double arrow

ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


Загальні положення

 

Правила побудови, викладання, оформлення та змісту робіт повинні відповідати вимогам методичних вказівок.

Назва роботи повинна відповідати наведеній тематиці курсових робіт (див. Додаток …). Студент може запропонувати власну назву і тему дослідження, яка збігається з його науковими інтересами, але це необхідно погоджувати з керівником.

При написанні роботи студент повинен обов'язково посилатися на джерела (літературу), з яких запозичені матеріали або окремі результати.

У роботі необхідно стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Готову роботу подають у вигляді спеціально підготовленого документу, який повинен бути зброшурованим.

 

Структура курсової роботи

Роботу умовно поділяють на вступну частину, основну частину і додатки (див. табл. …)..

Таблиця – Структурні частини та елементи курсової роботи

 

№ з/п Частини курсової роботи Елементи курсової роботи
Вступна частина – титульний аркуш – реферат – зміст – перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочен ь і термінів
Основна частина – вступ; – теоретичний розділ; – аналітико-дослідний розділ; – проектно-рекомендаційний розділ – висновки – список використаних джерел
Додатки (якщо вони є) – Додаток А – Додаток В – Додаток …

 

Орієнтовний розподіл загального обсягу робіт такий:

вступ – 5%;

теоретичні основи – 25%;

аналітичні основи дослідження – 25%;

проектно-рекомендаційний розділ – 30%;

висновки – 5%;

підготовка ілюстративних матеріалів, оформлення роботи – 10%.

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: