double arrow

Перший модуль

ПРАКТИКУМ

Інформаційні ресурси

Допоміжна

Базова

Рекомендована література

Методичне забезпечення

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточний контроль: контрольне опитування (при обговоренні питань з певної теми практичного заняття), дві модульні контрольні роботи; підсумковий контроль – залік

Методи контролю

Методи навчання

Словесні (читання лекцій), наглядні (з використанням мультімедіа) та практичні методи навчання

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Практичні заняття Модуль 1 Практичні заняття   Модуль 2 Самостійна робота (у тому числі творчі завдання)
Т 2 Т6 презентації Т 1-6 Т5 Т 7 презентації Т 1 - 7    
           
Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою
Для екзамену, курсового проекту(роботи), практики Для заліку
90 - 100 А відмінно зараховано
83 - 89 В добре
75 - 82 С
63 -7 4 D задовільно
50 - 62 E
21 - 49 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано зможливістю повторного складання
0 - 20 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

1. Підручники та посібники;

2. НМК (програма, тези лекцій, методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи, питання до модулів, література)

1.Бабарицька В., Короткова А. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2007. – 464 с.

2. горі шевський П., Дейнека М., Колів М. Основи музеєзнавства, маркетингу та рекламно-інформаційної діяльності музеїв: Посібник. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – 195с.

3. Мезенцева Г. Музеєзнавство. – К.: Вища школа, 1990. – 219 с.

4. Музееведение: Музеи исторического профиля/ Под ред.К.Г.Левыкина. – М.: 1998.

5. Сотникова С.И. Музеология: Пособие для вузов. – М.: Дрофа, 2004. 192 с.

6. Україна: скарби музеїв і заповідників. Путівник/ Упор. Л.Новохатько. – К.: Чорлі, 1997. – 207 с.

7. Шляхтина Л.М. Основы музейного дела: теория и практика. Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 2005. – 183 с.

1. Бейдик О.О. Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії. – К.: Київський університет, 1997. – 300 с.

2. Гнатюк М. 100 найвідоміших українців. – М.: Вече – К.: Орфей, 2002. – 592 с.

3. Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма: Справчник. –М.:ФиС, 2001.

4. Росийская музейная энциклопедия: в 2-х т. – М.: Искусство, 2001. – 967 с.

5. Січинський В. Чужинці про Україну. – К.: Довіра, 1992. – 252 с.

6. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. – К.: Дніпро, 2000. – 160с.

7. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч.посіб. – К.: Вища школа, 2002. –195с.

8. Хадсон К. Влиятельные музеи. – Новосибирск, 2001. – 169с.

1. Музеї просто неба України [Електронний ресурс] – джерело доступу http: www.tourlib.net.ua.

2. Найвідоміші музеї України [Електронний ресурс] – джерело доступу href=https://knowledge.allbest.ru/culture/3c0a65635b3bc78b4c43a89521216d27_0.html> </a>

3. Шевченко В.В. Ломачинський І.М. Музеєзнавство: навч.посібник для дистанц.навч., К.,2009 [Електронний ресурс] – джерело доступу dilo.kiev.ua>pdf/izs/resurs

4. Філоненко І.М. Екскурсознавство і музеєзнавство: посібник, Ніжин, 2009 [Електронний ресурс] – джерело доступу href=https://.ru/culture/2c0b65625 a3ac68b5c53b89421306c37_0.html>

Практична робота № 1-2 (семінар)

Тема: Передумови виникнення музеїв (4 години).

Мета: визначити передумови появи музеїв; сформулювати уявлення про історію розвитку музейної справи; ознайомитися з особливостями утворення музеїв в Україні.

Запитання для обговорення на семінарі

1. Передумови появи музеїв.

2. Колекціонування у давній Греції.

3. Колекціонування у Давньому Римі.

4. Зародження наукового колекціонування.

5. Колекція як протомузейне зібрання.

6. Культурна парадигма епохи Відродження.

7. Виникнення музеїв (палацові музеї світських правителів, музеї церковних ієрархів, університетські музеї, анатомічні театри).

8. Академічні музеї епохи Просвітництва.

9. Фундатори музейної справи в Україні.

Контрольні запитання

1. Як ви розумієте “збирання” та “колекціонування”.

3. Які ви знаєте форми протомузейних закладів.

4. Поясніть, чому публічність є важливим фактором розвитку музею.

Завдання для самостійного опрацювання

1. Скласти каталог статей, які містять періодичні видання з музеєзнавства (“Музеи”, “Музейное дело”, “Museum” та ін.), що розкривають розвиток музейної справи у світі. Написати рецензію на одну з статей за власним вибором.

2. Написати реферат:”Фундатори музейної справи України (Д.Яворницький, В.Докучаєв)”.

3. Виписати у зошит та вивчити дефініції понять: музей, музейність, музеєзнавство, збирання, колекціонування.

Література:

Бабарицька В., Короткова А. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2007. – 464с.

Бейдик О.О. Українсько-російський словник термінів і понять з географії туризму і рекреаційної географії. – К.: Київський університет, 1997. – 300 с.

Зорин И.В., Квартальнов В.А.Энциклопедия туризма: Справочник. – М.: ФиС,2000. – 216с.

Краткий словарь музейных терминов. – М.: Сов.Рос., 1998. – 213с.

Мезенцева Г. Музеєзнавство. – К.: Вища школа, 1980. – 119с.

Музееведение: Вопросы теории и методики. / Под ред. В.Ю. Дукельского. – М.: ФиС, 2000. – 178с.

Музеи. Маркетинг. Менеджмент / Под ред. В.Ю. Дукельского. -М.: ФиС, 2001. – 209с.

Сотникова С.И. Музеология: Пособие для вузов/ С.И. Сотникова. – М.: Дрофа, 2004. – 192 с.

Україна: скарби музеїв і заповідників. Путівник. / Упорядники Л. Новохатько, Б. Вихристенко. – К.: Чорлі, 1997. – 207с.

Хадсон К. Влиятельные музеи. – Новосибирск, 2002. –189с.

Практична робота № 3-5 (презентація)

Тема: Сучасні підходи до класифікації музеїв (6 годин).

Мета: ознайомитися з існуючими класифікаціями музеїв, з’ясувати особливості музеїв за їх типами, видами та профілем.

Завдання для презентації

1. Типи музеїв (науково-дослідний, науково-просвітницький, навчальний),

ознаки, за якими музей відносять до певного типу, соціокультурне призначення, приклади

відповідних музеїв). Презентація одного з музеїв певного типу (що це за музей, його

призначення, де він знаходиться, його експозиції, найвідоміші раритети).

2. Види музеїв (державні, суспільні, приватні), ознаки, за якими музей відносять до певного типу, соціокультурне призначення, приклади відповідних музеїв). Презентація одного з музеїв певного типу (що це за музей, його призначення, де він знаходиться, його експозиції, найвідоміші раритети).

3. Профілі музеїв (історичні, художні, мистецтвознавчі, літературні, архітектурні, природничонаукові, технічні, галузеві, комплексні) ознаки, за якими музей відносять до певного типу, соціокультурне призначення, приклади відповідних музеїв). Презентація одного з музеїв певного типу (що це за музей, його призначення, де він знаходиться, його експозиції, найвідоміші раритети).

Контрольні запитання

1. Поясніть сутність понять “музей”, “музейність”, “музеєзнавство” та “музейна

справа”.

4. Музей – це … (продовжте визначення самостійно).

5. Які види музеїв ви знаєте. Наведіть приклади.

6. Що таке тип музею. Наведіть приклад.

7. Що визначає профільну класифікацію музею?

8. Скільки і які профілі музеїв ви знаєте? Наведіть приклади.

Завдання для самостійного опрацювання

1. Познайомитися з періодичними виданнями, що освітлюють музейну діяльність. Скласти рецензію на статтю щодо особливостей комплектації музейних фондів.

2. Написати реферат: “Типологія навчальних музеїв”.

3. Виписати у зошит та вивчити дефініції понять:документ, музейний документ, комплектування, музейна цінність, музейний предмет, атрибуція, інтерпретація, тезаврирування, тезаурус, музейна колекція, музейне зібрання, музейний фонд, основний фонд, обмінний фонд, дублетний фонд, колекційний фонд, консервація, реставрація.

Література:

Бабарицька В., Короткова А. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2007. – 464с.

Краткий словарь музейных терминов. – М.: Сов.Рос., 1998. – 213с.

Кучеренко М.Е. Научно-фондовая работа в музее: Метод.пособие в помощь молодому специалисту. – М.: МГУ, 1999. – 131 с.

Мезенцева Г. Музеєзнавство. – К.: Вища школа, 1989. – 119с.

Музееведение: Вопросы теории и методики. / Под ред. В.Ю. Дукельского. – М.: ФиС, 2000. – 178с.

Музееведение. Музеи исторического профиля / Под ред. К.Г. Левыкина, В. Хербста. – М.: Дрофа, 1999. – 205с.

Музеи. Маркетинг. Менеджмент / Под ред. В.Ю. Дукельского. -М.: ФиС, 2001. – 209с.

Сотникова С.И. Музеология: Пособие для вузов/ С.И. Сотникова. – М.: Дрофа, 2004. – 192 с.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: