double arrow

Беларусь у складзе Расійскай імперыі (1772–1917 гг.) гадзіны

Сацыяльна-эканамічнае развіццё ВКЛ: аграрныя адносіны, рэформа 1557 г., феадальны горад, магдэбурскае права.

Уводзіны. Ад Полацкага, Тураўскага і іншых княстваў да Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага

Лекцыя 1. – 2 гадзіны.

ТЭМЫ І ПЛАНЫ ЛЕКЦЫЙНЫХ ЗАНЯТКАЎ ДЛЯ СТУДЭНТАЎ ЗАВОЧНАЙ ФОРМЫ АБУЧЭННЯ

Рэспубліка Беларусь (1990–2012 гг.).

Семінары 7-8. – 2 гадзіны.

Тэмы рэфератаў

Беларусь у 1945–1980 гг.

Беларусь у гады Другой сусветнай вайны

Семінар 6. – 2 гадзіны.

План

Семінар 5. – 2 гадзіны.

1. БССР у міжваенны перыяд (1921–1939 гг.)

1. Фарміраванне тэрыторыі і дзяржаўнае будаўніцтва БССР. Палітыка беларусізацыі і яе сутнасць.

2. Новая эканамічная палітыка (НЭП): сутнасць, асаблівасці і характар правядзення ў БССР.

3. Ажыццяўленне палітыкі індустрыалізацыі і калектывізацыі і яе вынікі.

4. Палітычныя рэпрэсіі 20–30-х гг.

Тэмы рэфератаў

1. Сістэма савецкай улады на Беларусі ў 20–30-я гг. XX ст.

2. Беларускае замежжа ў 20–30-я гг. XXст.

3. Заходняя Беларусь у складзе Польшчы.

1. Пачатак Другой сусветнай вайны. Аб'яднанне беларускага народа ў складзе БССР.

2. Напад Германіі на СССР. Абарончыя баі Чырвонай арміі на тэрыторыіі Беларусі летам 1941 г.

3. Акупацыйны рэжым: планы, мэты, дзеянні. Разгортванне партызанскага руху.

4. Асноўныя вынікі Другой сусветнай вайны для Беларусі.

Тэмы рэфератаў

1. Партызанскі рух і антыфашысцкае супраціўленне на Беларусі.

2. Калабарацыянізм: яго сутнасць і праяўленні на Беларусі.

3. Злачынствы нямецкіх акупантаў на тэрыторыі Беларусі.

4. Аперацыя «Баграціён» і вызваленне Беларусі.

5. Беларусы на франтах Другой сусветнай вайны.

1. Змяненне геапалітычнага становішча БССР. «Халодная вайна» і «жалезны занавес».

2. Беларусь у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе.

3. БССР у сярэдзіне 50–80-х гг.

4. Палітыка «перабудовы»: яе сутнасць, значэнне, вынікі.

1. Рэпрэсіі 40–50-х гг. у БССР.

2. Спробы рэформы кіравання прамысловасцю і сельскай гаспадаркай у 60-я гг. XX ст.

3. Сувязі БССР з замежнымі краінамі, абмежаванне міжнароднага суверэнітэту рэспублікі.

4. Здабыткі і пралікі ў вырашэнні сацыяльных праблем у БССР у 70–80-я гг.

5. Першыя грамадскія арганізацыі і пашырэнне ідэі нацыянальнага адраджэння Беларусі.

1. Крызіс СССР як унітарнай дзяржавы.

2. Прыняцце Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі і новай Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

3. Выбары першага прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

4. Рэферэндумы (1995 і 1996 гг.). Дапаўненні і змяненні, унесеныя ў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь.

5. Прэзідэнцкія выбары 1994 і 2001 гг.

6. Пошукі шляхоў выхаду з сацыяльна-эканамічнага крызісу.

7. Рэспубліка Беларусь у сусветнай супольнасці.

8. Роля Беларусі ў інтэграцыйных працэсах на постсавецкай прасторы.

9. Адносіны Рэспублікі Беларусь з Расійскай Федэрацыяй.

10. Асноўныя вынікі і галоўныя ўрокі гісторыі Беларусі.

Тэмы рэфератаў

1. Чарнобыльская катастрофа, яе эканамічныя і сацыяльныя наступствы.

2. Палітычныя партыі, грамадскія рухі і арганізацыі ў Беларусі на сучасным этапе.

3. Канфесійнае жыццё на Беларусі.

1. Гісторыя Беларусі – састаўная частка гісторыі сусветнай цывілізацыі.

2. Этнагенез беларусаў.

3. Першая дзяржаўныя аб'яднанні на тэрыторыі Беларусі.

4. Сацыяльна-эканамічныя і палітычныя перадумовы ўтварэння ВКЛ.

Беларускія землі ў складзе Вялікага Княства Літоўскага (другая палова XIII ст. – 1569 г.).

1. Унутранае становішча ВКЛ.

2. Знешняя палітыка ВКЛ.

3. Фарміраванне беларускай народнасці.

Беларусь ад Люблінскай уніі (1569 г.) да падзелаў Рэчы Паспалітай (другая палова XVI – 90-я гг. XVIII ст.)

1. Утварэнне Рэчы Паспалітай.

2. Палітычнае, эканамічнае і сацыяльнае развіццё Рэчы Паспалітай.

3. Падзелы Рэчы Паспалітай.

4. Эпоха Асветы і яе уплыў на развіццё культуры Беларусі.

1. Палітыка царызму на тэрыторыі Беларусі.

2. Беларусь у перыяд станаўлення буржуазнага грамадства.

3. Беларусь у перыяд расійскіх рэвалюцый і Першай сусветнай вайны.

4. Фарміраванне беларускай нацыі.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: