double arrow

Що покладено в основу виділення етапів теорії містобудування

Транспортні території України - новий обьєкт районно -планувальних робіт

Шляхи планувального регулювання міських агломерацій

Дати визначення основних задач і цілей теорії містобудування.

Основнаяцель теории градостроительства - изучение планировочной организации систем расселения и населенных мест, особенности их формирования, функционирования и развития во взаимосвязи с социально-экономическими и природными условиями.

разработка градостроительных правил и нормативов, используемых в проектировании.

разработка целевых программ проектирования и установления зависимости принимаемых решений от имеющихся условий.

Есть две основных задачи теории и практики градостроительства: А) реконструкция и развитие старых городов. Б) строительство новых городов.

При реконструкции предусматривается: оздоровление городской территории методом постепенного улучшения инсоляции и проветривания зданий, уменьшение плотности застройки, расширения старых улиц, улучшение транспортных связей и т.д.

В городах с богатым архитектурным наследием при реконструкции решается задача сохранения исторического облика и органического сочетания новой застройки с памятниками архитектуры.

- Регулювання агломерацій значно ефективніше, коли воно являється частиною загальнокраїнової регіональної лолітики, а не автономно існуюча програма

- Єдиний орган управління - не є обовязковими вимогами функіонування агломерацій. Неодмінна умова - координація планувальної діяльності

- Характерний час змін в агломераціях - десятиліття. При цьому зміни мають "циклічний" характер.

- Державне регулюлювання розвитку агломерацій виникло в Європі як відповідь на Світовий економічний крзис 1929-32р

- Сприятливі умови функціонування всіх складових частин агломерації, зручність їх взаємодії шляхом вдалого розміщення функціональних елементів і і нфраструктури

- Узадоволення сан-гігієнічного стану городських поселеь і прилеглих до їх територій, захист навколишнього середовища, розвиток рекреаційних районів, формування відкритого простору, поєднання забудованих і не забудованих терторій

- гнучкість територіальної структури завдяки раціональному взаєморозміщенню функціональних зон, вибору найбільш вигідних напрямів розвитку, виявленню їх резервів

- зберігання і посилення позитивних властивостей агломерації як житєвого середовища, забезпечення можливостями зручного користуванння великим вибором обєктів, служащих задоволеннням потребам людини. Це достигається високою степінню комунікабельності агломерацій, насищеністю сучасними засобами транспорту і звязку їх раціональної територіальної організації

- планувальна концепція повинна відповідати типу агломерацій і її місця в ториторіальній структурі народного господарства

Географічне і геополітичне положення України в центрі континентальної Європи задовольняє благоприємні умови для розвитку соц.-економічних контактів по всьому її периметру. Особливістю України служить її високи порівняно з іншими країнами трансграничний потенціал: 19 приграничних областей, велика довжина границь (десь 5,5 тис. км) і сусідство з 7 країнами. Тому зростає соц. економічне значення пораничних регіонів

країни у яких є зовнішні звязки с територіями з іншої сторони границі

В условиях планового хазяйства и сбалансированного развития экономики страны, как единого комплекса, важнейшую роль преобретает территориальное планирование, рациональное размещение производственных сил, совершенствование системы управления в копитальном строительстве. Исследуются закономерности формирования и функционирования градостроительных образований, разроботка принципов и критериев принятия решений проектирования рассматриваются фундаментальне проблемы исследования расселения и поселений, имеющие общесоциальное значение.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: