Тематика контрольних робіт. Список рекомендованої літератури

Мета та завдання дисципліни

ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА

Список рекомендованої літератури

Основна:

1. Анимица Е.Г., Тертышный А.Т. Основы местного самоуправления: Учебник. – М.: Логос, 2000. – 208 с.

2. Архипова Т.Г. и др. История государственной службы в России XVIII –ХХ века: Учеб. пособие. – М.: Мир, 2001. – 310 с.

3. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: история, теория, закон, практика: Монография. – М.: Мир, 2002. – 230 с.

4. Василенко И.А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Беликобритания, Франция, Германия: Учеб пособие.. – М.: Мир, 2003. –

312 с.

5. Войтович Р.В. Ідеологія, технологія та стиль у держ.упр.: Навч.-метод посібник. – К.: Промінь, 2003. – 245 с.

6. Глазунова Н.И. Система гос.упр.: Учебник для ВУЗов.. – М.: Мир, 2002. – 264 с.

7. Державне управління: Навч. посібник /А.Ф. Мельник, Ю.О. Оболенський / – К.: Наука, 2003. – 325 с.

8. Лісничий В.В. Політичні та адміністративні системи зарубіжних країн: Навч посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 405 с.

9. Малиновский В.Я. Державне управління: Навч посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 274 с.

10. Матвієнко Г.В. Інформаційні технології в державному управлінні. Редактор текстів Word 2000: Навч.-метод. посібник. – К.: Наука, 2004. – 195 с.

11. Методологія державного управління: Словник-довідник. – К.: Наука, 2003. – 305 с.

12. Панчук А.М. Моделювання, інформаційні системи і технології в державному управлінні: Опорний конспект дистанційного курсу навчання: Посібник – К.: Наука, 2004. – 425 с.

13. Рой О.М. Система государственного и муниципального управления. – СПб.: Консул, 2003. – 237 с.

14. Управління за участю громадян: міжнародний досвід та рекомендації для України. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 226 с.

15. Уткин Э.А. Государственне и муниципальное управление: Учеб.пособие.. – М.: Мир, 2002. – 210 с.

16. Уткин Э.А. Государственне и региональное управление: Учеб.пособие.. – М.: Мир, 2003. – 250 с.

17. Чиркин В.Е. Государственне управление: Элементарный курс.. – М.: Мир, 2003. – 220 с.

Додаткова:

1. Баймуратов М.А. Муниципальная власть: актуальне проблемы становлення и развития в Украине. Одеса.: Право, 2003. – 190 с.

2. Біленчук П.Д. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право): Навч. посібник. – К.: Наука, 2003. – 195 с.

3. Воронкова В.Г. Муніципальний менеджмент: Навч. посібник – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 292 с.

4. Евдокимов В.Б. Старцев Я.Ю. Местные органы самоуправления зарубежных стран: правовые аспекты. – М.: Образование, 2001. – 310 с.

5. Иванова Г.А. Муниципальное право: Конспект лекций. – СПб.: – Консул, 2000. – 315 с.

6. Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування: Навч посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 305 с.

7. Лазор О.Д. Лазор О.Я. Місцеве самоврядування: Вітчизняний та зарубіжний досвід: Навч посібник. – К.: Наука, 2003. – 225 с.

8. Лексин В.Н. Шведов А.Н. Государство и регионы Теория и практика гос. регулирования территориального развития. – М.: Образование, 2001. – 240 с.

9. Лимонов А.М. Местное самоуправление в РФ: Учеб пособие.– М.: Мир, 2002. – 246 с.

10. Мандрица В.М. Касьянов В.В. Правовые основы управления: Учеб пособие. – Ростов-н/Д: Лидер, 2002. – 274 с.

11. Сенктон Е. Системи міського управління / Пер з англ. – Х.: Знання, 2001. – 250 с.

12. Тетчер М. Искусство управления государством. Стратегия для меняющегося мира / Пер. с англ. – М.: Образование, 2005. – 504 с.


Курс “Психологія та педагогіка” згідно з навчальними планами вивчається студентами економічних спеціальностей. Без знань закономірностей, умов і механізмів розвитку свідомості людини неможливо здійснити виховний вплив відповідно до сучасних вимог. Необхідно вивчати життєві інтереси, властивості характеру, рівень інтелектуального розвитку та інші якості особистості. Вивчення закономірностей і шляхів розвитку психіки людини дає можливість майбутнім фахівцям пізнати свої психічні особливості, активно впливати на подальший розвиток власних здібностей, інтересів, удосконалювати культуру поведінки, активізувати процес самовиховання.

Застосування знань з психології та відповідних вмінь сприяє виникненню або налагодженню позитивних міжособистісних відносин.

Дана розробка покликана полегшити студентам процес засвоєння психологічних знань однієї з найбільш важливих проблем сучасності – становлення і вдосконалення особистості, розвитку її інтересів, ідеалів, переконань, формування культури поведінки, допомогти організувати їх самостійну роботу.

Після вивчення курсу студенти повинні знати:

- природу психіки людини;

- основні психічні функції та їх фізіологічні механізми;

- психічні форми освоєння дійсності;

- роль свідомості та самосвідомості у поведінці і діяльності людини, формування її як особистості;

- знання емоцій, потреб, установок;

- психологічні основи формування групи, її динаміку;

- психологічні особливості міжособистісних відносин;

- деякі психолого-педагогічні аспекти досягнення успіху у професійній діяльності.

Майбутній фахівець повинен уміти:

- дати психлого-педагогічну характеристику особистості, її темпераменту, здібностей, характеру;

- інтегрувати психічні стани, частково керувати ними;

- будувати міжособистісні відносини та спілкування;

- володіти навичками аналізу проблемних ситуацій та вибору психолого-педагогічних технологій як у професійній сфері так і міжособистісних відносинах.

1. Проблеми особистості в сучасній психології.

2. Гуманістична концепція особистості.

3. Характеристика основних концепцій психологічної структури особистості.

4. Характеристика структури особистості за Фрейдом.

5. Проблеми самопізнання в психології.

6. Особистість як об’єкт психологічного дослідження.

7. Проблеми життєтворчості в сучасних психолого-педагогічних дослідженнях.

8. Самопізнання, самовиховання як фактор творчого розвитку.

9. Основи психологічної теорії особистості.

10. Галузі сучасної технології.

11. Класифікація методів психології.

12. Особистість та її спрямованість.

13. Мозок і психіка.

14. Свідомість та самосвідомість.

15. Спілкування і міжособистісні відношення.

16. Психолого-педагогічні основи спілкування.

17. Основи психологічної корекції спілкування.

18. Загальні підходи до розкриття психологічної структури особистості.

19. Мова і мовлення.

20. Когнітивні і міжособистісні конфлікти.

21. Діяльність і поведінка.

22. Порівняльний аналіз учбової і трудової діяльності.

23. Відчуття і сприймання.

24. Психологічні закономірності сприйняття та їх використання у виховному процесі.

25. Значення емоцій та почуттів в життєдіяльності людини.

26. Уявлення і творчість.

27. Психологічні основи співпраці.

28. Психологічні основи розвитку дітей різних вікових категорій (дошкільного віку, молодшого шкільного віку, підлітків).

29. Уява і образне мислення.

30. Психологічні проблеми творчості.

31. Інтелектуальні властивості особистості.

32. Темперамент і характер.

33. Любов, дружба, ненависть.

34. Спілкування в малій групі.

35. Спільна діяльність, її види і специфіка організації.

36. Структура педагогічної діяльності.

37. Виховання моральності в сучасних умовах.

38. Гуманістична концепція особистості і проблеми психології виховання.

39. Психолого-педагогічні аспекти здібностей та їх розвитку.

40. Основні принципи виховання особистості.

41. Індивідуальні потреби і інтереси особистості як основа виховної діяльності.

42. Сутність та зміст виховання.

43. Основні приорітетні напрямки економічної освіти в Україні.

44. Виховання як динамічний і цілісний процес.

45. Особливості виховної системи А.С.Макаренка.

46. Особливості системи естетичного виховання В.Сухомлинського.

47. Основні напрямки розвитку сучасної педагогіки.

48. Сутність та особливості національного виховання.

49. Тенденції і перспективи розвитку системи народної освіти в Україні на рубежі ХХІ століття.

50. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку.

51. Шляхи та засоби реалізації національної системи виховання.

52. Теоретичні основи народної педагогіки.

53. Сім’я як провідний осередок соціального виховання дітей.

54. Педагогіка народного календаря.

55. Принцип єдності загальнолюдського і національного в системі виховання.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  double arrow
Сейчас читают про: