double arrow

Усі відповіді правильні.

162. Рентабельність являє собою:

1) реалізовану частину чистого доходу;

2) економічну категорію, яка означає дохідність, прибутковість сільськогосподарського виробництва;

3) сукупність спожитих і перенесених на продукцію виробничих ресурсів;

4) збільшення грошової виручки та зниження собівартості продукції.

163. Підвищення економічної ефективності сільськогосподарського вироб­ництва пов’язане:

1) з випереджаючим зростанням капітальних вкладень у сільське господарство порівняно з темпами приросту виробництва продукції;

2) з розвитком підсобних промислових підприємств по переробці та зберіганню сільського­сподарської продукції;

3) з раціональним використанням виробничих ресурсів галузі, збільшенням виробництва продукції з кожного гектара землі, підвищенням урожайності культур, продуктивності тварин, зменшенням затрат праці та коштів на одиницю продукції;

4) з поліпшенням соціальних умов життя, покращанням умов праці, підвищенням рівня зайнятості, ліквідацією важкої фізичної праці.

164. Рівень рентабельності показує:

1) скільки прибутку отримано в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь;

2) скільки прибутку отримано в розрахунку на 1 гривню виробничих витрат;

3) скільки прибутку отримано в розрахунку на 1 гривню повної собівартості реалізованої продукції;

4) скільки прибутку отримано в розрахунку на 1 гривню сукупних фондів.

165. Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва означає:
1) кінцевий результат, в якому реалізується ціль виробництва;

2) співвідношення між досягнутими результатами і витратами живої матеріалізованої праці;

3) сукупний матеріальний підсумок функціонування виробничих ресурсів за певний період;

4) співвідношення між живою матеріалізованою працею та досягнутим результатом.

166. Критерієм економічної ефективності сільськогосподарського виробництва є:

1) збільшення виходу сільськогосподарської продукції з одиниці земельної площі при одночасному забезпеченні її якості та економічності виробництва;

2) найбільш повне задоволення потреб суспільства в продукції галузі;

3) доходність, прибутковість виробництва;

4) поліпшення соціальних умов життя людей, покращання умов праці, скорочення тривалості робочого тижня без зменшення заробітної плати.

167. Рентабельність окремих видів продукції обчислюється як:1) відношення прибутку, що включається в ціну виробу, до ціни виробу;

2) відношення прибутку від реалізації до виручки від реалізації;

3) відношення балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

4) відношення балансового прибутку до середньої вартості основних фондів і матеріальних оборотних коштів.

168. Коефіцієнт фінансової залежності становить собою відношення:

1) усіх джерел фінансування до власного капіталу;

2) власного капіталу до довгострокових зобов’язань;

3) вартості основних засобів до загальної вартості майна;

4) власного капіталу до величини обігових коштів.

169. Головним змістом закону вартості є:

1) еквівалентність обміну;

2) товарно-грошові відносини;

3) ринкові ціни;

4) суспільна вартість.

170. Рівень рентабельності відображає ефективність використання:

1) спожитих виробничих ресурсів;

2) застосованих виробничих ресурсів;

3) витрат, які не включаються у виробничу собівартість;

4) залишків незавершеного виробництва за собівартістю.

171. Про фінансову стійкість компанії свідчать показники:

1) коефіцієнт оборотності всіх активів, що використовуються; коефіцієнт оборотності поточних активів, що використовуються; тривалість обороту поточних активів;

2) показник поточної ліквідності; показник „критичної оцінки”; коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; тривалість погашення дебіторської заборгованості;

3) коефіцієнт ефективності; термін окупності; чистий приведений прибуток; період окупності, рівень рентабельності;


Сейчас читают про: