double arrow

Теорія мономолекулярної адсорбціїАдсорбція газів на твердому адсорбенті – найпростіший варіант адсорбції і для неї Ленгмюром була запропонована теорія, яка отримала назву теорія молекулярної адсорбції. В основу цієї теорії лежать наступні основні положення:

1. адсорбція молекул відбувається не на всій поверхні адсорбенту, а тільки на певних її ділянках – адсорбційних центрах;

2. кожний адсорбційний центр може затримати тільки одну молекулу адсорбтиву, так як адсорбтив розміщується на адсорбенті мономолекулярним шаром;

3. адсорбційні молекули затримуються адсорбційним центром в проміжок тільки певного часу, потім відриваються і переходять в газову фазу. При підвищенні температури середній час перебування молекул на поверхні зменшується, відповідно і зменшується адсорбція.

Виходячи із цих положень, Ленгмюр отримав рівняння адсорбції, яке має наступний вид:

Г = Гmax

де, Г – адсорбція;

Гmax – найбільша адсорбція;

p – врівноважений тиск;

b - постійна.

Рівняння Ленгмюра дуже добре описує ізотерму адсорбції в широкому інтервалі тиску. При дуже малих (порівняно з одиницею) значеннях тиск в знаменнику рівняння можна знехтувати величиною bp. Тоді рівняння прийме вигляд Г = Гmax × bp, так як величина адсорбції прямо пропорційна тиску. При великих значеннях тиску можна знехтувати одиницею, тоді Г = Гmax. Це означає, що кількість адсорбованої речовини досягло межі і уже не залежить від тиску.
 

 

Завдання для виконання самостійної роботи.

1. Основні положення теорії мономолекулярної адсорбції.

2. Рівняння адсорбції Ленгмюра.

3. Що таке ізотерма адсорбції?

4. Рівняння адсорбції Гіббса.

5. Які фактори впливають на адсорбцію газів твердими адсорбентами?

 

Самостійна робота № 16

 

Тема: Молекулярна адсорбція із розчинів.

 

Стислі теоретичні відомостіСейчас читают про: