double arrow
Тема14. Банкрутство і ліквідація підприємств

Банкрутство підприємств як економічне явище: сутнісна характеристика банкрутства, чинники та симптоми проявлення банкрутства суб¢єкта господарювання. Порушення офіційної справи про визначення банкрутом підприємства. Основні положення Закону України "Про банкрутство".

Організація та наслідки ліквідації підприємств: управління майном боржника та оцінка можливих наслідків ліквідації; організаційно-економічні заходи і допустима тривалість процесу ліквідації підприємства-банкрута. Форми ліквідації підприємств-банкрутів: фізичне припинення діяльності, розпродаж майна, перепрофілювання діяльності зі зміною власника.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної роботи студентів.

Мета контрольної роботи полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних знань, набутих студентом у процесі вивчення курсу, виробленні уміння самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою

 

Теоретичні питання

 

1. Підприємство як економічний суб’єкт.

2. Правові основи функціонування підприємств в Україні.

3. Класифікація підприємств.

4. Види й організаційно-правові форми об’єднань підприємств.

5. Виробнича структура підприємства.

6. Значення і види малого підприємництва.

7. Вплив зовнішнього середовища на функціонування підприємств.
8. Макросередовище підприємства та його основні чинники.

9. Зовнішнє середовище функціонування підприємств.

10. Державне регулювання діяльності підприємств.

11. Поняття та склад основних засобів підприємства, їх класифікація.

12. Оцінка основних засобів.

13. Знос та відтворення основних засобів.

14. Амортизація основних засобів, методи нарахування амортизації.

15. Показники стану та ефективності використання основних засобів підприємства.

16. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів підприємства.

17. Виробнича потужність підприємства: сутність, види, фактори, що визначають.

18. Методичні принципи розрахунку рівня виробничої потужності підприємства.

19. Нематеріальні ресурси підприємства: поняття, види, вплив на конкурентоспроможність продукції.

20. Нематеріальні активи підприємства.

21. Оборотні кошти підприємства: сутність, склад.22. Нормування оборотних коштів підприємства.

23. Показники використання оборотних коштів підприємства.

24. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів підприємства.

25. Продукція промислового підприємства: класифікація, вимірники обсягу.

26. Вплив маркетингової діяльності на формування програми випуску продукції.

27. Шляхи підвищення якості та конкурентоспроможності продукції промислового підприємства.

28. Персонал підприємства: поняття, класифікація, структура.

29. Визначення чисельності персоналу підприємства.

30. Кадрова політика підприємства.

31. Продуктивність праці як показник ефективності використання персоналу підприємства.

32. Шляхи підвищення продуктивності праці на промисловому підприємстві.

33. Поточні витрати підприємства: сутність, класифікація.

34. Зміст обчислення кошторису підприємства.

35. Калькулювання та його місце в економічних розрахунках.

36. Шляхи зниження поточних витрат підприємства.

37. Поняття, роль та функції ціни в ринковій економіці.

38. Методи встановлення ціни.

39. Дохід та прибуток як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства.

40. Формування чистого прибутку підприємства (згідно з НС(П)БО).

41. Рентабельність як відносний показник ефективності діяльності підприємства.

42. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства.

43. Сутність, характеристика інвестицій як найважливішого фінансового ресурсу для створення, функціонування та розвитку підприємства.

 


Сейчас читают про: