double arrow

Перспективи розвитку містобудування

Містобудування – це не тільки “будування”. Діяльність ця складається з таких видів: планування (соціально-економічне, фізичне, просторове), проектування (комплексне, галузеве), менеджмент і будівництво, управління функціонуванням і розвитком.

Для МБ характерна великомасштабність рішень, яка вимагає великих матеріальних витрат. Це пов’язано із задоволенням матеріальних і духовних потреб великих груп населення, з необхідністю враховувати економічні можливості країни на даному етапі її розвитку, соціальні пріоритети, зумовлені політичним устроєм.

Місто – результат колективної і тривалої діяльності. Реальні умови життя часто вносять суттєві корективи в реалізацію містобудівних проектів, вимагаючи постійного їх коригування. Індивідуальний творчий початок присутній лише при розробці самих попередніх ідей – концептуальних моделей міської структури та її елементів. Тому процес проектування міст та районів звичайно включає багато стадій та етапів, розтягнутих у часі.

Стратегія розвитку регіону базується на головних її цілях, що зумовлює структуру територіального прогнозу.

Регіональне прогнозування – це наукове передбачення напрямків і параметрів соціально-економічного розвитку регіону на основі аналізу джерел фінансування, економічної структури тощо.

У нинішній час об’єктами районного планування в європейських країнах є райони міських агломерацій, приміські зони найкрупніших міст, густо заселені промислові райони. Головним тут є завдання деконцентрації промисловості, покращення гігієнічних умов, охорони природи. Метою планування районів, що деградують, є покращення економіки – промисловості і сільського господарства, залучання в них населення, будівництво об’єктів соціальної та інженерно-технічної інфраструктури тощо. Третій тип районів, які зустрічаються в Скандинавських країнах, Канаді, деяких державах Південної Америки, - зони нового освоєння. Планування цих районів визначається їх географічним положенням.

Для української теорії та практики МБ характерним було те, що велика увага приділялася процесам просторової взаємодії поселень. Зокрема, тенденціям соціально-економічних та демографічних зв’язків між поселеннями різних типів, які формують територіальні обєднання з спільною планувальною структурою. Таким чином, визначився новий напрямок – регіональне МБ.

У процесі РП однією з головних проблем є досягнення спільних рішень, однаково сприятливих для організації господарства, а також розміщення населення. В такому разі необхідно вирішувати завдання щодо оптимальних рівнів концентрації населення та об’єктів виробництва, рівнів “поляризації” елементів природнього ландшафту, створення природозахисних та природоохоронних зон.

Проблемы развития больших и крупных городов в период 60-70хх Киев. (1)

Уже в 60-х годах в практике градостроительного проектирования стал обнаруживаться отрыв от изменившихся экономических и экологических условий развития народного хозяйства. Трудовые, территориальные и водные ресурсы становились все более ограниченными, осложнялась экологическая обстановка в урбанизированных зонах страны. Прирост промышленной продукции все более обеспечивался повышением производительности труда, силу чего процесс роста населения в городах стал замедлятся.

В этих условиях обнаружилось неэкономное отношение к территориям городов в генеральных планах, относящихся к 50-м годам. Разброс строительства по новым территориям привел к чрезмерному расползанию городов, к необходимости форсирования строительства метрополитена в крупнейших городах. Вслед за Москвой и Ленин градом метрополитен начали строить в Киеве, Баку Тбилиси, а затем в Ереване, Ташкенте, Харькове, Новосибирске и других городах.

Этот период развития градостроительства проходит под знаком осознания проектировщиками городов огромного градоформирующего значения экономии территории города, необходимости компактных решений за счет увеличения плотности городской застройки, повышения интенсивности использования промышленных зон. Идея группового расселения, позволяющая экономно решать проблему организации промышленных комплексов, в принципе разработанная еще в 30-х годах, начинает получать в этот период практическое развитие. Еще в 30-е годы начался процесс образования отдельных групп городов, складывающихся в своеобразные экономически и территориально обусловленные агломерации. В начале процесс этот протекал стихийно а потом стал осмысливаться как закономерный. В 40-е годы после Великой Отечественной войны это явление получило теоритическое обоснование и стало рассматриваться как новая форма расселения, адекватная новому уровню развития производительных сил страны.

Размещение производительных сил и проблема группового расселения связаны с учетом чрезвычайно большего числа взаимодействующих факторов, и только районная планировка позволяет привести их в стройную систему и тем самым исключить случайность и волюнтаризм в градостроительстве. Этот этап градостроительства, связанный также с вопросами экологии, охраны природы, ставит перед районной планировкой новые задачи: сохранение ландшафта, выделение рекреационных территорий, разработка туристических маршрутов и т.д. К важнейшим работам 60-70 х годов следует отнести схемы районной планировки Московской области, молдавской и литовской ССР, Тамбовской, Кемеровской, иркутской, одесской областей.

В 1966 г. Был разработан новый генеральный план для Киева(Руководитель авторского коллектива Б. Приймак). Население Киева на конец расчетного срока намечалось по генеральному плану 2 млн. чел. Пространственным стержнем композиции города естественно оставалась живописная пойма Днепра с общегородским центром, формирование которого было намечено на обеих его берегах. Новые городские ансамбли должны были создаваться с учетом памятников архитектуры, исторического силуэта города. Основная часть новой застройки размещается в пойме Днепра, иногда затоплявшейся весенними паводками. Путем намыва грунта со дна реки поверхность застраиваемых территорий поднята до необходимой отметки. Повышение затрат на инженерную подготовку территории в конечном счете оказывается выгодным по сравнению с размещением строительства на свободных но отдаленных территориях. Сложившиеся районы старого города реконструируются с сохранением отдельных пространственных образований, имеющих архитектурную ценность. Завершается формирование ансамблей Крещатика. Развивающаяся сеть метрополитена связывает все районы города.

В дополнению к генеральному плану Киева были разработаны генеральные планы городов спутников(Фастов, Васильков, Обухов, Полесское, Ворзель Боряка, Буча). Группа этих городов имеет существенное значение для Киева. В них предусматривается размещение предприятий, связанных с его основной промышленностью. В наиболее живописных и здоровых местностях располагаются рекреационные зоны с необходимым обслуживанием.

Генплан 1966 года — первый шаг к современному Киеву. Здесь мы уже видим такие привычные глазу районы как Оболонь, Троещина (правда, с совершенно незнакомой прямоугольной сеткой улиц), Харьковский, Лесной (вытянутый вдоль Броварского шоссе), Виноградарь... Киев окружает замкнутая Кольцевая дорога (44 года назад!). Добрая половина запроектированных жилых массивов так и не была построена — на месте Русановских садов, ряд массивов вдоль левого берега Днепра к югу от Осокорков (в современном генплане они тоже есть), Пирогово, Жуляны (очевидно, с переносом аэропорта). А сколько новых трасс! Радиальная трасса от Подола до Виноградаря через Сырец с несколькими тоннелями, продолжение Дягтяревской от проспекта Победы через промзону в сторону Окружной, трасса от бульвара Леси Украинки через Протасов яр в сторону Теремков, также с тоннелями, оба моста — Дарницкий и Подольско-Воскресенский с прилегающими проспектами, проспект Ватутина, уходящий в область. Кстати, железнодорожный разъезд на Воскресенке все еще присутствует в планах — теперь отходящая от него ветка огибает Троещину с востока и уходит на север, из-за нее Воскресенка лишалась микрорайона Кибальчич. А на Трухановом острове совсем исчезли каналы, зато прибавились у Троещины и Оболони — на месте Радужного массива, вдоль проспекта Маяковского и Оболонского проспекта.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: