double arrow
Інвестиційне середовище та його елементи

Фінансові інвестиції, їх відмінність від інвестицій у реальний капітал. Поняття “портфельних інвестицій”.

САМОСТОЯТЕЛЬНО РАССМОТРЕТЬ ФЬЮЧЕРСЫ И ОПЦИОНЫ.


[1] Акция – от голл. actie

В найбільш широкому смислі “інвестувати” означає: “розлучитись з грошима сьогодні, щоб отримати більшу їх суму у майбутньому”. В контексті даного предмету важливо розрізняти реальні та фінансові інвестиції, критерієм відмінності між якими є об’єкт інвестування.

Реальні інвестиції включають в себе інвестиції матеріальні (як правило - майнові: будівлі, споруди, обладнання, земля та ін.) та нематеріальні (потенційні: навчання та перекваліфікація кадрів, реклама, дослідні та проектно-конструкторські роботи та ін.). Узазагльнивши можна дати таке визначення: реальні інвестиції - це капітальні вкладення у нефінансові активи зі строком корисного використання більше року.

Фінансові інвестиції мають місце тоді, коли мова йде про вкладення фінансових ресурсів у фінансові активи. Фінансові інвестиції можуть мати або спекулятивний, або орієнтований на довгострокове володіння фінансовими активами. Слід звернути вагу на те, що синонімами терміну фінансові інвестиції є термін “портфельні інвестиції” (portfolio investments), а синонімом терміну реальні інвестиції є термін “прямі інвестиції” (direct invesments). Основними об’єктами таких інвестицій є:

акції та інші корпоративні права, що засвідчують внески до статутного фонду підприємств;
боргові зобов’язання (облігації, казначейські зобов’язання, векселя тощо);

депозити у банківських установах;

інвестиційні сертифікати (аналогічні інструменти), емітовані фінансовими посередниками.

Адекватне розуміння механізму функціонування фінансових посередників можливе лише за умови досконалого знання того сегменту ринкового середовища, в рамках якого вони здійснюють свою діяльність, тобто - інвестиційного середовища. Під інвестиційним середовищем прийнято розуміти ринкову підсистему, що забезпечує рух особливого виду товару – інвестицій.

Інвестиційне середовище передбачає наявність таких головних елементів:

- фінансових ринків, найважливіше значення серед яких для фінансових посередників мають фондові ринки (ринки цінних паперів),

- фінансових інструментів (відомих також як фінансові активи), основними з яких як за обсягами так і за значенням є цінні папери,

- суб’єктної інфраструктури, центральне місце в якій займають фінансові посередники (відомі також як небанківські фінансові інститути).

Далі ми розглянемо кожний з цих елементів детальніше.


Сейчас читают про: