double arrow

Гiсторыя Беларусi

ЛІТАРАТУРА

1. Аасвета і педагагічная думка ў Беларусі: Са старажытных часоў да 1917 г. / М.А.Ткачоў, У.С.Пасэ, Г.Р.Сянькевіч і інш.; Пад рэд. М.А.Лазарука і інш. Мн.: Нар. асвета, 1985. 464 с.

2. Анішчанка Я.К. Беларусь ў часы Кацярыны II (1772-1796) / Пад рэд. У.А.Сосна. Мн.: Веды, 1998. 220 с.

 1. Археалогія і нумізматыка Беларусі: Энцыклапедыя. Мінск, 1993.

4. Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік / Рэдкал.: А.А.Воінаў і інш. Мн.: БелЭн, 1993. 620 с.

 1. Бектинеев Ш.И. Денежное обращение Великого княжества Литовского XII-XV вв. Мн., 1994.

6. Белоруссия в эпоху капитализма: Сборник документов и материалов. В 2 т. Мн.: Наука и техника, 1983-1990.

7. Белоруссия в эпоху феодализма: Сборник документов и материалов. В 4 т. Мн.: Изд-во АН БССР, 1959-1979.

 1. Болбас М.Ф. Развитие промышленности в Белоруссии
  (1795-1861 гг.) Мн., 1966.
 2. Галубовіч В.І. Эканамічны стан, побыт і гандаль старажытнай Беларусі (IX – XIII стст.). Мінск, 1997.

10. Гарбачова В.В. Паўстанне 1830-1831 гадоў на Беларусі. Мн.: БДУ, 2001. 186 с.

11. Гісторыя беларускага мастацтва: У 6 т. / Рэдкал. С.В.Марцалеў (гал. рэд.) і інш. Мн.: Навука і тэхніка, 1980-1994.

12. Гісторыя беларускага тэатра: У 3 т. / Рэдкал. У.І.Няфёд (гал. рэд.) і інш. Мн.: Навука і тэхніка, 1983-1987. Т. 1-3.

13. Гісторыя Беларускай ССР: У 5 т. / Гал. рэд. Калегія: І.М.Ігнаценка (старш.) і інш. Мн.: Навука і тэхніка, 1971-1975.

 1. Гісторыя сялянства Беларусі. У 3 тамах. Т. 1. Гісторыя сялянства Беларусі ад старажытных часоў да 1861 г. Мінск, 1997.
 2. Голубеў В.Ф. Сялянскае землеўладанне і землекарыстанне на Беларусі. XVI-XVIII стст. Мн. 1992.
 3. Грицкевич А.П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI-XVIII вв. Мн., 1976.

17. Дакументы і матэрыялы па гісторыі Беларусі. Мн.: АН БССР, 1940-1954. Т. 2-4.

18. Дакументы па гісторыі Беларусі, якія зберагаюцца ў цэнтральных дзяржаўных архівах СССР / Рэд.-склад. А.М.Міхальчанка, Т.А.Вараб’ёва. Мн.: БелСЭ, 1990. 261 с.

 1. Довнар-Запольский М.В. Государственное хозяйство Великого княжества Литовского при Ягеллонах. Киев, 1901.

20. Доўнар-Запольскі М.В. Гісторыя Беларусі / Пер. з рус. Т.М.Бутэвіч і інш.; Прадм. Дз.У.Карава, Я.І.Бараноўскага. Мн.: БелЭн, 1994. 510 с.

21. История Беларуси в документах и материалах / Авт.-сост. И.Н.Кузнецов, В.Г.Мазец. Мн.: Амалфея, 2000. 672 с.

22. Канфесіі на Беларусі (канец XVIII – XX ст.) / В.В.Грыгор’ева, У.М.Завальнюк, У.І.Навіцкі, А.М.Філатава; Нав. рэд. У.І.Навіцкі. Мн.: Экаперспектыва, 1998. 340 с.

 1. Копысский З.Ю. Экономическое развитие городов Белоруссии в XVI-первой половине XVII в. Мн., 1966.

24. Лыч Л., Навіцкі У. Гісторыя культуры Беларусі. Мн.: Экаперспектыва, 1996. 453 с.

25. Мальдзіс А. Як жылі нашы продкі ў XVIII стагоддзі. Мн.: Ліманарыўс, 2001. – 384 с.

 1. Мелешко В.И. Очерки аграрной истории Восточной Белоруссии (вторая половина XVII-XVIII вв.). Мн., 1975.

27. Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. Мн.: БелЭн, 1995. 672 с.

28. Нарысы гісторыі Беларусі: У 2 ч. / Рэд. М.П.Касцюк і інш. Мн.: Беларусь, 1994-1995.

 1. Пилипенко М.Ф. Возникновение Белоруссии. Новая концепция. Минск, 1991.
 2. Пичета В.И. Аграрная реформа Сигизмунда Августа в Литовско-Русском государстве. М., 1958.
 3. Рябцевич В.Н. Нумизматика Беларуси. Мн., 1995.
 4. Спиридонов М.Ф. Закрепощение крестьянства Беларуси (XV-XVI вв.). Мн., 1993.
 5. Статут ВкЛ 1529 г. Мн., 1960.
 6. Статут ВкЛ 1588 г. Мн., 1989.
 7. Ткачоў М.А. Замкі Беларусі (XIII – XVII cтст.). Мінск, 1977.

36. Уния в документах: Сборник / Сост. В.А.Теплова, З.И.Зуева. Мн.: Лучи Софии, 1997. 518 с.

37. Ходзін С.М. Крыніцы гісторыі Беларусі (гісторыка-генетычнае і кампаратыўнае вывучэнне): Вучэб. дапаможнік. Мн.: БДУ, 1999. 193 с.

38. Хрестоматия по истории Белоруссии с древнейших времен до 1917 г. / Сост. А.П.Игнатенко, В.Н.Сидорцов. Мн.: Университетское, 1977. 472 с.

 1. Чепко В.В. Сельское хозяйство Белоруссии в первой половине XIX в. Мн, 1966.
 2. Эканамічная гісторыя Беларусі / Пад рэд. В.І. Галубовіча. Мінск, 1996.

41. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. Т. 1-5; Т. 6.
Кн. 1-2. Мн.: БелЭн, 1993-2003.

 1. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. Мінск, 1989.
 2. Юхо Я.А. Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. Мн., 1992.

 


Вучэбнае выданне

Шымуковiч Сяргей Фадзеевiч

Курс лекцый

Частка I

2-е выданне

Адказны за выпуск В.М. Салдатава

У аўтарскай рэдакцыi

Мастак вокладкi О.А. Стасевiч

Кампьютэрная верстка Н.М. Азарэвiч

Падпiсана ў друк 24.08.2004 г.

Папера афсетная. Фармат 1/16. Гарнiтура «Таймс»

Друк трафарэтны. Ум.др.арк. 13,72. Ул.-выд.арк. 14,75.

Дад. тыраж 220 экз. Заказ

Рэдакцыйна-выдавецкi цэнтр

Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь

ЛВ №02330/0056905 ад 01.04.2004 г.

ЛП № 02330/0056837 от 11.05.2004 г.

Надрукавана ў Рэдакцыйна-выдавецкiм цэнтры

Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь з арыгiнал-макету заказчыка.

220007, г. Мiнск, вул. Маскоўская, 17.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: