double arrow

Беларусь у пачатку XX ст

Семінар 4. – 2 гадзіны.

Асаблівасці развіцця Беларусі ў XIX ст.

Далучэнне Беларусі да Расійскай імперыі (1772–1795 гг.).

Семінар 3. – 2 гадзіны.

Фрміраванне беларускай народнасці. Культура Беларусі XIV – першай паловы XVII ст.

Семінар 2. – 2 гадзіны.

Развіццё беларускіх зямель (VI – сярэдзіна XIII ст.).

Семінар 1. – 2 гадзіны

Планы семінарскіх заняткаў і тэмы рэфератаў па гісторыі Беларусі для дзённай формы навучання

1. Перадумовы ўзнікнення беларускага этнасу. Балты і славяне.

2. Развіццё феадалізму: сельская гаспадарка і промыслы, узнікненне гарадоў.

3. Полацкае княства – першая беларуская дзяржава.

4. Рэлігія і культура на беларускіх землях у IX–XIII ст.

Тэмы рэфератаў

1. Паходжанне ўсходнеславянскіх народаў (беларусаў, рускіх, украінцаў).

2. Старажытныя Полацк, Тураў, Менск, Гродна і інш.

3. Полацкая княская дынастыя.

4. Хрысціянізацыя беларускіх зямель.

5. Ефрасіння Полацкая: жыццё і дзейнасць.

2. Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у складзе Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага (сярэдзіна XIII – 1596 г.).

1. Праблема ўтварэння Вялікага Княства Літоўскага ў гістарычнай навуцы.

2. Унутрыпалітычнае развіццё ВКЛ у сярэдзіне XIII – першай палове XVI ст.

3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове XIII – першай палове XVI ст.; аграрная рэформа, “валочная памера”, гарады.

4. Знешняя палітыка ВКЛ у XIV – першай палове XVI ст.

Тэмы рэфератаў

1. Арганізацыя ўлады і кіравання ў Вялікім Княстве Літоўскім.

2. Леў Сапега – выдатны беларускі дзеяч сярэднявечнай Беларусі.

3. Магдэбургскае права на Беларусі.

4. Грунвальдская бітва.

5. Саюз ВКЛ з Польшчай: яго плюсы і мінусы (Крэўская унія 1385 г.)

1.Прычыны і ўмовы складвання беларускай народнасці.

2.Ідэі Адраджэння і Рэфармацыі на Беларусі.

3.Ф. Скарына як вучоны, гуманіст, асветнік і першадрукар.

4.Развіццё беларускага кнігадрукавання і літаратуры. Школа, праваслаўныя брацтвы.

Тэмы рэфератаў

1. Ідэі гуманізма ў паэзіі М. Гусоўскага.

2. Роля і месца культуры Беларусі ў еўрапейскім культурна-цывілізацыйным працэсе.

3. Архітэктура Беларусі ў XIV – сярэдзіне XVII ст.

2. Беларускія землі ў складзе Рэчы Паспалітай (1569 г. – сярэдзіна XVIII ст.).

1. Люблінская унія, утварэнне Рэчы Паспалітай.

2. Палітычнае становішча ВКЛ у складзе Рэчы Паспалітай. Статут ВКЛ 1588 г. і яго значэнне.

3. Войны на тэрыторыі Беларусі сярэдзіны XVII – першай паловы XVIII ст.

4. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове XVII – XVIII ст.

Тэмы рэфератаў

1. Казацка-сялянская і антыфеадальная вайна (1648–1651 гг.).

2. Вайна Расіі з Рэччу Паспалітай (1654–1667 гг.).

3. Паўночная вайна на Беларусі.

4. Бітва 1708 г. пад Лясной.

1. Палітычнае становішча Рэчы Паспалітай да пачатку 70-х гг. XVIII ст.

2. Падзелы Рэчы Паспалітай.

3. Асноўныя напрамкі палітыкі расійскага самаўладдзя на Беларусі.

Тэмы рэфератаў

1. Рэформы ў Рэчы Паспалітай пасля першага падзелу і Канстытуцыя 3 мая 1791 г.

2. Т. Касцюшка – нацыянальны герой.

1. Беларусь у вайне 1812 г.

2. Аграрная рэформа 1861 г. і асаблівасці яе правядзення ў Беларусі.

3. Буржуазныя рэформы 60–90-х гг. XIX ст. на тэрыторыі Беларусі.

4. Класавая барацьба. Пачатак узнікнення палітычных партый і арганізацый.

Тэмы рэфератаў

1. Паўстанне 1830–1831 гг.

2. К. Каліноўскі – нацыянальны герой.

3. Народніцтва ў Беларусі.

1. Фарміраванне беларускай нацыі.

2. Эканамічнае развіццё Беларусі ў 1900–1913 гг. Сталыпінская аграрная рэформа.

3. Рэвалюцыя 1905–1907 гг. у Беларусі.

4. Беларусь у гады Першай сусветнай вайны (1914–1916 гг.).

5. Беларусь пасля падзення самадзяржаўя (люты–кастрычнік 1917 г.).

Тэмы рэфератаў

1. Маніфест 17 кастрычніка 1905 г. і Беларусь.

2. Газета “Наша ніва” – цэнтр нацыянальнага адраджэнцкага руху.

3. Бежанства на Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны.

2. Усталяванне Савецкай улады на Беларусі (1917–1929 гг.).

1. Кастрычніцкая (1917 г.) рэвалюцыя і стварэнне сістэмы Савецкай улады на Беларусі.

2. Барацьба за стварэнне беларускай дзяржаўнасці: БНР, ССРБ, ЛітБел, другое абвяшчэнне ССРБ.

3. Палітыка “ваеннага камунізму” на Беларусі.

4. Рыжскі мір 1921 г.

Тэмы рэфератаў

1. Адносіны насельніцтва Беларусі да першых мерапрыемстваў Савецкай улады.

2. Устаўныя граматы Беларускай Народнай Рэспублікі.

3. Савецка-польская вайна 1919–1920 гг. на тэрыторыі Беларусі.

4. Слуцкае паўстанне.

5.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: