double arrow

Базові моделі організацій.


Правило системності.

Надзвичайно важливим напрямом аналізу внутрішнього середовища є перевірка системності показників виконання певних функцій чи досягнення цілей. Йдеться про безумовне дотримання правила, згідно з яким показники оцінки виконан­ня певних функцій чи цілей нижчого рівня слід визначати чи змінювати таким чином, щоб вони сприяли виконанню функ­цій і досягненню цілей більш пріоритетного, вищого рівня.

Наприклад, якщо довести цілі виробничим цехам у певних сумах валового виробництва, транспортному цеху - у тонно- кілометрах, будівельному підрозділу - в сумі капіталовкла­день то виконання і навіть перевиконання таких цілей не зав­жди приведуть до реалізації цілі вищого порядку – високих прибутків і міцного фінансового стану - оскільки є затратни­ми.

Вибір способів аналізу.

При аналізі результатів діагностики треба мати на увазі, що:

а) для виявлення та оцінки проблеми використовують, як правило, функціонально-цільовий аналіз;

б) для пошуку шляхів розв'язання проблеми - причинно- наслідковий аналіз.

Методи і прийоми аналізу.

В цілому для діагностики і аналізу внутрішнього середови­ща підприємства застосовують всі відомі
методи економічних досліджень: статистично-економіч­ний, розрахунково-конструктивний, абстрактно-логічний, еко- номіко-математичний, балансовий;

прийоми: статистичне спостереження, групування, порів­няння, розрахунку середніх, відносних величин та індексів, виділення головної ланки, зважування, аналогії, евристичний, графічний, використання нормативів, індукції і дедукції, ана­лізу і синтезу, сходження від абстрактного до конкретного, системно-структурний прийом, прийоми формалізації, моде­лювання, програмування, прогнозування тощо.

Крім того, застосовують специфічні методи і методоло­гічні концепції функціонального аналізу: концепцію життєво­го циклу товару, криву досвіду, модель „продукт-ринок», кон­цепцію сегментації ринку, економії на масштабах, цінову мо­дель капітальних активів, операційного та фінансового важе­лів і т.д.

Зрештою, успіх функціонального аналізу буде залежати від глибини знань, отриманих при освоєнні курсів економіко-ма- тематичних методів, економетрії, статистики, аналізу, економіки, організації і планування підприємства, маркетингу, ме­неджменту, фінансів та інших економічних дисциплін.Сейчас читают про: