вий, с...стема, кр...терій, пр...стрій, кр...стал, оч...кування, обч...слювальний, атр...бут, принц...п, ш...на, оп...ративний.

ІІ.

Ж...влення, середою...ще, м...ша, клас...фікація, накоп...чувач, автомат...зація, клас...фікація, м...режний, щ...лина, мат...римський, ар...фметичний, опт...мізований, можл...вість, розш...рений, с...нхронний, маг...страль, стандарт...зований, д...ск, кр...питься, м...н...мум, інд...катор, шп...ндель, ц...ліндр, стр...мер, пласт...ковий, інт...нсивний, ц...фра, гор...зонтальний, акс...л...рація, продукт...вність.

 

Завдання № 21Згадайте правопис префіксів та вставте необхідні букви. Запишіть слова правильно.

Пр...значений, ро...міщення, ...берігання, ...читування, пере...бачає, забе...печувати, пр...стрій, пр...єднати, ро...в’язувати, ...причинити, ...більшувати, ро...вантажувати, ...явилися, ...формувати, пр...близний, ві...редагувати, пр...носили, ...берігання, пр...ймати, пр...значений, пі...вищувати, ро...пізнати, ро...ташовується, пі...живлюється, бе...перервний, ро...міщення, ...прощення, ...поживач, пр...звище, пр...звисько.

 

Завдання № 22

Перепишіть слова, вставляючи, де потрібно, букву. Зробіть порівняльний аналіз з російською мовою, прослідкувавши подвоєння чи подовження у поданих словах (усно).

Програм...а, програм..., оп...рація, адрес...а, адрес..., процес..., процес...ор, кристал..., еф...ективний, клас..., груп...а, діаграм...а, мас...а, мас...ив, флоп...-диск, тон...а.

 

Завдання № 23

Подані слова поставте в орудному відмінку однини та множини, запишіть дані граматичні форми.

Швидкість, кількість, щільність, грань, промисловість, імпульс, здатність, міцність, ємність, миша, якість, мережа.

 

Завдання № 24

Подані слова поставте в родовому відмінку однини, запишіть дані граматичні форми.

Вжиток, персонал, друк, звук, показник, запис, алгоритм, набір, процесор, монітор, сканер, елемент, фрагмент, текст, оператор, принцип, запис, блок, доступ, контролер, запит, таймер, рядок, інтерфейс, корпус, стіл, формат, стандарт, струм, кремній, комп’ютер, екран, стандарт.

 

Завдання № 25


Сейчас читают про: