double arrow
Що таке екосистема?Класифікація екосистем?

Екосистема - єдиний природний організм, створений за тривалий період живими організмами і середовищем їхнього існування і де всі компоненти тісно пов'язані шляхом обміну речовиною та енергією. Екосистема - сукупність організмів, що спільно живуть, і умов їхнього існування, що знаходяться в закономірному взаємозв'язку один з одним і утворюють систему взаємообумовлених біотичних і абіотичних явищ і процесів.

Існують різноманітні підходи до класифікації екосистем.

По розміру: мікроекосистеми, мезоекосистеми,

макроекосистеми, континентальні екосистеми, глобальна екосистема - біосфера.

По ландшафту: північні хвойні ліси, тундра, листяні ліси, тропічні ліси вологі, тропічні ліси сухі, прерії, савани, пустині, вічнозелені чагарники, гірські ліси (указані тільки континентальні екосистеми, водяні не указані).

По енергії:

Природні екосистеми, рухомі енергією Сонця, несубсидовані

іншими видами енергії;

Природні екосистеми, рухомі енергією Сонця,субсидовані іншими джерелами природної енергії (вітер, дощ, та ін.);

Екосистеми рухомі енергією Сонця і субсидовані додатковою енергією людиною (це агроекосистеми);

Індустріально-міські екосистеми, рухомі енергією палива

(копальневим, ядерним ...).

Що таке антропогенний вплив на природу,і які його наслідки?

Антропогенний вплив на природу – будь-які процеси зміни природи, обумовлені діяльністю людини (від грец. “антропос” – людина). Це прямий або опосередкований, свідомий та несвідомий вплив людського суспільства на природу, що призводить до місцевих, локальних або глобальних її змін.
Антропогенний вплив характеризується поняттям “антропогенного навантаження”. Це величина прямого або опосередкованого антропогенного впливу на природне середовище в цілому або за її окремими компонентами. За розрахунками спеціалістів, антропогенне навантаження на природне середовище подвоюється кожні 10-15 років.

В загальному плані процеси антропогенного впливу на природу можна класифікувати на три групи:

1) умовно нейтральні – не призводять до погіршення екологічного стану, оскільки негативна частина впливу повністю компенсується за рахунок дії асиміляційного потенціалу навколишнього середовища;

2) негативні – призводять до погіршення екологічного стану;

3) позитивні – призводять до поліпшення екологічного стану (результат природоохоронних заходів). Крім того всі позитивні види антропогенного впливу можна умовно розділити на активні та пасивні. Активні заходи спрямовані на поліпшення властивостей природного середовища (відтворення природних ресурсів та природного середовища, відновлення біорізномаїття, рекультивація, поліпшення стану довкілля і т.д.), а пасивні – направлені на збереження існуючого стану довкілля (охорона природи, зменшення навантаження на природу);

Матяш


Сейчас читают про: