double arrow

Соціальну, технологічну, економічну.

181. До матеріальних витрат відносять:

1) заробітну плату та інші виплати працівникам;

2) амортизацію основних засобів загальновиробничого призначення;

3) загальногосподарські витрати, які спрямовані на управління підприємством в цілому та його обслуговування;

Продукцію промислового і сільськогосподарського призначення, що використовується аграрними підприємствами в процесі виробництва.

182. Змінними називають такі витрати:

1) величина яких безпосередньо залежить від масштабів виробництва продукції;

2) що безпосередньо не змінюється при збільшенні або зменшенні масштабів виробництва в короткостроковому періоді;

3) на величину яких керівник відповідного рівня управління може впливати повністю;

4) що здійснюється незалежно від волі керівника відповідного рівня управління і кваліфікації працівників.

183. Залежно від характеру зв’язку з обсягом виробництва продукції витрати виробництва поділяють на:

1) основні та неосновні;

2)прямі та непрямі;

3) операційні та фінансові;

Постійні та змінні.

184. За роллю і значенням у створенні продукції витрати поділяються:

1) прямі і непрямі;

2) витрати поточного року і витрати минулих років;

3) готівкові і безготівкові;

4) основні та неосновні.

185. Собівартість, як один з найважливіших показників господарської діяльності, показує:

1) прибутковість підприємства;

2) окупність витрат прибутком;

3) темпи розширеного відтворення та підвищення матеріальної заінтересо­ваності працівників;
У що саме обходиться господарству виробництво відповідного виду продукції і наскільки економічно вигідним воно є.

186. Процес визначення обсягу і структури питомих операційних витрат на виробництво і реалізацію окремих видів продукції називається:

1) калькулюванням собівартості продукції;

2) управлінням витратами;

3) обліком та аналізом витрат;

4г) нормуванням витрат.

187. За валовою продукцією обчислюється:

1) виробнича собівартість;

2) повна собівартість;

3) прибуток від реалізації продукції;

4) усі відповіді правильні.

188. Витрати виробництва на підприємстві складаються із:

1) заробітної плати, амортизаційних відрахувань, вартості матеріалів, накладних витрат;

2) податків, заробітної плати, амортизаційних відрахувань, податку з прибутку;

3) відсотка за кредитом, заробітної плати, підприємницького прибутку, амортизаційних відрахувань;4) витрат на відрядження і представницьких витрат, вартості матеріалів, податку з прибутку, прибуткового податку.

189. Зниження собівартості продукції свідчить про:

1) підвищення електроозброєності праці;

2) збільшення навантаження посівних площ в розрахунку на одного середньорічного працівника;

3) підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва;

4) додаткові витрати ресурсу використані для виробництва додаткової продукції.

190. Вартість тих матеріальних ресурсів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкту витрат називають:

1) прямі матеріальні витрати;

2) операційні витрати;

3) загальновиробничі витрати;

4) адміністративні витрати.

191. Величина відрахування на соціальні потреби обчислюється:

1) в установлених нормах залежно від величини основної зарплати;

2) в установлених нормах залежно від величини тарифного заробітку;

3) в установлених нормах залежно від величини додаткової зарплати;


Сейчас читают про: