double arrow

Тематика контрольних робіт. В процесі вивчення дисципліни студенти магістратури повинні засвоїти теоретичні положення державного управління, нормативно-правові акти, що визначають

В процесі вивчення дисципліни студенти магістратури повинні засвоїти теоретичні положення державного управління, нормативно-правові акти, що визначають правовий статус різних суб’єктів управлінських стосунків, а також широкого діапазону суспільних відносин управлінського характеру з урахуванням їх різнобічного адміністративно-політичного регулювання. Крім того, студенти магістратури повинні виробити навички застосування у практичній діяльності одержаних знань для вирішення конкретних ситуацій, оволодіти правилами самостійної роботи з

Мета та завдання дисципліни

ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Рекомендована література

1. Андрущенко В. Філософія політики: [підручник] / В. Андрущенко. – К.: Знання України, 2003. – 400 с.

2. Ануфрієва В. О. Психологічні чинники впливу засобів масової інформації на ціннісні орієнтації студентської молоді / Ануфрієва В. О. – К.: Знання України, 2008. – 20 с.

3. Бард О. Нетократия: новая правящая элита и жизнь после капитализма / О. Бард, Я. Зодерквист. – СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2005. – 252 с/

4. Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства / З. Бауман. – К.: Києво-Могилянська академія, 2008. – 110 с.

5. Бебик В. Політологія: наука і навчальна дисципліна: [підручник] / В. Бебик. – К.: Каравела, 2009. – 496 с.

6. Бжезінський З. Вибір: світове панування чи лідерство / З. Бжезінський; [пер. з англ.]. – К.: Видавничий Дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – 203 с.

7. Бойко О. Д. Політичне маніпулювання: [навч. посібник] / Бойко О. Д. – К.: Академвидав, 2010. – 432 с.

8. Бондар Ю. Національний інформаційний простір новітньої України: становлення та функціонування у процесі політичної трансформації суспільства: [монографія] / Ю. Бондар. – К.: МАУП, 2007. – 184 с.

9. Воронов І. Демократичний транзит: людський вимір політики / І. Воронов. – К.: Ґенеза, 2006. – 328 с.

10. Воронов І. О. Людина і політика: у пошуках гуманістичної альтернативи / Воронов І. О. – К.: Ґенеза, 2004. – 320 с.

11. Воронов І. О. Політичні теорії ХХ століття / Воронов І. О. – К.: Ґенеза, 2004. – 288 с.

12. Гелей С. Політологія: навч. посібник / С. Гелей, С. Рутар. – [7-е вид.]. – К.: Знання, 2008. – 415 с.

13. Глобальні модерності / [за ред. М. Фазерстоуна, С. Леша, Р. Робертсона]. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 400 с.

14. Горбатенко В.П. Політичне прогнозування: Теорія, методологія, практика. – К.: Генеза, 2006. – 400 с.

15. Дмитренко М. Політична система України: Розвиток в умовах глобалізації та інформаційної революції: [монографія] / М. Дмитренко. – К.: Ун-т «Україна», 2011. – 820 с.

16. Жижек С. Дражливий суб’єкт: відсутній центр політичної онтології / С. Жижек. – К.: ППС-2002, 2008. – 510 с.

17. Інноваційний розвиток України: політико-правові аспекти: монографія / [за ред. В. П. Горбатенка]. – К.: ТОВ «Видавництво Юридична думка», 2006. – 248 с.

18. Кулик В. Дискурс українських медій: ідентичності, ідеології, владні стосунки / В. Кулик. – К.: Критика, 2010. – 655 с.

19. Мангайм К. Ідеологія та утопія / К. Мангайм. – К.: Дух і Літера, 2008. – 423 с.

20. Мойсеєв В. Паблік рілейшнз: [навч. посібник] / В. Мойсеєв. – К.: Академвидав, 2007. – 224 с.

21. Нагорна Л. Регіональна ідентичність: український контекст / Л. Нагорна. – К.: ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 405 с.

22. Нозик Р. Анархия, государство и утопия / Р. Нозик. – М.: ИРИСЭН, 2008. – 424 с.

23. Основи демократії: навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [за заг. ред. А. Колодій]. – К.: Ай Бі, 2002. – 684 с.

24. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: сб. учеб. материалов / [под ред. Е. Ю. Мелешкиной]. – М.: ИНФРА-М; Весь Мир, 2001. – 304 с.

25. Політологія: підручник / [за ред. О. В. Бабкіної, В. П. Горбатенка]. – К.: Академія, 2006. – 368 с.

26. Почепцов Г. Інформаційна політика: навч. посібник / Г. Почепцов, С. Чукут. – К.: Знання, 2006. – 663 с.

27. Прикладна політологія: навч. посібник / [за ред. В. П. Горбатенка]. – К.: Академія, 2008. – 458 с.

28. Рікер П. Ідеологія та утопія / П. Рікер. – К.: Дух і Літера, 2005. – 383 с.

29. Северинюк В.М. Політична поведінка: проблеми теорії та методології: Монографія / В.М.Северинюк. – Київ; Запоріжжя: Вид-во КПУ, 2009. – 432 с.

Теоретичні основи теорії та практики державного управління в Україні є однією із спеціальних дисциплін магістерської підготовки і своєю метою передбачає вивчення основних принципів та інститутів державного управління та керівництва адміністративно-політичною сферою України.

Особливого значення вивчення курсу набуває у зв’язку зі змінами, що відбулися в політичній системі України, закріпленням в Конституції України світових та європейських стандартів відносно прав і свобод людини і громадянина, значним оновленням змісту, форм та методів державної діяльності, більш чітким розподілом повноважень між окремими гілками державної влади, глибокою структурною перебудовою державного механізму та системи місцевого самоврядування пошуком ефективних шляхів правового регулювання та практичної реалізації нових суспільних відносин на кардинально на оновленій правовій базі у сучасному державотворенні.

Метою та завданням викладання дисципліни „Основи державного управління” є:

- ознайомити студентів магістратури із сучасною методологією, проблемами й тенденціями розвитку сучасного державного управління;

- ознайомити студентів магістратури з науковими та правовими за засадами державного управління;

- ознайомити студентів магістратури із перспективами та напрямками розвитку системи політико–адміністративного управління;

- ознайомити студентів магістратури із методологією розвитку системи державного управління та місцевого самоврядування;

- ознайомити студентів магістратури з динамікою розвитку державного управління на регіональному рівні;

- ознайомити студентів магістратури з системою кадрового забезпечення державного управління та державної служби в Україні;

Студенти магістратури повинні

знати:

· стан, тенденції та механізм розвитку сучасного державного управління;

· механізм здійснення державного управління та державної політики в Україні;

· базові теоретичні положення, зміст та перспективи розвитку основних адміністративно-політичних інститутів;

· джерела та основні принципи правового регулювання адміністративно –політичної сфери;

· конституційні засади правового регулювання адміністративно-політичних процесів в Україні;

· принципи здійснення державної кадрової політики;

· типологію сучасних державно – управлінських відносин;

· напрямки реформування державного управління у сучасній Україні;

· сутність та перспективи здійснення політико – адміністративного реформування.

уміти:

· виконувати професійні обов’язки, передбачені посадами середньої та вищої ланок управління, в адміністративно-політичної та соціальної сферах;

· застосовувати закони та інші нормативні акти в процесі державного управління та регулювання адміністративно-політичними процесами;

· забезпечувати на професійному рівні правове регулювання окремих видів соціально – політичної діяльності;

· моделювати та прогнозувати соціальні процеси, використовуючи різноманітні моделі

· збирати, обробляти інформацію та готувати документи щодо регулювання державно – управлінської діяльності;

· застосовувати одержані знання в процесі управлінської роботи;

· обґрунтовувати прийняті рішення в практиці державного управління та місцевого самоврядування.

1. Аналіз поняття „державне управління”. Державне управління як особлива галузь соціального управління.

2. Предмет та об’єкт державного управління та їх характеристики.

3. Державне управління та державна влада.

4. Державне управління та виконавча діяльність у сучасному суспільстві.

5. Взаємозв’язок державного управління з системою місцевого самоврядування у сучасному українському суспільстві.

6. Характеристика державного управління і політичного керівництва.

7. Сутність діяльнісного та системного підходів до аналізу державного управління. Критерії ефективності сучасної системи державного управління.

8. Напрямки вдосконалення системи державно – управлінських відносин та їх перспективи в сучасній Україні.

9. Політика і управління: фактори та тенденції їх розмежування.

10. Призначення уряду та парламенту у суспільстві.

11. Спільне та відмінне у визначенні понять „керівництво” та „управління”.

12. Характеристика політичних та адміністративних органів у системі управління

13. Визначення суб’єктно – об’єктних відносин у системі державного управління та політичного керівництва.

14. Визначення особливостей взаємодії державного управління та політичного керівництва у сучасній Україні.

15. Характеристика політичного керівництва та політичного управління.

16. Керівництво і управління в історичному контексті.

17. Спільне та відмінне у визначенні понять „керівництво” та „управління”.

18. Характеристика політичних та управлінських органів у сучасному українському суспільстві.

19. Характеристика концептуальної основи поняття „керівництва” за визначенням М. Вебера як влади і впливу.

20. Характеристика управління з точки зору сучасного західного змісту понять „govern”, „control”, „manage”.

21. Характеристика керівництва з точки зору сучасного західного визначення понять „lead”, „direct”, „administer”.

22. Суб’єктно – об’єктні відносини у системі державного управління та політичного керівництва.

23. Особливості взаємодії державного управління та політичного керівництва у сучасній Україні.

24. Характеристика понять „політико – адміністративна влада”, „адміністративна влада”.

25. Характеристика понять „державна влада”, „політична влада”, „неполітична влада”.

26. Історичні погляди на співвідношення понять „виконавча влада” та „державне управління” (Л.Штейн, І. Тарасов, Ю.Козлов та ін.).

27. Визначення виконавчої влади як реалізації завдань державного управління.

28. Характеристика державної виконавчої влади.

29. Критерії відмежування виконавчої влади від інших видів владної діяльності.

30. Головні цілі виконавчої влади.

31. Характеристика принципів державного управління та напрямки їх реалізації у сучасній Україні.

32. Загальні принципи управління як керівні правила.

33. Основні положення та норми поведінки, якими керуються суб’єкти державного управління.

34. Державна менеджереалізація як напрямок модернізації політико – адміністративних відносин.

35. Перспективи розвитку державно – управлінських відносин в Україні та їх характеристика.

36. Класичні принципи управління Г. Емерсона.

37. Класифікація принципів управління А. Файоля.

38. Сучасні методи державного управління в Україні.

39. Характеристика принципів державного управління та напрямки їх реалізації у сучасній Україні.

40. Загальні принципи управління як керівні правила.

41. Характеристика перспектив політико – адміністративного реформування в Україні.

42. Методи державного управління та їх специфіка.

43. Сутність державно-управлінських відносин як особливого виду суспільних відносин.

44. Суб’єкти державно-управлінських відносин.

45. Об’єкти державно-управлінських відносин.

46. Правове регулювання державно-управлінських відносин.

47. Ієрархія влади у структурі державно – управлінських відносин.

48. Основні можливості впливу держави на державно-управлінські відносини.

49. Взаємозв’язок політики та державно – владних відносин.

50. Основні напрямки політико-адміністративного реформування суспільства та його ознаки.

51. Поєднання конституційно зафіксованих намірів та цілей держави, її структури, взаємовідносин та зв’язків з кадровим потенціалом держави.

52. Державна служба як реалізація повноважень державних органів влади.

53. Напрямки формування державного апарату нового типу та кадрового забезпечення державної служби.

54. Зміст інституту державної служби, її принципи та характеристики.

55. Зміст нормативно-правових актів, якими регулюються питання державної служби.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: