double arrow

VI. Допоміжні матеріали


 

Доп.матер.=0,05*101100966,98=5055048,34грн

Розділ II

«Праця та заробітна плата»

Заробітна плата –це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник або уповноважений ним орган виплачує працівнику за виконану ним роботу.

Розмір зарплати залежить від складності та умов роботи, що виконується, професійно – ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.

Структура заробітної плати:

Основна зарплата – винагорода за виконану працю відповідно до встановлених норм. Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок і відрядних розцінок для виробників та посадових окладів для керівників, спеціалістів та службовців.

Додаткова зарплата –винагорода за працю понад установлені норми, за успіхи та винахідливість, а також за особливі умови праці. Вона включає доплати, надбавки, гарантійні і компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань та функцій.

Заохочувальні та компенсаційні виплати –виплати, що здійснюються у формі винагород за результати праці за рік преміювання та інших виплат, передбачених законом.
Підприємства застосовують дві основні форми зарплати – відрядну іпогодинну. Кожна з них відповідає певній мірі кількості праці: Відрядна – кількості виробленої продукції, погодинна – кількості відпрацьованого часу.

Розрізняють 2 види зарплати:

1. Номінальна заробітна плата –грошовий вираз тієї зарплати, яку працівник одержує за свою працю відповідно до її кількості і якості. Грошова форма зарплати дає змогу працівнику здійснювати обмін її на відповідні товари, необхідні для споживання.

2. Реальна зарплата –це сукупність матеріальних та культурних благ, а також послуг, які може придбати робітник за номінальну зарплату. Розмір реальної зарплати залежить від величини номінальної зарплати і рівня цін на предмети споживання і послуг.

Плановий фонд зарплати –це вся сума коштів, що виділяється для оплати праці працівників за виконану роботу та відпрацьований час, а також суми виплат і доплат, які передбачені державними законодавчими актами та діючими преміальними системами у запланованому періоді. На промисловому підприємстві планування зарплати включає визначення розміру фонду та середньої зарплати виробничого і невиробничого персоналу в цілому і за окремими категоріями працівників, а також фонд зарплати не облікового складу.

При плануванні фонду зарплати робітників, залежно від характеру доплат витрат, розрізняють годинний, денний, місячний, квартальний та річний фонди зарплати.

Годинний фондохоплює всі види оплат за фактично відпрацьований час і складається із зарплати за відрядними розцінками, тарифними ставками, з премій відрядників і почасовикам, доплат за умови та інтенсивність праці, за роботу в нічний час, незвільненим від основної роботи бригадам за керівництво бригадою, за навчання учнів і надбавки за професійну майстерність.Денний фондохоплює, окрім годинного фонду зарплати, доплату підліткам за скорочений робочий день і оплату перерв для годування немовлят.

Місячний, квартальний, річнийскладається з денного фонду зарплати, оплати чергових і додаткових відпусток, оплати за час виконання державних і громадських обов’язків, доплати за вислугу років і вихідної допомоги, зарплати працівників, відряджених на інші підприємства або навчання.

Плановий фонд зарплати керівників, спеціалістів та службовців визначається на основі даних про їх чисельність та посадові оклади згідно штатного розпису і складається з виплат за посадовими окладами, премій, доплат за умови праці і роботу в нічний час.

Плановий фонд зарплати не облікового складу працюючих розраховується на підставі фактичних даних базового періоду.

Після установлення фондів зарплати визначається рівень середньої зарплати для всіх категорій персоналу, який характеризує рівень матеріального добробуту працівників.

Для робітників додатково розраховується середньогодинна і середньоденна зарплата. Середньо-годинна зарплата визначається діленням годинного фонду зарплати на кількість годин роботи, що мають бути відпрацьовані в плановому періоді; середньоденна – діленням денного фонду зарплати на кількість людино-днів, що мають бути відпрацьовані в плановому періоді.При плануванні зарплати треба забезпечити випереджаюче зростання продуктивності праці порівняно зі зростанням середньої зарплати, що приведе до збільшення фонду накопичення і сприятиме зростанню матеріального добробуту працівників підприємства.

 

Таблиця 4Сейчас читают про: