double arrow

Змістовий модуль 8. Основи офісного програмуванняВивчення теми №16. “Програмування на мові SQL”

При вивченні цієї теми слід окреслити основні поняття теорії баз даних, основи проєктування баз даних та системи управління базами даних на прикладі Microsoft Access.

Передбачає такі форми навчання, як лекція, практичні заняття та самостійна робота студентів: вивчення конспекту лекції, робота з підручниками та іншими джерелами інформаії, а також відповіді на контрольні запитання. У програмі дисципліни відображені основні питання лекції, які студенти повинні вивчити під час аудиторних занять, працюючи над підручниками, виконуючи практичні завдання в поза аудиторний час, знаходячи матеріали у мережі Інтернет.

Література: [ 3 ], [ 7 ], [ 9 ], [ 11 ], [ 12 ].

SQL (Structured Query Language) – це структурована мова запитів, яка створена для роботи з реляційними базами даних та дозволяє користувачам взаємодіяти з базами даних: переглядати, шукати, додавати та керувати даними.

Розрізняють мову визначення даних та мову керування даними.

Мова визначення даних дозволяє створювати та видаляти таблиці в базі даних, задавати індекси (ключи), описувати зв’язки між таблицями та накладати умови на таблиці в базі даних. Ці операції можуть виконуватися за допомогою конструктора таблиць та схеми даних, тому далі команди мови визначення даних розглядатися не будуть.
Мова керування даними призначена для виконання запитів, обновлення запитів, вставки нових записів та видалення існуючих.

До команд мови керування даними відносяться інструкції

· SELECT – витягає дані із бази,

· UPDATE – обновлює данні в базі.

· DELETE ­– видаляє дані із бази.

· INSERT - вставляє нові дані в базу.

Коли користувач створює запит у режимі конструктора, Access автоматично генерує відповідну інструкцію SQL. Користувач має можливість подивлятися та змінювати створену інструкцію у режимі SQL. Зміни, внесені в запит в режимі SQL, приведуть к відповідним змінам у бланку запиту у режимі конструктора.

Мова керування даними за свою структурою проста та доступна для розуміння. Складні запити в багатьох випадках краще формувати за допомогою мови SQL, ніж розробляти їх у конструкторі. До того ж деякі запити не можуть бути сформовані за допомогою конструктора. Це запити до серверу, керуючі запити та запити на об’єднання.

 

Інструкція SELECT має наступний синтаксис:

SELECT [предикат] список полів с вказівкою (якщо необхідно) їх псевдонімів [INTO нова таблиця [IN зовнішняБазаДаних]]

FROM вираження [, ...] [IN зовнішняБазаДаних]

[ORDER BY список полів с вказівкою для кожного поля порядку сортування [ASC | DESC]

[WHERE умова Відбору Записів]

[GROUP BY групованіПоля]

[HAVING умоваНаГрупування]

Інструкція UPDATE