double arrow

Вимоги щодо структурних елементів робіт


2.3.1. Титульний аркуш роботи.Титульний аркуш курсової роботи містить:

– повне найменування інституту;

– найменування кафедри, де виконана робота;

– назву роботи;

– прізвище, ім'я, по батькові автора;

– науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові керівника;

– місто і рік написання роботи;

Приклади оформлення титульних аркушів наведено в додатку А.

2.3.2. Реферат.Реферат призначений для попереднього ознайомлення з роботою. Він в стислій, інформативній формі повинен відображати суть виконаного дослідження та містити конкретні відомості про одержані результати і висновки відносно можливих областей їх застосування.

Реферат повинен містити (в послідовності):

– відомості про обсяг роботи, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків та джерел згідно з переліком посилань (включаючи і дані додатків);

– текст реферату;

– перелік ключових слів.

Текст реферату повинен відбивати подану в роботі інформацію і, як правило, у такій послідовності:

– об’єкт дослідження або розроблення;

– предмет дослідження;

– мета курсової роботи;

– методи дослідження;

– результати досліджень (результати розробок);

– значення роботи та висновки.

Реферат повинен містити не більш 500 слів і розміщуватися на одній сторінці.

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.

Приклади оформлення рефератів наведено в додатку Б.

2.3.3. Зміст.Зміст розташовують безпосередньо після реферату, починаючи з нової сторінки. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків, додатків, переліку посилань (списку використаних джерел) тощо.

Приклад оформлення змісту наведено в додатку В.

2.3.4. Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.Якщо в роботі вжито специфічну термінологію, а також використано маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом.

Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва наводять скорочення, справа - їх детальне розшифрування.
Приклад оформлення переліку наведено в додатку Г.

2.3.5. Вступ.У вступі розкривається сутність і стан наукової проблеми (завдання), її значущість, підстави та вихідні дані для розроблення теми, обґрунтування необхідності проведення дослідження.

Далі подається загальна характеристика роботи в рекомендованій нижче послідовності.

Актуальність теми. Шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв'язаннями проблеми (наукового завдання) обґрунтовують актуальність і доцільність роботи для розвитку підприємств у сфері туризма.

Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Достатньо кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми абонаукового завдання.

Мета і завдання дослідження.Формулюють мету роботи та завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Мета досліджень повинна бути узгоджена з предметом і об’єктом , а також передбачати очікувані результати досліджень.

Не слід формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», оскільки ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта.

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Перераховувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим або іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору саме цих методів.Практичне значення одержаних результатів. У роботі треба подати відомості про використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання. Відзначаючи практичну цінність здобутих результатів, необхідно подати інформацію про ступінь їх готовності до використання або масштабів використання.

Необхідно також надати пропозиції щодо впровадження результатів досліджень із зазначенням організацій, в яких здійснена (або може бути здійснена) їх реалізація, а також форми реалізації.

2.3.6. Основна частина.Основна частина роботи складається з 3-х розділів (теоретичного, аналітико-дослідного, проектно-рекомендаційного тощо), підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки основного тексту.

У кінці кожного розділу формулюють короткі висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

У розділах основної частини подають:

– огляд навчальної, наукової та спеціальної літератури за темою, вибір напрямів досліджень та постановку задачі на дослідження;

– методологічні підходи до вивчення теоретичних питань;

– аналітично-дослідну (розрахункову) частину, виклад загальної методики та основних методів досліджень;

– запропоновану бізнес-ідею і рекомендації щодо покращення фінансово-господарської діяльності підприємства у сфері туризму;

– аналіз і узагальнення результатів досліджень.

Завданням першого (теоретичного) розділу є обґрунтування теоретичних основ обраної проблеми, ролі і місця досліджуваних явищ та процесів у діяльності підприємства.В розділі дається огляд літературних джерел, статистичних даних, нових розробок та іншої інформації, що стосується теми роботи. В огляді наукової, спеціальної та навчальної літератури наводяться основні етапи розвитку наукових досліджень за тематикою роботи. Стисло, критично висвітлюючи роботи, що аналізуються, необхідно вказати на ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв'язанні проблеми. Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20% обсягу теоретичного розділукурсової роботи. Можливо рекомендувати такий типовий план огляду літератури:

– загальна характеристика об'єкта та предмета досліджень, значення їх в народному господарстві, зокрема у туризмі, актуальність поставлених завдань;

– класифікація основних напрямків досліджень в даній галузі;

– результати основних напрямків досліджень по їх класифікації.

У другому (аналітико-дослідному) розділі, як правило, обґрунтовується вибір напрямку досліджень, наводяться методи вирішення задач та їх порівняльні оцінки, розробляється загальна методика проведення досліджень, розкриваються методи розрахунків, розглядаються гіпотези. У цьому розділі на основі теоретичних знань, методичних підходів, методичного інструментарію, аналізу практичного матеріалу, тенденцій розвитку підприємства та ринку розробляють конкретні пропозиції щодо вирішення поставленої проблеми, а також оцінюють їх ефективність.

Наприклад, це розробка стратегічних питань, оцінювання ризику, оптимізація різних сфер діяльності підприємства, розробка інвестиційної складової, питань оптимізації управління проектами та інше, що стосується теми дипломної роботи. Для цього використовуються різні методичні інструменти, методи вирішення проблем, моделі, що були вибрані на основі обґрунтування в попередніх розділах.

Для обґрунтування пропозицій, проведення розрахунків бажаним є застосування ПЕОМ. Тому в розділі детально характеризується програмне забезпечення, яке використовується для обробки інформації. Якщо в роботі задіяне стандартне програмне забезпечення, то розкриваються особливості та умови його застосування, включаючи підготовку вхідних даних, обробку інформації та вихідні дані.

При розробці авторського програмного забезпечення в підрозділі третього розділу відображається загальна концепція, інформаційне та методичне забезпечення, інструкція щодо користування, завдання, яке буде вирішуватися за допомоги розробленої програми, необхідна база даних, формули розрахунків, блок-схема алгоритму розв’язання завдання, результат у формі таблиць, графіків, діаграм тощо, аналітичний опис результату.

В даній курсовій роботі розглядається результат фінансово-господарської діяльності туристичного підприємства. По-перше, необхідно навести методику знаходження … . Розглянути головні економічні показники, що включаються до алгоритму розрахунку чистого прибутку, указати значення, способи і особливості їх розрахунку на туристичному підприємстві. Потім провести відповідні розрахунки за алгоритмом розрахунку чистого прибутку , наведеним в таблиці .

 

Алгоритм розрахунку чистого прибутку приведено в таблиці .

 

№ рядків з/п Економічні показники, у.г.о. Інформаційне джерело
Обсяг реалізації Вихідні данні за варіантом
Поточні витрати Вихідні данні за варіантом з розрахунками
Амортизація Вихідні данні за варіантом з розрахунками
Оподаткований прибуток р. 1– р. 2 – р. 3
Податок на прибуток Згідно з податковим законодавством
Чистий прибуток р. 4 – р. 5

 

Вихідні данні за варіантами для розрахунку і аналізу результату фінансово-господарської діяльності туристичної фірми наведено в Додатку . Розрахунки звести у таблицю з розрахунками показників динаміки також.

 

№ з/п Показники Значення за роками Відхилення
абсолютне відносне, %
       
                 
                 

 

Наприкінці другого розділу необхідно зробити аналіз отриманих даних о достатності чи, навпаки, недостатності величини чистого прибутку для подальшого розвитку туристичної фірми. Бажано навести статистичну інформацію щодо прибутковості підприємств сфери туризму за останні роки в Україні і закордоном.

Результати другого розділу слугують базою для розробки бізнес-ідеї та пропозицій щодо покращення стану фінансово-господарської діяльності туристичної фірми, зміст яких розкривається у третьому розділі.

У третьому розділі викладають результати власних розробок студента з висвітленням нової бізнес-ідеї, моделі функціонування і програми розвитку підприємств у сфері туризму, стратегії тощо. Студент повинен дати оцінку повноти вирішення поставлених завдань, оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів), їх порівняння з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних робіт, обґрунтування потреби в подальших дослідженнях.

2.3.7. Висновки.У висновках викладають найважливіші наукові та практичні результати, одержані в роботі, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми (завдання), її значення для науки та практики.

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Далі у висновках розкривають методи вирішення поставленої в роботі наукової проблеми (завдання), їх практичний аналіз та порівняння з відомими розв'язаннями.

У висновках необхідно наголосити також на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

2.3.8. Список використаних джерел.Список використаних джерел наводять у кінці роботи, починаючи з нової сторінки, під назвою «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ».

2.3.9. Додатки.Для повноти сприйняття роботи до додатків за необхідності доцільно вносити допоміжний матеріал:

– проміжні математичні доведення, формули та розрахунки;

– таблиці допоміжних цифрових даних;

– протоколи та акти випробувань, акти про впровадження, розрахунки економічного ефекту;

– інструкції та методики, опис алгоритмів і програм розв'язання задач на персональних електронно-обчислювальних машинах (ПЕОМ), розроблених у роботі;

– допоміжні ілюстрації.

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про: