double arrow

Що собою являє предмет дослідження країнознавства ? Охарактеризуйте сутність програми країнознавчого дослідження. Які типи досліджень використовуються в країнознавстві ?


 

Предметом країнознавства є країни і регіони світу як єдині системи, що складаються з різнорідних, але взаємопов'язаних елементів, які діють як одне ціле на світовій політичній арені.

Велика увага у країнознавстві приділяється політико-географічнимдослідженням. Сюди відносять економіко-географічний,соціально-географічний та політико-географічний аналізи співвідношення,сполучення і розміщення політичних сил у світовому масштабі, у великихрегіонах, особливо в сусідніх країнах, і їх вплив на розстановкуполітичних сил всередині країни в цілому і в її районах. Політико-географічна характеристика країни (району) повинна висвітлюватиособливості розміщення політичних сил в даній країні (районі), виявлятикомплекс об'єктивних і суб'єктивних факторів, які визначають виникненняі збереження цих особливостей і співвідношення між окремими із цихфакторів. Це завдання передбачає в першу чергу аналіз територіальноїспецифіки соціально-економічної структури населення, а також аналізпорайонних відмінностей в усіх інших факторах економічного, політичного,національного, релігійного, демографічного та інших порядків, які так чиінакше впливають на політичну орієнтацію населення. Визначення територіальних відмінностей у соціально-економічній структурінаселення, умов життя окремих соціальних прошарків і груп, їх політичноїорієнтації, переважаючих серед них історико-політичних традицій і т.д. уданій країні чи даному районі практично неможливо без хоча б короткоїхарактеристики їх економіки та економічної географії, без виясненняособливостей історичного розвитку, аналізу факторів, які сприяють чи,навпаки, перешкоджають розвитку країни чи району, ходу економічнихвідносин і розвитку в них політичної боротьби.

72. Охарактеризуйте підходи до змісту програми країнознавчого дослідження. Який тип слід використовувати в туризмі. В чому сутність концепції проблемного країнознавства. Наведіть приклади стосовно туризму.

Концепція проблемного країнознавства виникла в 70-х роках минулого століття як реакція на кризу в країнознавстві. Проблема синтезу вирішувалась як побудова комплексних характеристик навколо ключових проблем країн та їх груп. До складу ключових проблем В.М. Гохман та Я.Г. Машбиц включили: місце країни у світогосподарських процесах, ресурсозабезпеченість, структурні проблеми економіки і суспільства в цілому, проблеми розселення, образу життя і соціальної рівності в територіальному аспекті, проблеми екології, характеристики проблемних районів та ін. Глибинна сутність концепції полягає в переході від енциклопедичності до характеристики ключових географічних проблем країн та районів з відповідною їх типологією.
3.Дещо пізніше, як вихід з "методологічного тупика", пропонується концепція синтезу країнознавства з вирішенням глобальних проблем людства. Такий синтез потрібен, з одного боку, для реґіоналізації глобальних проектів, а з іншого - для вивчення впливу глобальних процесів на країни, який являє собою в даному контексті "локальний відгук" на загальнопланетарні процеси. Глобальний підхід, за думкою авторів концепції, використовується для проникнення в глибинну сутність явищ. Дана концепція повертає нас до країнознавства загальногеографічного, а не "розірваного" на фізичне та економічне. Вона сприяє освоєнню країнознавством загальнонаукових підходів і методів побудови моделей та сценаріїв розвитку людства, методів і технологій управління.

На жаль, в Інституті Географії НАН України дві останні концепції "не відбулися", а після створення Інституту стратегічних досліджень країнознавство в структурі НАН України було практично "демонтовано".

4.Концепція середовища суспільного розвитку як предмета країнознавства сформована В.О. Анучіним. Географічне середовище розглядається ним на території, що окреслена державними або історико-географічними кордонами. Недолік цієї концепції полягає у тому, що у визначенні предмету немає цілком суспільних явищ, які вивчаються виключно соціально-економіко-географічним країнознавством. В той же час, саме даний підхід сприяв подоланню дуалізму в географії (поділу її на природничу і суспільну). Крім того, в цій концепції закладалися теоретичні основи для країнознавства з еколого-географічним напрямком. 

 

 

І частина

1. Чому туризм є об’єктом вивчення географічної науки? Свою відповідь аргументуйте, на основі існуючих підходів до визначення сутності туризму.

2. Згідно функціонального підходу до визначення сутності туризму, туризм виконує низку соціально-економічних функцій. Грунтуючись на конкретних прикладах, покажіть яким чином реалізуються ці функції під час здійснення туристичної подорожі. Результат представте у вигляді таблиці.

3. Розкрийте зміст сутнісного підходу до визначення туризму. Покажіть на конкретному прикладі у які взаємозв’язки вступає турист під час туристської подорожі.

4. Що таке туристський рух ? Чому туристський рух виник раніше ніж туризм? Охарактеризуйте підходи до періодизації історичного розвитку туристського руху. Дайте пояснення, чим відрізнялись один від одного історичні періоди розвитку туристського руху ?

5. Охарактеризуйте основні віхи історичного розвитку географії туризму, як наукової дисципліни. Чому географія туризму як окремий напрям географічної науки почав розвиватись лише з середини 19 століття ?

6. Дайте загальну характеристику двом групам факторів, що обумовлюють та визначають розвиток туризму. Поясніть, чому необхідно, вивчаючи географію туризму, серед іншого розглядати психо-мотиваційну характеристику потенційного туриста. Наведіть конкретні приклади.

7. Що таке туристська активність людини і під впливом чого вона формується ? На конкретному прикладі покажіть як і завдяки чому забезпечується певна туристська активність людини.

8. Що таке туристські потреби та мотиви, яким чином вони пов’язані між собою та з метою туристської подорожі. Наведіть приклад абсолютної та дійсної туристської потреби. Покажіть та конкретних прикладах як задовольняються під час туристської подорожі людські потреби, визначені згідно теорії мотивації А.Маслоу.

9. В чому полягає природа рекреаційної потреби людини. Визначить рекреаційні потреби людини в залежності від її життєвих циклів. Покажіть на прикладі, яким чином ці потреби задовольняються. Обгрунтуйте феномен існування потреби «відпочинку від відпочинку».

10. Яким чином існування рекреаційних потреб видозмінюють модель ієрархії потреб людини А. Маслоу. Покажіть на конкретних прикладах як задовольняються ці потреби людини під час туристської подорожі.

11. Яким чином і завдяки чому формуються індивідуальні властивості особистості, що впливають на сприйняття і мотиви туристської поведінки. Наведіть приклади з практики туризму.

12. Що собою представляє туристська біографія. Доведіть яким чином туристська біографія людини впливає на цілі, мотиви та географію її туристської подорожі. Визначте основні елементи туристської біографії та коротко опишіть власну туристську біографію за цими елементами.

13. Охарактеризуйте основні цілі та спонукальні мотиви туристської подорожі. Наведіть приклади з практики туризму.

14. В чому полягає сутність психографічної оцінки туристів. Охарактеризуйте підхід до виділення психотипів туристів за стилем життя. Покажіть на конкретних прикладах як змінюється мета, вид туру та географія подорожей людей, що відносяться до різних психотипів за цим критерієм.

15. В чому полягає сутність психографічної оцінки туристів. Охарактеризуйте підхід до виділення психотипів туристів в залежності від активності поведінки. Покажіть на конкретних прикладах як змінюється мета, вид туру та географія подорожей людей, що відносяться до різних психотипів за цим критерієм.

16. В чому полягає сутність психографічної оцінки туристів. Охарактеризуйте підхід до виділення психотипів туристів за типами особистості (згідно моделі С.С. Плога). Покажіть на конкретних прикладах як змінюється мета, вид туру та географія подорожей людей, що відносяться до різних психотипів за цим критерієм.

17. В чому полягає сутність психографічної оцінки туристів. Охарактеризуйте підхід до виділення психотипів туристів за туристськими ролями. Покажіть на конкретних прикладах як змінюється мета, вид туру та географія подорожей людей, що відносяться до різних психотипів за цим критерієм.

18. В чому полягає сутність психографічної оцінки туристів. Охарактеризуйте підхід до виділення психотипів туристів за комплексним критерієм, що включає образ життя людей, їх інтересів, цінностей способу розваг та відпочинку. Покажіть на конкретних прикладах як змінюється мета, вид туру та географія подорожей людей, що відносяться до різних психотипів за цим комплексним критерієм.

19. В чому полягає виникнення проблеми емоціоналізації туризму. Розкрийте передумови та причини виникнення WOW-туризму (world of wonders). В яких формах і видах туризму він реалізується. Наведіть приклади.

20. Охарактеризуйте сутність та структуру туристичного потенціалу території. Визначте та оцініть елементи туристичного потенціалу на прикладі конкретної туристської дестинації.

21. Охарактеризуйте сутність та структуру туристичних ресурсів території, як складової її туристичного потенціалу. Визначте та оцініть складові елементи туристичних ресурсів на прикладі конкретної туристської дестинації. Поясніть, чому в багатьох випадках туристична інфраструктура території визначає привабливість цієї території для туриста ?

22. Охарактеризуйте фактори, що формують туристичні умови, які позитивно або негативно впливають та розвиток туризму на конкретній території. Грунтуючись на конкретних прикладах, покажіть яким чином туристичні умови збільшують або зменшують туристичний потенціал конкретного туристичного центру (регіону, країни). Результат представте у вигляді таблиці.

23. Охарактеризуйте сутність та структуру туристичних інститутів, як складової туристичного потенціалу території. Що собою являє туристична інформація і хто є суб’єктом її збору, накопичення та розповсюдження? Яку роль грає туристична інформація у посиленні (зниженні) туристичного потенціалу території. Наведіть конкретні приклади.

24. Визначте об’єкт та предмет географії туризму, як наукової дисципліни. Яким чином співвідносяться географія туризму та рекреаційна географія. Що собою представляє «серйозне дозвілля» ?

25. Визначте зміст та охарактеризуйте основні завдання географії туризму. Визначте підходи до розуміння сутності туристської дестинації. На прикладі конкретного туристичного центру (регіону, країни) доведіть що його можна (або не можна) вважати туристською дестинацією.

26. В чому полягає необхідність класифікації туризму в географії туризму? Охарактеризуйте критерії, за якими проводиться класифікація форм туризму. Визначте та коротко охарактеризуйте форми туризму. Наведіть конкретні приклади.

27. В чому полягає необхідність класифікації туризму в географії туризму? Охарактеризуйте критерії, за якими проводиться класифікація видів туризму. Визначте та коротко охарактеризуйте види туризму. Наведіть конкретні приклади.

28. В чому полягає необхідність класифікації туризму в географії туризму? Охарактеризуйте класифікацію туризму на напрямками туристських потоків (стосовно перетину державного кордону країни). Наведіть конкретні приклади.

29. Охарактеризуйте та опишіть наукові моделі туризму П. Марітота та С.К. Кемпбела. Наведіть приклади практичної реалізації цих моделей під час туристської подорожі.

30. Охарактеризуйте та опишіть наукові моделі «територіально-рекреаційної системи» та модель логістичного управління туристськими дестинаціями. Наведіть приклади практичної реалізації цих моделей під час туристської подорожі.

31. Охарактеризуйте методи збору географічної інформації що використовуються в географії туризму. Наведіть приклади їх практичного використання.

32. Охарактеризуйте різновиди оціночних методів упорядкування географічної інформації, що використовуються в географії туризму. Наведіть приклади їх практичного використання.

33. Охарактеризуйте методи класифікації та типології, що використовуються для упорядкування географічної інформації в географії туризму. Наведіть приклади їх практичного використання.

34. Розкрийте сутність та необхідність використання картографічного методу в географії туризму. В чому полягають завдання туристичної картографії. Охарактеризуйте форми використання картографічного методу в географії туризму.

35. Охарактеризуйте сутність, зміст та види туристських потоків. Охарактеризуйте показники, що визначають обсяги, інтенсивність та нерівномірність туристського потоку.

36. Розкрийте зміст та визначте параметри за якими надають географічну оцінку туристичним доходам та витратам. Охарактеризуйте географію країн за доходами, витратами та туристичним сальдо.

37. Які визнаєте підходи до визначення туристичних ресурсів. Що є передумовою та результатом використання туристичних ресурсів ? Опишіть властивості туристичних ресурсів. Наведіть приклади.

38. Охарактеризуйте різні підходи до класифікації туристичних ресурсів. Наведіть приклади біосоціальних та гомогенних туристичних ресурсів в Україні. Що таке «суперточка-тур» та туристичні ресурси типу «Координата» ? Наведіть приклади.

39. Охарактеризуйте зміст ціннісного підходу до класифікації туристичних ресурсів. Визначте види туристичних ресурсів за обсягами туристських потоків та ступенем їх атрактивності в сучасному туризмі. Наведіть приклади.

40. Охарактеризуйте зміст і завдання туристично-рекреаційного освоєння, оцінки та використання туристичних ресурсів.

ІІ частина

41. Географічна характеристика кліматичних ресурсів. Покажіть на карті розміщення основних кліматичних курортів (курортних місцевостей) України.

42. Географічна характеристика кліматичних ресурсів. Покажіть на карті розміщення основних кліматичних курортів (курортних місцевостей) Європейського туристичного регіону.

43. Географічна характеристика бальнеологічних, бальнеогрязьових ресурси. Покажіть та карті розміщення основних бальнеологічних курортів (курортних місцевостей) України. Що таке багатопрофільні курорти? Які курорти відносяться до багатопрофільних.

44. Географічна характеристика бальнеологічних, бальнеогрязьових ресурсів. Покажіть та карті розміщення основних бальнеологічних курортів (курортних місцевостей) Європейського туристичного регіону. Що таке багатопрофільні курорти ? Які курорти відносяться до багатопрофільних.

45. Географічна характеристика водних туристичних ресурсів. Покажіть та карті розміщення та коротко опишіть основні гідрологічні туристичні об'єкти України.

46. Географічна характеристика туристичних ресурсів природно-заповідного фонду. Покажіть на карті розміщення та коротко опишіть біосферні, природні заповідники та національні природні парки України.

47. Географічна характеристика біотичних туристичних ресурсів. Покажіть на карті та коротко опишіть ареали зосередження найбільш атрактивних біотичних ресурсів України.

48. Географічна характеристика рельєфних (орографічні та спелеологічні) туристичних ресурсів. Покажіть на карті розміщення та коротко опишіть основні рельєфні ресурси України.

49. Географічна характеристика гідротехнічних споруд та водосховищ, як туристичних ресурсів. Покажіть на карті розміщення та коротко опишіть основні гідротехнічні споруди та водосховища України.

50. Географічна характеристика культурно-історичних (антропогенних) ресурсів. Покажіть на карті розміщення та коротко опишіть найбільш атрактивні архітектурні туристичні ресурси України.

51. Географічна характеристика культурно-історичних (антропогенних) ресурсів. Покажіть на карті розміщення та коротко опишіть найбільш атрактивні об’єкти монументального мистецтва в світі та в Україні.

52. Географічна характеристика культурно-історичних (антропогенних) ресурсів. Покажіть на карті розміщення та коротко опишіть найбільш атрактивні замки, фортифікаційні споруди та монастирські комплекси (релігійно-культові споруди, об’єкти) України.

53. Географічна характеристика етнокультурних туристичних ресурсів. Покажіть на карті розміщення та коротко опишіть основні центри традиційних промислів та ремесел в Україні.

54. Географічна характеристика етнокультурних туристичних ресурсів. Покажіть на карті розміщення та коротко опишіть основні етнокультурні подієві туристичні ресурси України.

55. Географічна характеристика купально-пляжного туризму. Покажіть на карті основні центри купально-пляжного туризму в басейні Чорного моря та Балтики.

56. Географічна характеристика купально-пляжного туризму. Покажіть на карті основні центри купально-пляжного туризму в басейні Середземного моря та східної Атлантики.

57. Географічна характеристика купально-пляжного туризму. Покажіть на карті основні центри купально-пляжного туризму Американського туристичного регіону.

58. Географічна характеристика купально-пляжного туризму. Покажіть на карті основні центри купально-пляжного туризму в басейні Червоного моря, Перської затоки, Індійського океану та регіоні Південно-Східної Азії.

59. Географічна характеристика лікувально-оздоровчого та SPA-туризму. Покажіть на карті основні центри лікувально-оздоровчого та SPA-туризму України та світу.

60. Географічна характеристика розважального туризму. Покажіть на карті основні центри розважального туризму світу.

61. Географічна характеристика гірськолижного туризму. Покажіть на карті центри гірськолижного туризму України та світу.

62. Географічна характеристика дайв-туризму . Покажіть на карті основні центри дайв-туризму в світі та Україні.

63. Географічна характеристика екстремальних та пригодницьких видів туризму. Покажіть та карті світу регіони та центри розвиту екстремальних та пригодницьких видів туризму.

64. Надайте географічну оцінку та визначте типи подієвого туризму. Опишіть географію розвитку подієвого туризму в Україні. Покажіть на карті атрактивні регіони та центри розвитку цього виду туризму в Україні та в світі.

65. Надайте географічну характеристику та визначте видову структуру ділового туризму Охарактеризуйте регіони та центри розвитку конгресного та виставкового туризму в світі та Україні. Покажіть їх на карті.

66. Географічна характеристика релігійного туризму та паломництва. Покажіть на карті світу та України основні регіони та центри релігійного туризму у Православ’ї та в Ісламі.

ІІІ частина

67. Дайте порівняльну характеристику підходам до визначення сутності країнознавства. Які функції виконує країнознавство як наукова дисципліна. Кого вважають засновником науки країнознавства. В чому полягав його вклад.

68. В чому полягають історичні особливості розвитку науки країнознавства. В чому особливість німецької та французької школи країнознавства.

69. Що є об’єктом дослідження науки країнознавства. Що є основним методом науки країнознавства. В чому полягає сутність сучасного розуміння цього методу.

70. Охарактеризуйте принципи країнознавства. Охарактеризуйте методологічні засади екологічного підходу до країнознавства. Охарактеризуйте методи дослідження, які використовуються в країнознавстві.

71. Що собою являє предмет дослідження країнознавства ? Охарактеризуйте сутність програми країнознавчого дослідження. Які типи досліджень використовуються в країнознавстві ?

72. Охарактеризуйте підходи до змісту програми країнознавчого дослідження. Який тип слід використовувати в туризмі. В чому сутність концепції проблемного країнознавства. Наведіть приклади стосовно туризму.

73. В чому сутність концепції культурно-образного країнознавства. Наведіть приклади стосовно туризму. Що собою являє «геній місця» ? Наведіть приклади.

74. Що в себе включає система географічних наук в туризмі ? Дайте відомі Вам визначення туристичного країнознавства. В чому полягають відмінності туристичного країнознавства від класичного країнознавства ? Охарактеризуйте основні розділи програми країнознавчого дослідження в туризмі.

75. Охарактеризуйте методику проведення природно-географічної характеристики країни з позиції туристичного країнознавства.

76. Розкрийте методику проведення політичної характеристики країни в туристичному країнознавстві. Покажіть на прикладі, як політичні умови в країні позитивно або негативно впливають на розвиток туризму.

77. Розкрийте особливості та методику проведення економічної характеристики країни в туристичному країнознавстві. Розкрийте особливості та методику проведення історичної характеристики країни в туристичному країнознавстві.

78. Охарактеризуйте методику кількісної та якісної оцінки населення країни. Яке значення мають результати цієї оцінки для туризму ? Поясність вплив особливостей розміщення населення на розвиток туризму.

79. Розкрийте методику проведення характеристики народу країни в туричному країнознавстві.

80. Розкрийте зміст терміну «культура» з позицій туристичного країнознавства. Опишіть методику проведення туристичної характеристики складових культури народу країни.

81. В чому сутність цивілізаційному підходу в туристичному країнознавстві. Назвіть та охарактеризуйте сучасні цивілізації світу.

82. Розкрийте план проведення спеціальної туристичної характеристики країни. Покажіть на прикладах необхідність знання та використання фахівцем туристичного бізнесу спеціальної туристичної інформації про країну.

 

Заказать ✍️ написание учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Сейчас читают про:
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7