double arrow

Список використаних джерел


Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів:

– у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні робіт);

– в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;

– у хронологічному порядку.

Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Опис складається з елементів, які поділяються на обов’язкові та факультативні. У бібліографічному описі можуть бути тільки обов’язкові чи обов’язкові та факультативні елементи. Обов’язкові елементи містять бібліографічні відомості, які забезпечують ідентифікацію документа. Їх наводять у будь-якому описі.

Проміжки між знаками та елементами опису є обов’язкові і використовуються для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.

Приклади оформлення бібліографічного опису в списку використаних джерел наведено у додатку Л.

 

Одна з головних вимог до курсової роботи – глибоке теоретичне висвітлення питань теми. Від студентів потрібен творчий підхід до її виконання, що складається з уміння робити науково аргументовані висновки на основі відпрацьованої літератури, зібраного й узагальненого фактичного матеріалу. Важливо, щоб студенти самостійно аналізували наукову і навчальну літературу з обраної проблеми; вміли порівнювати статистичні дані, критично оцінювати різні точки зору.

Науково обґрунтоване викладання теми курсової роботи вимагає строгого дотримання таких важливих методичних принципів, як тісний зв’язок історичного і логічного підходів до вивчення економічних відносин, законів, категорій; якісного і кількісного аналізу економічних явищ; теорії з практикою.

Тільки продумане вивчення теми на основі наукових методів пізнання буде сприяти одержанню міцних економічних знань. Тематика курсових робіт наведена у Додатку 1.

Певні вимоги ставляться надаються до обсягу, структури, оформлення курсової роботи.

Обсяг курсової роботи – близько 35-40 сторінок стандартного формату.

Структура курсової роботи: вступ, виклад основного змісту, у якому доцільно виділити 3-4 питання, висновок і список використаної літератури.

У курсовій роботі важливо чітко дотримуватися послідовності викладення питань відповідно до плану, щоб не порушувати логічний зв’язок між ними.

У вступі необхідно обґрунтувати вибір теми, показати її актуальність, теоретичне і практичне значення проблеми, що розкривається. Важливо визначити ступінь її наукової розробленості, назвати вчених, що займаються її вивченням, указати, які питання залишаються дискусійними і маловивченими.
Також у вступі варто чітко сформулювати цілі і задачі курсової роботи, її теоретичну і методологічну основу, надати статистичні і фактичні джерела. Вся вступна частина повинна займати 2-3 сторінки.

Основний зміст курсової роботи може складатися з 3-4 розділів, у яких висвітлюється головне питання теми. Збільшувати число розділів не рекомендується, тому що це звичайно призводить до поверхового викладання матеріалу. Зміст кожного з них необхідно розмежовувати заголовками, щоб можна було бачити, де починається і де закінчується описання даного питання.

Основний зміст роботи треба викладати докладно. У головній частині необхідно дати огляд сучасної економічної наукової літератури з оцінкою різних точок зору, обґрунтувати й аргументувати власну позицію з даної проблеми. У роботі автору слід проаналізувати зібрані фактичні і статистичні дані. Статистичний матеріал бажано аналізувати в динаміці, надавати у формі таблиць, діаграм тощо.

У висновку курсової роботи необхідно чітко сформулювати власні висновки і пропозиції, зроблені в результаті дослідження проблеми, показати їх значення для економічної теорії і практики.

Курсова робота має бути написана простою, ясною мовою. Студентові необхідно довести уміння самостійно формулювати думки, логічно їх викладати, не допускаючи повторів. Доцільно стежити за тим, щоб у роботі не було протиріч між окремими її положеннями, які підтверджуються фактичним і цифровим матеріалом.Курсову роботу треба писати у відповідності з термінами, встановленими навчальним планом. Це, у свою чергу, вимагає вмілої і правильної організації праці, тому що практика показує, що не можна на високому теоретичному і методологічному рівні виконати курсову роботу за короткий строк. Це, як правило, призводить до серйозних недоліків. Тому доцільно складати індивідуальний графік виконання курсової роботи, у якому послідовно відбити всі основні її етапи (вибір теми і складання плану, підбір і вивчення літератури, обробку цифрового і фактичного матеріалу, складання тексту й оформлення курсової роботи, підготовку її до захисту). Важливо погодити графік з викладачем-керівником. У графіку необхідно також визначити час на кожний з видів роботи, передбачити консультації і т. ін. Це буде сприяти більш глибокій і вдумливій роботі студента, допоможе уникнути поспішності, а також забезпечить вчасне виконання курсової роботи у відповідності з усіма вимогами і в установлений термін.

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7