double arrow

ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Додаткова література

Рекомендована література

Питання до заліку

1. Особистість як об’єкт психологічних досліджень.

2. Загальні підходи до розкриття психологічної структури особистості.

3. Значення емоцій та чуттів у життєдіяльності людини.

4. Психологічні закономірності сприйняття та їх використання у вихованні особистості.

5. Основи психологічної теорії особистості.

6. Психологічні основи педагогіки співпраці.

7. Психологічні основи педагогічного спілкування.

8. Психологічні основи розвитку дітей дошкільного віку.

9. Психологічні особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку.

10. Психологічні основи розвитку підлітків.

11. Основи психологічної корекції спілкування.

12. Проблема самопізнання у психології.

13. Виховання як динамічний цілісний процес.

14. Сутність і особливості національного виховання.

15. Теоретичні основи народної педагогіки.

16. Основні тенденції розвитку сучасних систем освіти (Франції, Німеччини та їн.)

17. Психолого-педагогічні основи педагогіки співробітництва.

18. Основні категорії педагогіки. Зв’язок педагогіки з іншими науками.

19. Методи психолого-педагогічних досліджень.

20. Українська етнопедагогіка – основа національної системи виховання.

21. Тенденції і перспективи розвитку системи народної освіти в Україні на рубежі ХХІ століття.

22. Педагогічні погляди Г.Сковороди, М.Грушевського, Т.Шевченка.

23. Шляхи та засоби реалізації національної системи виховання.

24. Сім’я як провідний осередок соціального виховання підростаючого покоління.

25. Принцип єдності загальнолюдського і національного в системі виховання.

26. Принцип системності та послідовності виховного процесу.

27. Самопізнання, самовиховання як фактор творчого розвитку особистості.

28. Проблема життєтворчості в сучасних наукових дослідженнях.

29. Психологія і педагогіка життєтворчості.

30. Сутність та зміст процесу виховання. Пріоритетні напрямки виховання.

31. Розвиток багатоступеневої системи освіти в Україні.

32. Соціальні інститути і осередки національного виховання.

33. Педагогіка спілкування. Природа людських взаємин в професійному житті людини.

34. Основні напрямки розвитку сучасної педагогіки.

35. Розвиток психіки людини.

36. Свідомість та самосвідомість.

37. Співвідношення понять “індивід”, “індивідуальність”, “особистість”.

38. Гуманістична теорія особистості.

39. Потреби і інтереси.

40. Спрямованість особистості.

41. Поняття про діяльність. Дії, операції та засоби діяльності.

42. Мотивація діяльності. Види діяльності.

43. Поняття про провідну діяльність.

44. Сенситивні періоди.

45. Вміння, навички та звички.

46. Поняття про відчуття. Класифікація відчуттів.

47. Сенсорна організація особистості.

48. Сприймання, його властивості.

49. Сприймання як дія.

50. Увага, її види.

51. Пам’ять, процеси пам’яті.

52. Класифікація видів пам’яті за часом зберігання інформації (емоційна, образна та рухова, словесно-логічна).

53. Поняття про мислення. Види мислення.

54. Інтелектуальні властивості особистості.

55. Здібності і обдарованість.

56. Психологічна характеристика творчої діяльності.

57. Типи та властивості темпераменту.

58. Поняття про характер. Акцентуація характеру.

59. Уява як основа творчості.

60. Поняття про волю. Вольові якості особистості.

61. Визначення емоції.

62. Види емоцій. Почуття, афекти, пристрасть. Любов і ненависть.

63. Проблема стресу сучасної людини.

Підручники, посібники, хрестоматії:

1. Бандурка О.М., Основи психології та педагогіки:Підручник/ О.М.Бандурка, В.О.Тюріна, О.І.Федоренко.– Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003.– 336 с.

2. Бех І.Д., Виховання особистості:У 2-х кн.Кн. 1:Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. вид.– Київ:Либідь, 2003.– 280 с.

3. В.В. Волошина, Л.В. Долинська та ін. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посібник. – К, Каравела, 2006 – 280 с.

4. В.С. Лозниця Психологія і педагогіка: основні положення. Навч. посіб. К, 1999.

5. Веракіс А.І., Основи психології:Навч. посіб. для студ. ВНЗ/ А.І.Веракіс, Ю.І.Завалевський, К.М.Левківський.– Київ, Харків:Тов. "Р. И. Ф.", 2005.– 416 с.

6. Загальна психологія: Підручник /За заг. ред. С.Д. Максименка. – 2-е вид.. перероб. і доп. – Вінниця: Нова Книга, 2004.– 704 с.

7. Максименко С.Д., Загальна психологія:Навч. посібн.– 2-е вид., перероб. і доп.– Київ:"Центр навч. літ-ри", 2004.– 272 с.

8. Психологічна енциклопедія. – О.М. Степанів. К – 2006. 42 с.

9. Р.К. Серьожникова. Основи психології і педагогіки. К, 2003.

10. Роменець В.А., Історія психології: ХVІІ століття. Епоха Просвітництва:Навч. посіб.– Київ:Либідь, 2006.– 1000 с.:іл.

Семенова А.В., Р.С Гурін, Т.Ю Осикова

1. Бех І.Д., Виховання особистості:У 2-х кн.Кн. 2:Особистісно-орієнтований підхід: Науково-практичні засади: Навч.-метод. вид.– Київ:Либідь, 2003.– 344 с.

2. Блонский П.П., Память и мышление.– С.- Петербург:Питер, 2001.– 288с.

3. Божович Л.И., Личность и ее формирование в детском возрасте:Психологическое исследование.– Москва:Просвещение, 1968.– 464с.

4. Большой толковый психологический словарь.Т. 2:П - Я/Пер. с англ. Робер Артур.– Москва:ООО "Изд-во АСТ"; Из-во "Вече", 2003.– 560 с.

5. Бондаренко А.Ф., Основы психологии:Учебн. для студ. фак-та славянских языков КНЛУ.– Київ:Изд. центр КНЛУ, 2005.– 254 с.

6. Бондарчук Е.И., Основы психологии и педагогики: курс лекций/ Е.И.Бондарчук, Л.И.Бондарчук.– 2-е изд. перераб. и доп.– Київ: МАУП, 2001.– 168 с.

7. В.В. Волошина, Л.В. Долинська та ін. Загальна психологія: Практикум: Навч. Посібник. – К, Каравела, 2006 – 280 с.

8. Виготский Л.С. Психология. М: Изд–во ЭКСМО – Пресс, 2000.

9. Гаврилюк О.О., Основи психології та педагогіки:Навч. посіб.– Хмельницький:ХНУ, 2004.– 217с.

10. Гоноболін Ф. Н., Психологія.– Київ:Вища шк., 1975.– 261с.

11. Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу. – К., 1991.

12. Дьяченко М.И., Психоллогический словарь/ М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович.– Минск, Москва:Харвест, А.С.Т., 2001.– 576с.

13. Ждан А.Н., История психологии:От античности до наших дней: Учебник.– Москва:Изд-во МГУ, 1990.– 367с.

14. Загальна психологія:Підручник/О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін.– Київ:Либідь, 2005.– 464 с.

15. Загальна психологія:Підручник/С.Д. Максименко, В.О. Зайчук, В.В. Клименко; За ред. С.Д. Максименка.– Київ:Форум, 2000.– 543 с.

Загальна психологія:Практикум: Навчальний посібник/В.В.

16. Волошина, Л.В. Долинська, С.О. Ставицька, О.В. Темрук.– Київ:Каравела, 2005.– 280с.

17. Занюк С.С., Психологія мотивації:Навч. посібник.– Київ:Либідь, 2002.– 304с.

18. Запорожец А.В., Избранные психологические труды:В 2-х т.Т. 1.– Москва:Педагогика, 1986.– 320 с.

19. Измерение интеллекта детей:Пособие для психолога- практика,Ч.1:Человеческий интеллект и его измерение: теория и практика/Под.ред.Ю.З.Гильбуха,.– Київ:РОВО Укрвузполиграф, 1992.– 133

20. Ильин Е.П., Психология воли.– СПб:Питер, 2003.– 280 с.– (Мастера психологии)

21. Карнеги Д., Как завоевывать друзей.../Пер. с англ. З.П. Вольской, Ю.В. Семенова.– Донецк:"Сталкер", 2003.– 560 с.

22. Ковалев А.Г., Психология личности.– Москва:Просвещение, 1965.– 288

23. Костюк Г.С., Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості.– Київ:Рад. шк., 1989.– 610 с.

24. Леонтьев А.Н., Лекции по общей психологии.– Москва:Смысл, 2001.– 511с.

25. Ломов Г.Ф. Методические и теоретические проблемы психологии.- М., Наука,1987.

26. Макарова Л.Л., Загальна психологія: Методичні розробки семінарських занять:Навч. посібник/ Л.Л.Макарова, В.М.Синельніков.– Київ:Центр навч. л-ри, 2005.– 200с.

27. Максименко С.Д., Експерементальна психологія (дидактичний тезаурус):Навч. посібник/ С.Д.Максименко, Е.Л.Носенко.– Київ:МАУП, 2002.– 128с.

28. Максименко С.Д., Розвиток психіки в онтогенезі:В 2-х т.Т.2:Моделювання психологічних новоутворень: генетичний аспект.– Київ:Форум, 2003.– 335с.

29. Маслоу А. Самоактуализиция личности и образование. – К.-Донецк,1994.

30. Миллер Г.Х., Сонник или толкование снов/Пер. с англ.– Харків:Свитовид, 2002.– 352 с.

31. Немов Р.С., Психология:В 3-х кн.Кн. 2:Психология образования.– 4-е изд.– Москва:ВЛАДОС, 2003.– 688 с.

32. Немов Р.С., Психология:Словарь-справочник: В 2-х ч.,Ч.1.– Москва:ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004.– 304с.

33. Ніколенко Д.Ф., Вступ до психології (лекції для студентів-заочників),Ч.II/ Д.Ф.Ніколенко, Л.М.Проколієнко.– Київ:КДПІ, 1982.– 79с.

34. О.Скрипченко, Л. Роменська та ін. Загальна психологія. Навчальний посібник, Київ «А.П.Н.» - 2002.

35. Основи педагогіки. Видавництво Книги – ХХІ. Чернівці – 2006.

36. Основи психології: Начальний посібник для студентів вищих навч. Закладів/ А.І.Веракіс, Ю.І. Завалевський, К.М.Левківський. – Х.-К., 2005. – 416 с.

37. Основи психології: Підручник / За заг. Ред. О.В.Киричука, В.А.Роменця. – К.: Либідь, 1995.

38. Палеха Ю.І., Іміджологія:Навчальний посібник/За заг. ред. З.І. Тимошенко.– Київ:В-во Європейського у-ту, 2005.– 324 с.

39. Пашукова Т.І., Практикум із загальної психології/За ред. Т.І. Пашукової.– Київ:Т-во "Знання", КОО, 2000.– 204с.

40. Пиаже Ж., Психология интеллекта.– СПб:Питер, 2003.– 192с.– ("Психология- классика")

41. Платонов К.К., Психологический практикум:Учеб., пособие для индустриально-педагогических техникумов.– Москва:Высш. школа, 1980.– 165с.

42. Практикум із загальної психології / За ред. T.I. Пашукової. - К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. - 204 с.

43. Проблеми загальної та педагогічної психології:Збірник наукових праць І-ту психології ям. Г.С. Костюка АПН України.Т. 3,Ч. 9/За ред. С.Д. Максименка.– Ніжин:НДПУ, 2002.– 206 с.

44. Психологічна енциклопедія. – О.М. Степанів. К – 2006. 42 с.

45. Психологічна енциклопедія /Автор-упор. О.М. Степанов.– Київ:Академвидав, 2006.– 424 с.– (Енциклопедія ерудита)

46. Психологія. Підручник для педагогічних вузів. \ Під ред. Г.С. Костюка – вид. 3, доповнене «Радянська школа».Київ, 1968.Роменець В.А. Історія психології. - К: Вища школа, 1978

47. Психологія:Навч.посіб./ О.В.Винославська, О.А. Бреусенко-Кузнєцов, В.Л.Зливков та ін.; За наук.ред О.В.Винославської.-Київ:Фірма «ІНКОС», 2005.-352с.

48. Психологія:Підручник/Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін; За ред. Ю.Л. Трофімова.– 5-те вид., стереотип.– Київ:Либідь, 2005.– 560с.

49. Рибалка В.В., Психологія розвитку творчої особистості:Навчальний посібник.– Київ:ІЗМН, 1996.– 236 с.

50. Романовська Д., Основи психосексуальної культури: Навчально-методичний посібник/ Д.Романовська, С.Собкова.– Чернівці:Золоті литаври, 2003.– 168 с.

51. Роменець В.А., Історія психології: Стародавній світ. Середні віки. Відродження:Навч. посіб.– Київ:Либідь, 2005.– 916 с.:іл.

52. Роменець В.А., Психологія творчості:Навч. посыбн.– 2-е вид., доп.– Київ:Либідь, 2001.– 288 с.

53. Рубинштейн Л.С. Основы общей психологии – СПб.: Питер, 2000.

54. Рыбалко Е.Ф., Возрастная и дифференциальная психология:Учебн. пособие.– СПб:Питер, 2001.– 224с.– ("Учеб. нового века")

55. С.Д. Максименко, В.О. Зайчук та ін. Загальна психологія. Підручник. Київ «Форум» - 2000.

56. Сисоєва С.О.Психологія та педагогіка:Підручник для студ. ВНЗ непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання/ С.О.Сисоєва, Т.Б.Поясок.– Київ:Міленіум, 2005.– 520 с.

57. Скрипченко О.В., Основи психології і педагогіки: психічні процеси:Навч.-метод. посібник/ О.В.Скрипченко, І.М.Бушай, Л.О.Скрипченко.– Київ:Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2003.– 145 с.

58. Фрейд З. Психология бессознательного /Под. ред. М.Г. Ярошевского – М: Просвещение, 1990.

59. Фрейд З. Психология бессознательного. Сб. произведений/сост. М.Г. Ярошевський,-М. 1990.

60. Цимбалюк І.М., Психологія спілкування: Навч. посіб.– Київ:ВД "Професіонал", 2004.– 304 с.

61. Шапар В.Б., Сучасний тлумачний психологічний словник:Близько 2500 термінів.– Харків:Прапор, 2005.– 640 с.

62. Эльконид Д.Б. Избранные психологические труды.- М.: Педагогика, 1989. – 560 с.

63. Энциклопедия психологических тестов.– Москва:Изд-во ЭКСМО-ПРЕСС, 2000.– 496с.

64. Эриксон М., Глубокий гипнотический транс: индукция и использование/М.Эриксон. Искусство Мастера НЛП/Р.Бэндлер.

65. Эриксон Э. Г. Идентичность: юность и кризис. – М.: Прогресс, 1996.

66. Юнг К.Г., Дух в человеке, искусстве и литературе.– Минск:ООО "Харвест", 2003.– 384с.

67. Юнг К.Г., Психологические типы: Под ред. В.В. Зеленского.– СПб:Азбука, 2001.– 736 с.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: