double arrow

Тематика контрольних робіт. 1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь / Пер. с англ. – 2-е

Мета та завдання дисципліни

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Додаткова література

Основна література

Рекомендована література

1. Аберкромби Н., Хилл С., Тернер Б. Социологический словарь / Пер. с англ. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономика, 2004. – 620 с.

2. Пилипенко В.Є., Вишняк О.І., Куценко О.Д. та ін. Спеціальні та галузеві соціології: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2003. –

3. 304 с.

4. Самыгин С.И., Перов Г.О. Социология. 100 экзаменационных ответов. – М.: МарТ, 2005. – 240 с.

5. Соціологія: словник термінів і понять/ за ред. Є.А. Біленького і М.А. Козловця. – К.: Кондор, 2006. 372 с. Смелзер Н. Социология. / Пер. с англ. – М.: Феникс, 1994. – 688 с.

1. Барвінський А.О. Соцологія: Курс лекцій. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – 328 с.

2. Сердюк О.П. Соціологія: Навч. посібник / За ред. С.Л. Макеєва. – К.: ДЦССМ, 2000. – 340 с.

3. Сірий Є.В. Соціологія: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2004. –

4. 480 с.

5. Городяненко В.Г. Соціологія: Підручник для студентів вузів. – К.: “Академія”, 2002. – 506 с.

6. Сірий Є.В. Соціологія: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2004. –

7. 480 с.

8. Соціологія: Підручник / За ред. Н.П. Осипової. – К.: Юрінком-Інтер, 2003. – 336

9. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: Навч. словник-довідник для студентів / За заг. ред. В.М. Печі. – К. – Львів: Каравелла: Новий світ, 2002. – 480 с.

10. Гончаренко С.В., Гончаренко Н.І. Соціологія. – Полтава, 1995.

11. Кравченко А.И. Социология. Задачник. – М., 1997.

12. Попова І.М. Соціологія. Пропедевтичний курс. – К., 1996.

13. Здравомыслов А.Г. Социология конфликта. – М., 1996.

14. Піча В.М. Соціологія сім’ї. Матеріали до лекцій з курсу “Соціологія”. – Львів, 1995.

15. Смелзер Н. Социология. – М., 1994.

16. Соціологічна думка України. – К., 1996.

17. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. – Львів, 1996.

18. Швець О.Б. Соціологія. – Вінниця, 1998.


Спільна історична традиція є одним з найпотужніших об’єднавчих чинників у житті будь-якої людської спільноти. Тому поширення і поглиблення історичних знань, формування спільної для більшості громадян історичної свідомості є одним із найважливіших завдань у процесі творення незалежної української державності. Історична освіта служить не лише вихованню лояльних громадян держави, але й сприяє формуванню відчуття спільності історичної долі та досягненню хоча б мінімального рівня культурної однорідності, необхідного для формування і нормального функціонування структур громадянського суспільств.

Знання свого родоводу й історико-культурних надбань свого народу необхідні також для використання кращих національних традицій у практиці сьогодення. Вони також убезпечують нас від повторення помилок минулого. Курс «Історія України» є однією з головних складових гуманітарної загальноосвітньої підготовки фахівців з вищою освітою. Він сприяє розвиткові особистості, спонукає до самостійного мислення, дозволяє глибше усвідомити суть процесів суспільного розвитку та їх історичну перспективу.

Падіння тоталітаризму та демократичні перетворення, здійснювані в Україні з проголошенням державної незалежності, відкрили широкі можливості для об’єктивного, позбавленого ідеологічних упереджень відтворення українського історичного процесу.

Предмет курсу «Історія України» - історичні процеси на території сучасної української держави від появи людини до сьогодення. Головна увага приділяється історичному поступу українського народу, історії державно-політичних інститутів, витворених ним, його соціально-економічному та культурному розвитку, місцю в системі міжнародних відносин та світовій цивілізації.

Метою курсу є розкриття змісту та особливостей політичного, економічного, соціального та культурного розвитку України, її місця у світовій цивілізації.

Завдання курсу: розкрити історію економічних, культурних та суспільно-політичних процесів в Україні, висвітлити особливості української духовної та матеріальної культури; показати найважливіші події та явища історії України у контексті європейської та світової історії; виробити уміння аналізувати й узагальнювати історичний матеріал, оцінювати історичні події і явища виходячи з конкретно-історичних обставин, орієнтуватися у науковій періодизації історії України; сформувати вміння знаходити і критично аналізувати потрібну інформацію з історичного минулого України.

Відповідно до навчального плану історія України як окрема дисципліна вивчається на І курсі загальним обсягом 108 год. Цей час використовується та такі основні форми організації навчання як лекції, семінари та самостійна робота студентів. У відповідності з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу матеріал курсу розподілений на два змістовних модулі загальним обсягом 54 години кожен. Складовими навчальних модулів окрім теоретичної частини є тематика та завдання семінарських занять, завдання, що виконуються під час самостійної роботи студентів, завдання для самоперевірки, рекомендована тематика рефератів.

Курс «Історія України» має забезпечити пізнання студентами історичного досвіду українського народу й формувати на цій основі політичну й історичну культуру майбутніх спеціалістів, що сприятиме вирішенню завдань демократичного й економічного відродження незалежної держави. Реалізації цього завдання буде сприяти виконання контрольної роботи студентами економічного факультету заочної форми навчання.

Контрольна робота з курсу «Історія України» має одне теоретичне питання, відповісти на яке можна опрацювавши літературні джерела, з числа наведених у цих методичних рекомендаціях та інші, залучені за самостійним вибором студента.

1. Трипільська культура: формування основ землеробської цивілізації

на території України.

2. Кочові народи й грецькі міста-колонії у Північному Причорномор’ї.

3. Перші державні утворення на території сучасної України.

4. Київська Русь: політичний та соціальний устрій (ІХ — ХІІ ст.).

5. Київська Русь: соціально-економічний розвиток у ІХ — ХІІ ст.

6. Християнізація Русі, її наслідки.

7. Зовнішня політика Київської Русі (ІХ — ХІІ ст.).

8. Київська Русь періоду феодальної роздробленості.

9. Галицько-Волинська держава — спадкоємець державницьких та соціокультурних традицій Київської Русі.

10. Культура княжої доби.

11. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.

12. Люблінська унія, її наслідки для України.

13. Соціально-економічний розвиток українських земель під владою

Речі Посполитої (до сер ХVII ст.).

14. Запорозька Січ — війського-політична організація українського козацтва.

15. Роль запорозького козацтва в історії українського народу.

16. Культурний розвиток України XVI — першої половини XVII ст.

17. Братства та їх роль у суспільно-політичному й культурному житті України XVI — першої половини XVII ст.

18. Причини, характер, рушійні сили національно-визвольної війни українського народу (1648–1658 рр.).

19. Національно-визвольної війни українського народу (1648—1658 рр.): початок повстання, перші перемоги Б. Хмельницького.

20. Національно-визвольна війна українського народу: військові дії проти Польщі 1649—1653 рр.

21. Формування української національної держави у 1648—1653 рр.

22. Дипломатичні зв’язки гетьманської держави Б. Хмельницького.

23. Переяславський договір 1654 р., його характер і правове значення.

24. Гетьман І. Виговський.

25. Політичне становище України у другій половині XVII ст. Гетьманщина.

26. Економічне становище України за часів Гетьманщини.

27. Правобережна Україна у другій половині XVII ст. “Руїна”.

28. Ліквідація Гетьманщини та зруйнування Запорозької Січі російським самодержавством.

29. Гетьман І. Мазепа.

30. Участь України у Північній війні. Полтавська битва та її наслідки для України.

31. Культурно-духовне життя України другої половини XVII ст.

32. Гайдамацький рух.

33. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії у другій половині XVIIІ ст.

34. Освоєння Південної України та Криму у другій половині XVIIІ ст.

35. Культурно-духовне життя України у XVIIІ ст.

36. Україна у першій половині ХІХ ст.: адміністративно-територіальні зміни, соціально-економічний розвиток земель.

37. Політичне й національне гноблення українського народу російським самодержавством у ХІХ ст.

38. Початок українського культурного відродження (перша пол. ХІХ ст.).

39. Кирило-Мефодіївське товариство, Тарас Шевченко та їх роль у національному відродженні України.

40. Національне відродження в Галичині. “Руська трійця”.

41. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії у другій половині ХІХ ст.

42. Соціально-економічні реформи царського уряду та наслідки їх проведення в Україні у другій половині ХІХ ст..

43. Український національний рух другої половини ХІХ ст.

44. Формування українських партій (кінець ХІХ — початок ХХ ст.).

45. Соціально-економічний розвиток України початку ХХ ст.

46. Національний рух в Україні періоду першої російської революції 1905–1907 рр.

47. Столипінська аграрна реформа, її проведення в Україні.

48. Україна у роки Першої світової війни.

49. Українська Центральна Рада.

50. Українська держава гетьмана П. Скоропадського.

51. Україна доби Директорії.

52. Західноукраїнська Народна Республіка.

53. Радянська Україна початку 20-х рр.

54. Сталінська індустріалізація в Україні: світло й тіні.

55. Колективізація сільського господарства, її наслідки в Україні.

56. Сталінські репресії кінця 20–30-х рр. в Україні.

57. Західна Україна в 20– 30-х рр. ХХ ст.

58. “Розстріляне відродження” української культури.

59. Реалізація таємних протоколів між СРСР і Німеччиною 1939 р. і доля західноукраїнських земель.

60. Антифашистський рух в Україні.

61. Визволення України від фашизму радянською армією (1943—1944).

62. Суперечливий характер суспільно-політичного й культурного життя в УРСР повоєнного періоду (кінець 40-х – початок 50-х рр.).

63. Реформи другої половини 1950-х — першої половини 1960-х рр., та їх здійснення в Україні.

64. Дисидентський, правозахисний і національно-визвольний рух в Україні 1960–1980-х рр.

65. Активізація суспільно-політичного руху в Україні другої половини 80-х — початку 90-х рр.

66. Здобуття і розбудова державна незалежності України:


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: