double arrow

Другий модуль

Практична робота № 6-7 (семінар)

Тема: Особливості практичної діяльності музею (4 години)

Мета: виявити особливості практичної діяльності музею та специфіку її організації.

Запитання для обговорення на семінарі

1. Специфіка науково-дослідної роботи музею.

2. Задачі науково-дослідної роботи музею.

3. Організація науково-дослідної роботи в музеї.

4. Основні напрями діяльності музею.

5. Сутність науково-фондової роботи.

6. Експозиційно-виставкова діяльність музею.

7. Освітня діяльність музею.

Контрольні запитання

1. Чому музейний предмет лежить в основі музейних досліджень?

2. Назвіть етапи процесу вивчення музейних предметів.

3. Яка різниця між основним та обмінним, колекційним та дублетним фондами.

4. Поясніть терміни “музейна колекція” та “музейне зібрання”.

Завдання для самостійного опрацювання

1. Познайомитися з науковими та періодичними виданнями з фондів бібліотек ЛНУ імені Тараса Шевченка та Обласної імені Максима Горького, які висвітлюють практичну діяльність музеїв. За результатами скласти конспект “Діорама і панорама як об’єкт музейного екскурсійного показу”.

2. Написати реферат: “Художні виставки і виставкова діяльність”.

3. Виписати у зошит та вивчити дефініції понять: музейна експозиція, експонат, експресивність, музейна виставка, діорама, панорама.

Література:

Бабарицька В., Короткова А. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навчальний посібник. – К.: Альтерпрес, 2007. – 464с.

Краткий словарь музейных терминов. – М.: Сов.Рос., 1998. – 213с.

Кучеренко М.Е. Научно-фондовая работа в музее: Метод.пособие в помощь молодому специалисту. – М.: МГУ, 1999. – 131 с.

Мезенцева Г. Музеєзнавство. – К.: Вища школа, 1989. – 119с.

Музееведение: Вопросы теории и методики. / Под ред. В.Ю. Дукельского. – М.: ФиС, 2000. – 178с.

Музееведение. Музеи исторического профиля / Под ред. К.Г. Левыкина, В. Хербста. – М.: Дрофа, 1999. – 205с.

Музеи. Маркетинг. Менеджмент / Под ред. В.Ю. Дукельского. -М.: ФиС, 2001. – 209с.

Российская музейная энциклопедия: В 2-х т. – М.: Дрофа, 2002. – 359 с.

Сотникова С.И. Музеология: Пособие для вузов/ С.И. Сотникова. – М.: Дрофа, 2004. – 192 с.

Практична робота № 8-12(презентації)

Тема: Найвідоміші музеї світу та України (10 годин)

Мета: сформувати уявлення про найвідоміші музеї світу та видатні музеї України.

Завдання для презентацій

1. Підготувати та презентувати найбільш відомі картинні галереї світу (Уффіці, Лувр, Національна галерея в Лондоні, Дрезденська картинна галерея, Прадо, Ермітаж, Російський музей, Третьяковська галерея та ін.).

2. Підготувати та презентувати найбільш відомі музеї декоративно-прикладного мистецтва (Музеї Московського Кремля, Троїце-Сергієва Лавра тощо).

3. Підготувати та презентувати найбільш відомі музеї України.

4. Підготувати та презентувати музеї м. Луганська.

Завдання для самостійного опрацювання

1. За довідковою літературою скласти реєстр найвідомішіх музеїв світу та України, указавши їх профіль.

2. Ознайомитися з музеями м. Луганська. Визначити їх типи, види, профілі.

Література:

Краткий словарь музейных терминов. – М.: Сов.Рос., 1998. – 213с.

Мезенцева Г. Музеєзнавство. – К.: Вища школа, 1989. – 119с.

Музееведение: Вопросы теории и методики. / Под ред. В.Ю. Дукельского. – М.: ФиС, 2000. – 178с.

Музееведение. Музеи исторического профиля / Под ред. К.Г. Левыкина, В. Хербста. – М.: Дрофа, 1999. – 205с.

Музеи. Маркетинг. Менеджмент / Под ред. В.Ю. Дукельского. -М.: ФиС, 2001. – 209с.

Российская музейная энциклопедия: В 2-х т. – М.: Дрофа, 2002. – 359 с.

Хадсон К. Влиятельные музеи. – Новосибирск, 2002. – 289 с.

Красным цветом выделено то, что надо выполнить!

Питання до першого модуля

Теоретичні запитання:

1. Передумови появи музеїв.

2. Колекціонування у давній Греції.

3. Колекціонування у Давньому Римі.

4. Зародження наукового колекціонування.

5. Колекція як протомузейне зібрання.

6. Культурна парадигма епохи Відродження.

7. Виникнення музеїв (палацові музеї світських правителів, музеї церковних ієрархів, університетські музеї, анатомічні театри).

8. Академічні музеї епохи Просвітництва.

9. Фундатори музейної справи в Україні.

10. Сутність поняття “музей”.

11. Місце музеїв у соціокультурному просторі.

12. Соціокультурні функції музею.

13. Особливості освітньо-виховної функції музею.

14. Підходи до систематизації музеїв за різними ознаками.

15. Класифікація музеїв в залежності від мети діяльності та суспільного призначення. Типи музеїв.

16. Види музеїв за адміністративними ознаками.

17. Профілі музеїв за їх спеціалізацією.

Дати визначення поняттям: музей, музейність, музеєзнавство, збирання,

колекціонування, документ, музейний документ, комплектування, музейна

цінність, музейний предмет.

Питання до другого модуля

Теоретичні запитання:

1. Теорії пізнання музейності.

3. Сутність поняття музейне документування (комплектування).

4. Науково-фондова робота. Її сутність.

5. Комунікаційна теорія в музеєзнавстві.

6. Сутність музейної експозиції.

7. Основні етапи побудови експозиції.

8. Специфіка науково-дослідної роботи музею.

9. Задачі науково-дослідної роботи музею.

10. Організація науково-дослідної роботи в музеї.

11. Основні напрями діяльності музею.

12. Сутність науково-фондової роботи.

13. Експозиційно-виставкова діяльність музею.

14. Освітня діяльність музею.

15. Музеї у регіональному розвитку.

16. Поняття «унікальна історична територія» та «історико-культурна територія».

17. Типологія УІТ.

Дати визначення поняттям:

атрибуція, інтерпретація, тезаврирування, тезаурус, музейна колекція, музейне зібрання, музейний фонд, основний фонд, обмінний фонд, дублетний фонд, колекційний фонд, консервація, реставрація, музейна експозиція, експонат, експресивність, музейна виставка, діорама, панорама.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  Сейчас читают про: