double arrow

Пытанні да заліку па гісторыі Беларусі

Семінар 2. – 2 гадзіны.

Беларусь у IX-XVIII ст.

Семінар 1. – 2 гадзіны.

ПЛАНЫ СЕМІНАРСКІХ ЗАНЯТКАЎ ДЛЯ СТУДЭНТАЎ ЗАВОЧНАЙ ФОРМЫ АБУЧЭННЯ

Беларусь у гады Другой сусветнай, Вялікай Айчыннай вайны ў пасляваенны перыяд (1939–1990 гг.) – 2 гадзіны.

Лекцыя 2. – 2 гадзіны.

Беларусь паміж двумя сусветнымі войнамі (1917 – верасень 1939 гг.)

1. Устанаўленне Савецкай улады ў Беларусі.

2. Праблема станаўлення беларускай дзяржаўнасці: БНР–БССР – ЛітБел–БССР.

3. Сацыялістычныя пераўтварэнні ў БССР: «ваенны камунізм», новая эканамічная палітыка, індустрыялізацыя, калектывізацыя сельскай гаспадаркі.

4. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы.

1. Другая сусветная і Вялікая Айчынная вайна і Беларусь.

2. БССР 1945–1985 гг.

3. Пачатак працэсу дэмакратызацыі і грамадскага жыцця ў БССР.

Развіццё Рэспублікі Беларусь як самастойнай дзяржавы (1990 г. – пачатак XXI ст.)

1. Абвяшчэнне незалежнай Рэспублікі Беларусь. Заканадаўчае афармленне суверынітэту.

2. Канстытуцыя 1994 г. (са змяненнямі і дапаўненямі).

3. Пошукі выхаду з эканамічнага і сацыяльнага крызісу.

4. Рэспубліка Беларусь і сусветнае супольніцтва. Адносіны Беларусі з СНД і Расіяй.

1. Этнагенэз беларусаў.

2. Беларусь у складзе Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага.

3. Беларусь у складзе Рэчы Паспалітай.

4. Утварэнне беларускай народнасці.

5.Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII ст. – 1917 г.) – 2 гадзіны. Падзелы Рэчы Паспалітай і палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі.

6.Беларусь у перыяд станаўлення буржуазнага грамадства.

7.Беларусь пад час войн і рэвалюцый.

Беларусь у савецкі перыяд (1917–1991 гг.)

1. Праблема станаўлення беларускай дзяржаўнасці: БНР–БССР–ЛітБел ССР–БССР

2. Сацыялістычныя пераўтварэнні ў БССР: «ваенны камунізм», новая эканамічная палітыка, індустрыялізацыя і калектывізацыя сельскай гаспадаркі.

3. Беларусь у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войн.

4. БССР у пасляваенны перыяд.

5.Развіццё Рэспублікі Беларусь як самастойнай дзяржавы.

Заканадаўчае афармленне суверэнітэту Рэспублікі Беларусь. Канстытуцыя 1994 г. (са змяненнямі і дапаўненямі).

6.Пошук шляхоў да рыначных адносін.

7.Рэспубліка Беларусь і сусветнае супольніцтва. Адносіны Беларусі з СНД і Расіяй.

1. Навука і рэлігія аб паходжанні чалавека. Старажытнае насельніцтва на тэрыторыі Беларусі (100 тыс. г. да н. э.- к. 3 тыс. да н. э.).Рассяленне індаеўрапейцеў. Насельніцтва Беларусі ў бронзавым раннім жалезным веку (к. 3 тыс. да н. э.-5 ст. н. э.).

2. Лакалізацыя славянскай прарадзімы. Пачатак рассялення славян і іх з’яўленне на тэрыторыі Беларусі ў VІ-VІІІ ст. Балты і славяне.

3. Старажытнаруская дзяржава, яе сутнасць, шляхі фарміравання (ІХ-Х ст.). Беларускія землі ў яе складзе.Станаўленне і развіццё Полацкага і Тураўсткага княства ў ІХ-ХІ стст.

4. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у ІХ-ХІ стст. Перадумова феадальнай раздробленасці на беларускіх землях. Барацьба крыжацкай агрэсіі і нашэсце мангола-татараў.

5. Культура Беларусі ў ІХ-ХІІІ стст.

6. Утварэнне Беларуска-Літоўскай дзяржавы—асновы Вялікага княства Літоўскага. Пашырэнне тэрыторыі княства Літоўскага ў канцы ХІІІ-ХІV стст. Шляхі ўключэння беларускіх земляў у склад ВКЛ.

7. Крэўская ўнія 1385 г., яе змест і значэнне ў далейшым развіцці беларускіх зямель.

8. Органы дзяржаўнай улады, кіравання і судовая сістэма ў ВКЛ.

9. Знешняя палітыка ВКЛ у другой палове ХІV-першай палове ХVІ ст. Барацьба з крыжацкай агрэсіяй і татарамі, Вялікім княствам Маскоўскім.

10. Этнічныя працэсы на беларускіх землях. Культура ХІV-ХV стст.

11. Люблінская унія 1569 г.: вытокі, змест, вынікі. Палітычны лад і кіраванне Рэчы Паспалітай. Барацьба за захаванне самастойнасці Вялікага княства Літоўскага.

12. Падзеі і лёсы рэфармацыі. Берасцейская царкоўная ўнія 1596 г.: перадумова, сутнасць. Лёс ўніяцкай царквы на Беларусі.

13. Адраджэнне і гуманізм у Еўропе. Развіццё культуры на беларускіх землях у ХУІ ст.

14. Сельская гаспадарка і гарадское жыццё ў Беларусі ў другой палове ХVІ-ХVІІІ стст. Беларусь у войнах і палітычных канфліктах канца ХVІ-першай паловы ХVІІІ стст.

15. Барока і Асветніцтва. Развіццё культуры на Беларусі ў ХVІІ-ХVІІІ стст.

16. Сацыяльна-эканамічны і палітычны заняпад Рэчы Паспалітай. Уключэнне беларускіх зямель у складзе Расійскай імперыі. Змены ў сацыяльнай структуры насельніцтва Еўропы, барацьба за замацаванне палітычных і грамадзянскіх правоў. Адміністрацыйна-дзяржаўныя пераўтварэнні на тэрыторыі Беларусі пасля далучэння да Расійскай імперыя. Сутнасць палітыкі царызму ў заходніх губернях. Айчынная вайна 1812 г. на Беларусі і яе вынікі.

17. Сацыяльна-эканамічнае развіццё ў першай палове ХІХ ст. на Беларусі.

18. Рэвалюцыйныя падзеі ў Еўропе 1830-1831 гг. і 1848-1849 гг. Грамадскі і нацыянальна-вызваленчы рух на Беларусі ў першай палове ХІХ ст. Нацыянальнае пытанне. Паўстанне 1863 г. на Беларусі. К. Каліноўскі.

19. Адмена прыгоннага права на Беларусі ў 1861 г. і яе асаблівасці, іншыя буржуазныя рэформы і контррэформы. Развіццё эканомікі Беларусі ў другой палове ХІХ ст.

20. Беларускі нацыянальна-вызваленчы і рэвалюцыйна-дэмакратычны рух у другой палове ХІХ-пачатку ХХ ст. і ўплыў на яго з боку польскага нацыянальна-вызваленчага і рускага рэвалюцыйнага руху.

21. Культура Беларусі ў ХІХ ст. Фарміраванне беларускай нацыі. Культуране і нацыянальнае адраджэнне на Беларусі ў пачатку ХХ ст.

22. Першая руская буржуазна-дэмакратычная рэвалюцыя 1905-1907 гг. Падзеі на Беларусі. Сталыпінская аграрная і земская рэформа. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў 1907-1914 гг.

23. Абвастрэнне супярэчнасцей наперададні І Сусветнай вайны. Асноўныя ваенныя падзеі на Беларусі. Заканчэнне І Сусветнай вайны і складванне Версальска-Вашынгтонскай сістэмы. Нацыянальны рух на Беларусі ў 1917 г.

24. Палітычныя змены на Беларусі ў часы Лютаўскай і Кастрычніцкай рэвалюцый 1917 г.

25. Брэсцкі мір. Першы Усебеларускі з’езд. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі.

26. Ваенная інтэрвенцыя з боку краін Антанты ў Савецкую Расію. Утварэнне БССР. (1919-1926 гг.).

27. Новая эканамічная палітыка і асаблівасці яе правядзення ў рэспубліцы (1921-1928 гг.). Індустрыялізацыя і асаблівасці яе правядзення на Беларусі, вынікі. Усеагульная калектывізацыя на Беларусі: перадумова, ход, вынікі.

28. Палітыка “беларусізацыі” і практыка яе правядзення ў жыцці ў 20-ыя гг. Усталяванне таталітарнага рэжыму. Масавыя рэпрэсіі на Беларусі ў канцы 20-30-ыя гг.

29. Эканамічнае і палітычнае становішча Заходняй Беларусі пад уладай Польшчы. Палітычнае становішча ў Еўропе напярэдадні ІІ Сусветнай вайны. Уключэнне Заходняй Беларусі ў склад БССР.

30. Пачатак ІІ Сусветнай вайны. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Абарончыя баі Савецкіх войск на тэрыторыі Беларусі.

31. Усталяванне акупацыйнага рэжыму на Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Народная вайна супраць фашысцкіх захопнікаў на тэрыторыі Беларусі.

32. Аперацыя “Багратыён”, вызваленне Беларусі ад фашысцкіх захопнікаў.

33. Змены ў міжнародным становішчы пасля ІІ Сусветнай вайны. Удзел БССР у стварэнні і дзейнасці ААН (другая палова 40-80-х гг.). Пасляваеннае аднаўленне і развіццё эканомікі Беларусі (1945-1955 гг.).

34. Сусветнай сістэма сацыялізму. Праблемы палітычнага жыцця, цяжкасці пасля ваеннага развіцця асветы і навукі (1945-1955 гг.).

35. Эканамічнае развіццё Беларусі 1955-1985 гг. Спробы рэформы. Грамадска-палітычнае жыццё на Беларусі 1955-1985 гг.

36. Адукацыя, навука і культура ў Беларусі ў 60-80-ыя гг. ХХ ст.

37. “Перабудова” і “новае эканамічнае мысленне”. Беларусь на шляху да суверэнітэту і незалежнасці (другая палова 80-х-першая палова 90-х гг. ХХ ст.). Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь.

38. Асноўныя напрамкі сусветнай культуры ў канцы ХХ-пачатку ХХІ стст. Развіццё беларускай культуры 90-е гг. ХХ ст-пачатак ХХІ ст.

39. Развіццё сусветнай эканомікі ў пачатку ХХІ ст. Праблемы глабалізацыі. Эканамічнае і сацыяльнае развіццё Беларусі 2000-2012 гг.

40. Беларусь у сусветнай супольнасці. Грамадска-палітычнае жыццё ў Беларусі 2000-2012 гг.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: